SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
OPĆINA VINODOLSKA
73

18.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« Republike Hrvatske, broj 76/ 07) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine, Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na prvoj izvanrednoj sjednici održanoj 27. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o pristupanju izradi I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj (UPU2)

Uvodne odredbe

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj (»Službene novine PGŽ« broj 46/07), (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

Pravna osnova

Članak 2.

Izrada Izmjena i dopuna Plana temelji se na Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Prostornog plana uređenja Općine Vinodolske općine (»Službene novine PGŽ« broj 1/06 i 19/09).

Razlozi za izmjenu i dopunu Plana

Članak 3.

Izmjene i dopune Plana izrađuju se radi osiguranja prostorno planskih preduvjeta za gradnju novog nogometnog igrališta sa pratećim objektima i parkiralištem u Triblju , za proširenje groblja Tribalj te proširenjem područja stanovanja u zahvatu UPU 2.

Obuhvat izmjene i dopune Plana

Članak 4.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana je prošireni dio područja UPU 2 naselja Tribalj prema I. Izmjeni i dopuni Prostornog plana Općine Vinodolske općine (»Službene novine PGŽ« broj 19/09), odnosno dijelu područja groblja Tribalj (G3), području sportsko rekreacijske namjene (R 1.1) i područja stanovanja.

Obuhvat je prikazan na grafičkom prilogu NA 2 Tribalj u mjerilu 1: 5000 - građevinsko područje Tribalj. Grafički prilog se ne objavljuje, a isti čini sastavni dio ove Odluke.

Ocjena stanja

Članak 5.

Važećim planom nije na zadovoljavajući način osiguran prostor za proširenje groblja, prostora za proširenje postojećeg nogometnog igrališta prema standardu natjecanja, prometnica i parkiranja u tom dijelu naselja, kao i područja stanovanja odnosno javne namjene.

Ciljevi i programska polazišta

Članak 6.

Izradom plana treba osigurati: proširenje groblja u smjeru sjeveroistoka, obilazni put oko površine cijelog groblja. U dijelu novih sportsko-rekreacijskih površina potrebno je osigurati površine za nogometno igralište s gledalištem, prateće objekte sportske namjene te parking prostor.

U proširenom dijelu stanovanja i javne namjene potrebno je izvršiti odgovarajuće regulacije u prostoru.

Stručna podloga za izmjenu i dopunu Plana

Članak 7.

Za izradu Plana koristit će se standardi za sportske objekte, groblja i prometnice.

Vrsta i način pribavljanja odgovarajućih geodetskih podloga

Članak 8.

Izmjene i dopune Plana izradit će se na katastarsko- topografskoj podlozi mjerila 1 : 1000, koju treba pribaviti.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi izmjena i dopuna Plana

Članak 9.

Sudionici u izradi Izmjena i dopuna Plana su sljedeća tijela i osobe s javnim ovlastima:

- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

- Ministarstvo unutarnjih poslova, policijska uprava Rijeka

- Hrvatska vodoprivreda VGO Rijeka

- Hrvatska elektroprivreda, Elekroprimorje Rijeka

- KTD Vodovod »Žrnovnica« d.o.o.

- GKTD »Ivanj« d.o.o.

- Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport PGŽ

- HEP, prijenosno područje Rijeka

- JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ

- Mjesni odbor Tribalj

Rok za izradu izmjena i dopuna Plana

Članak 10.

Za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:

- pribavljanje podloga, postupak javne nabave i ugovaranje izrade - 60 dana

- izrada nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana, prethodna rasprava, te utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu - 45 dana

- javni uvid u trajanju od 15 dana

- izrada nacrta konačnog prijedloga izmjena i dopuna Plana - 20 dana

- utvrđivanje konačnog prijedloga - 15 dana

- donošenje Izmjena i dopuna Plana - 30 dana.

Mišljenja i suglasnosti prema članku 94. i 95. Zakona o prostornom uređenju ishodit će se u zakonom određenim rokovima.

Izvor financiranja izrade prostornog plana

Članak 11.

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana osigurana su u Proračunu Općine Vinodolske općine za 2009.godinu.

Završna odredba

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/5

Ur. broj: 2107-03/09-01-8-11-1

Bribir, 27. kolovoza 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Olga Antonić-Dukić, dr. med, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=631&mjesto=91253&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr