SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
OPĆINA VINODOLSKA
73

17.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« Republike Hrvatske, broj 76/ 07) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine, Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 1. izvanrednoj sjednici održanoj 27. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o pristupanju izradi I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Grižane - Belgrad (UPU3)

Uvodne odredbe

Članak 1.

Donosi se Odluka o pristupanju izradi I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Grižana-Belgrad (»Službene novine PGŽ« broj 46/07), (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

Pravna osnova

Članak 2.

Izrada Izmjena i dopuna Plana temelji se na Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Prostornog plana uređenja Općine Vinodolske općine (»Službene novine PGŽ« broj 1/06 i 19/09).

Razlozi za izmjenu i dopunu Plana

Članak 3.

Izmjene i dopune Plana izrađuju se radi osiguranja prostorno planskih preduvjeta za gradnju novog parkirališa i sportsko rekreacijskih sadržaja.

Obuhvat izmjene i dopune Plana

Članak 4.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana je prošireni dio područja UPU 3 naselja Grižane-Belgrad prema I. izmjeni i dopuni Prostornog plana Vinodolske općine (»Službene novine PGŽ« broj 19/09), odnosno područje R2.2 u dijelu građevinskog područja 3.1 Grižane.

Obuhvat je prikazan na grafičkom prilogu NA 3.1 Grižane u mjerilu 1: 5000 - građevinsko područje Grižane - Belgrad. Grafički prilog se ne objavljuje, a isti čini sastavni dio ove Odluke.

Ocjena stanja

Članak 5.

Važećim planom nije na zadovoljavajući način osiguran prostor za uređenje parkig površina neposredno uz centar Grižana, kao i prostora za sportsko rekreativne namjene.

Ciljevi i programska polazišta

Članak 6.

Izradom plana treba osigurati površine za parking prostor neposredno uz sam centar Grižana, pješački i kolski povezan sa centrom, te prostor za sportsko rekreativne sadržaje i eventualno ugostiteljski sadržaj.

Stručna podloga za izmjenu i dopunu Plana

Članak 7.

Za izradu Plana koristit će se standardi za sportske objekte i prometnice.

Vrsta i način pribavljanja odgovarajućih geodetskih podloga

Članak 8.

Izmjene i dopune Plana izradit će se na katastarsko- topografskoj podlozi mjerila 1 : 1000, koju treba pribaviti.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi izmjena i dopuna Plana

Članak 9.

Sudionici u izradi Izmjena i dopuna Plana su sljedeća tijela i osobe s javnim ovlastima:

- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

- Ministarstvo unutarnjih poslova, policijska uprava Rijeka

- Hrvatska vodoprivreda VGO Rijeka

- Hrvatska elektroprivreda, Elekroprimorje Rijeka

- KTD Vodovod »Žrnovnica« d.o.o.

- GKTD »Ivanj« d.o.o.

- Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport PGŽ

- JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ

- Mjesni odbor Grižane - Belgrad

Rok za izradu izmjena i dopuna Plana

Članak 10.

Za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:

- pribavljanje podloga, postupak javne nabave i ugovaranje izrade - 60 dana

- izrada nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana, prethodna rasprava, te utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu - 45 dana

- javni uvid u trajanju od 15 dana

- izrada nacrta konačnog prijedloga izmjena i dopuna Plana - 20 dana

- utvrđivanje konačnog prijedloga izmjena i dopuna plana - 15 dana

- donošenje Izmjena i dopuna Plana - 30 dana.

Mišljenja i suglasnosti prema članku 94. i 95. Zakona o prostornom uređenju ishodit će se u zakonom određenim rokovima.

zvor financiranja izrade prostornog plana

Članak 11.

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana osigurana su u Proračunu Općine Vinodolske općine za 2009. godinu.

Završna odredba

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-05/09-01/

Ur. broj: 2107-03/09-01-8-10-1

Bribir, 27. kolovoza 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica Vijeća
Olga Antonić - Dukić dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=631&mjesto=91253&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr