SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 42. Petak, 16. listopada 2009.
GRAD OPATIJA
73

116.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 6. listopada 2009. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru
u vlasništvu Grada Opatije

Članak 1.

Naziv Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 56/06, 6/08 i 10/09) mijenja se i glasi:

»Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora«.

Članak 2.

U članku 1. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije iza stavka 1. dodaje se stavak 2. i glasi:

»Odredbe ove Odluke primjenjuju se i na poslovni prostor na kojem Grad ima pravo raspolaganja i korištenja«.

Članak 3.

Članak 2. Odluke mijenja se i glasi:

»Poslovnim prostorom sukladno odredbama ove Odluke upravlja Gradonačelnik Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).«

Članak 4.

Članak 3. Odluke mijenja se i glasi:

»Odluke u svezi poslovnih prostora donosi Gradonačelnik na prijedlog nadležnog upravnog tijela.«

Stavak 2. članka 3. briše se.

Članak 5.

U svim ostalim člancima riječi:

»Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prije raspisivanja javnog natječaja, nadležno upravno tijelo zapisnikom utvrđuje stanje i opremljenost prostora.«

Članak 7.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija, koja se sastoji od tri službenika gradske uprave imenovanih po pročelniku upravnog tijela nadležnog za provođenje natječajnog postupka.«

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. i glasi:

»O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.«

Stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 8.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Nadležno upravno tijelo na temelju odluke Gradonačelnika izrađuje ugovor o zakupu«.

Članak 9.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Ugovor o zakupu potpisuje Gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti«.

Članak 10.

Članak 50. Odluke mijenja se i glasi:

»Zakupcima koji uredno podmire sve obveze koje proizlaze iz zakupnog odnosa do 31. prosinca 2009. godine i s kojima nisu zaključeni ugovori o uređenju poslovnog prostora, umanjit će se zakupnina za 30% za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine. Visina umanjene zakupnine utvrdit će se dodatkom ugovora o zakupu.

Zakupci koji zaključe dodatak Ugovora o zakupu iz stavka 1. ovog članka obvezuju se u poslovnim prostorima kontinuirano obavljati djelatnost, prema unaprijed utvrđenom radnom vremenu, a u suprotnom gube pravo na umanjenje zakupnine.

Zakupci koji zaključe dodatak Ugovora o zakupu kojim se umanjuje zakupnina, ostvaruju pravo na umanjenje zakupnine za 50% iz osnovnog Ugovora o zakupu za mjesec prosinac tekuće godine, pod uvjetom da podmire zakupninu i komunalnu naknadu za razdoblje siječanj - studeni do 20. studenog«.

Članak 11.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-01/10

Ur. broj: 2156/01-01-09-2

Opatija, 6. listopada 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
O' Brien Sclaunich, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=636&mjesto=10006&odluka=116
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr