SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
OPĆINA VINODOLSKA
73

16.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« RH broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 19/09), članka 16. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« RH broj 125/08) članka 20. i 21. Odluke o koncesijama za obavljanje komunalnih djelatnosti (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/02) članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine« PGŽ broj 37/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na prvoj izvanrednoj sjednici održanoj 27. kolovoza 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vinodolske općine

Članak 1.

Na temelju ponovljenog javnog Natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti - dimnjačarskih poslova na području Vinodolske općine objavljenog u »Narodnim novinama« RH broj 45/09 od 10. travnja 2009. godine, Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine (u daljnjem tekstu davatelj: DAVATELJ KONCESIJE), prihvaća ponudu »Novi dim« d.o.o. Novi Vinodolski kojega zastupa direktor Milivoj Vidmar (u daljnjem tekstu: KORISNIK koncesije), te povjerava obavljanje dimnjačarskih poslova trgovačkom društvu »NOVI DIM« iz Novog Vinodolskog.

Članak 2.

Poslovi iz članka 1. ove Odluke predviđeni su u članku 2. st. prvi-(e) ove Odluke o koncesijama za obavljanje komunalnih djelatnosti, sukladno odredbama članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26-03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04 i 38/09).

Članak 3.

Područja obavljanja dimnjačarske djelatnosti su područja sva 4 Mjesna odbora, odnosno cjelokupno područje Vinodolske općine, određeno propisima o dimnjačarskoj djelatnosti i zakonom o zaštiti od požara (»Narodne novine« RH-e broj 58/93 i 33/05), čime se detaljnije definira područje obavljanja dimnjačarskih djelatnosti, objekti na i u kojima se dimnjačarski poslovi moraju obavljati, kao i način obavljanja dimnjačarskih poslova.

Dimovodni objekti koji se obavezno pregledavaju odnosno čiste i rokovi pregleda i čišćenje, određeni su posebnom odlukom, sukladno zakonu.

Članak 4.

Korisnik koncesije dužan je poslove iz članka 1. ove Odluke provoditi u skladu sa opisanim mjerama čuvanja i zaštite okoliša odnosno sanitarno i ekološki najprihvatljivijim sredstvima na način da se ne dovodi u opasnost zdravlje ljudi i životinja, a da se osigura potpuna efikasnost u obavljanju poslova u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (»Narodne novine« RH-e broj 58/93 i 33/05).

Članak 5.

Koncesija koja je predmet ove Odluke dodjeljuje se na rok od pet (5) godina.

Rok teče od dana sklapanja Ugovora o koncesiji koji sklapa i potpisuje načelnik Općine, na temelju ove Odluke, a sukladno odredbama članka 22. i 23. Odluke o koncesijama za obavljanje komunalnih djelatnosti (»Službene novine« PGŽ broj 21/02) i odredbama čl. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04,178/04 , 38/09 i 79/09).

Ugovorom o koncesiji reguliraju se prava i obveze davatelja koncesije, te prava i obveze korisnika koncesije.

Članak 6.

Korisnik koncesije je ovlašten naplatiti cijenu usluge po obavljenom poslu u cijelosti prema cjeniku usluga dostavljenog u natječajnoj dokumentaciji, u okviru ponude, prihvata ponude i ponudbenog cjenika usluga, od 23.04.2009.godine.

Cijena usluge iz stavka 1.ovog članka je konačna i nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovorenog odnosa.

Članak 7.

Vinodolska općina, kao jedan od korisnika usluga koja je predmet ove koncesije, snositi će troškove usluge na dimovodnim objektima u zatvorenim objektima i prostorima kojih je vlasnik, koje koristi i kojima upravlja, ukoliko isti valjanim pravnim poslom ili putem općinskih i državnih tijela nisu dani na korištenje ili upravljanje drugim pravnim subjektima, u kojem slučaju isti snose troškove izvršenih.

Obračun troškova izvršenih usluga iz prethodnog stavka vršit će se sukladno jediničnim cijenama utvrđenim cjenikom usluga iz prihvata ponude od 10.04.2009.godine, prema stvarnim količinama pruženih usluga.

Članak 8.

Naknada za koncesiju koja je predmet ove Odluke utvrđuje se u visini 3.000,00 kuna godišnje, koju je korisnik koncesije u obvezi platiti danom potpisa ugovora za 2009.godinu, a za ostale godine odjednom, u punom iznosu, svakog 1.lipnja u godini.

Naknada iz ovog članka plaća se u korist Proračuna Vinodolske općine, kao davatelja koncesije.

Članak 9.

Pored naknade utvrđene člankom 8. st. 1. ove Odluke, korisnik je u obvezi danom potpisa Ugovora o koncesiji, dostaviti jednu mjenicu sa mjesečnom izjavom ili zadužnicu u korist Vinodolske općine, ovjerenom kod javnog bilježnika na iznos od po 20.000,00 kuna, a na ime jamstva za ispunjenje Ugovora.

Članak 10.

Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka (Rješenje) Općinskog vijeća o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova, od 06.svibnja 2003.godine.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/

Ur. broj: 2107-03/09-01-8-9-1

Bribir, 27. kolovoza 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica vijeća
Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=631&mjesto=91253&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr