SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
OPĆINA VINODOLSKA
73

15.

Na temelju članka 85. i 86. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/07 i 125/08) i članka 19. Uredbe o načinu izrade i postupanja s dokumentacijom za nadmetanje (»Narodne novine« broj 13/08 i 4/09), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01,60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 48. st. 1. alineja jedanaest Statuta Vinodolske općine, Općinsko vijeće Vinodolske općine, na prvoj izvanrednoj sjednici održanoj 27. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

1. BROJ NADMETANJA: Red. br. 03/2009.

Evidencijski broj nabave: JNRVV 3/09

2. PODACI O JAVNOM NARUČITELJU:

a) NAZIV: VINODOLSKA OPĆINA

b) SJEDIŠTE/ADRESA: 51 253 BRIBIR

BRIBIR 34

c) TELEFONSKI BROJEVI: (051) 248-006

422-540

broj telefaxa: (051) 248-007

e-mail: pravna@vinodol.hr

d) MATIČNI BROJ NARUČITELJA:0416703

3. BROJ I DATUM DONOŠENJA ODLUKE: Odluka Općinskog vijeća:

KLASA: 021-04/09-01/5

UR. BROJ: 2107-03/09-01-8-8-1, od 27. 8. 2009. godine

4. PODACI O OBJAVI O JAVNOJ NABAVI: Narodne novine br. 81 /09 od e-objave iz elektroničkoga oglasnika javne nabave

Broj objave: N-02-V-133374-070709

5. VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

I ZAKONSKA OSNOVA ZA NJEGOVO PROVOĐENJE:

- otvoreni postupak javne nabave radova velike vrijednosti

Zakonska osnova: - Poziv za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave-sukladno članka 31. st. (1) točka 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/ 07 i 125/08)

- objava poziva za nadmetanje u Električnom oglasniku javne nabave u »Narodnim novinama«, sukladno članku 32. Zakona o javnoj nabavi.

- članak 115 st.(1) Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/07 i 125/08) - slobodan izbor između otvorenog ograničenog postupka, natječaja i pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom.

- članak 117.st. (1) točka 1. Zakona, objava poziva za nadmetanje.

6. PREDMET NABAVE

- javna nabava radova velike vrijednosti za izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji Frankopanskog kaštela u Driveniku, I. faza-Izgradnja pozornice i gledališta unutar Kaštela.

7. PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 2.295.000,00 kuna iz Plana javne nabave velike vrijednosti (»Službene novine« PGŽ broj 55/08).

8. REDNI BROJ, NAZIV GRUPE ILI DIJELA PREDMETA NABAVE ZA KOJI SE DONOSI ODLUKA

- cjeloviti predmet nabave

9. BROJ ZAPRIMLJENIH PONUDA I NAZIVA PONUDITELJA:

- dvije (2) zaprimljene ponude:

1. »GP« GRAĐEVING-RI d.o.o. MEJA GAJ 128, 51226 HRELJIN

2. »ZIDAR« d.o.o. ŠOJSKA 10, 51221 KOSTRENA

10. PONUDITELJ ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

- »GP« GRAĐEVING-RI d.o.o. Hreljin, MB: 1429604, MBS: 040143762,

OIB: 52159427287,

tel: 051/809-811; 809-734

e-mail: info@gradeving-ri.hr

- cijena ponude 1.806.400,70 kn bez PDV-a. PDV 22% 397.408,15 kuna, ukupna cijena ponude iznosi 2.203.808,00 kn

11. RAZLOZI ODABIRA: Zakonski razlozi -Uz ispunjenje svih zakonskih razloga za nabavu i općih i posebnih uvjeta nadmetanja, navedeni u Uputama ponuditelja i ostaloj dokumentaciji za nadmetanje. Odabir ponuditelja je izvršen na temelju dvije prihvatljive ponude, odnosno jedne najprihvatljivije ponude, koji odabrani ponuditelj je u cijelosti dokazao i dokumentirao svoju sposobnost. Odabrana ponuda je po cijeni niža od iznosa planiranih i osiguranih sredstava za ovu nabavu, u proračunu za 2009. godinu, a isto tako i druga prihvatljiva ponuda.

12. DAN ISTEKA ROKA MIROVANJA SUKLADNO ODREDBAMA ČLANKA 88. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

- Istek roka mirovanja sukladno odredbama članka 88. Zakona o javnoj nabavi, iznosi petnaest (15) dana od dana dostave Odluke o odabiru svakom ponuditelju.

- Odluka o odabiru je NIŠTAVNA, ako ju javni naručitelj prethodno bez odgode ne dostavi svakom ponuditelju.

13. PODACI O OBILJEŽJIMA I PREDNOSTIMA ODABRANE PONUDE

Prednost i posebna obilježja odabranog ponuditelja su u tome što se radi samo o jednoj od dvije prihvatljive ponude sposobnih ponuditelja, iz Plana javne nabave za 2009. godinu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

14. Protiv odluke o odabiru nezadovoljna stranka u postupku, ali i svaki drugi gospodarski subjekt koji ima pravni interes, može izjaviti ŽALBU u roku od deset (10) dana od dana primitka Odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu iz javne nabave u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti, te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje naručitelju u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka kako bi osim Državnoj komisiji mogla biti uručena i drugim strankama postupka.

Dan predaje pošti preporučene poštanske pošiljke smatra se danom uručenja.

15. POTPIS ODGOVORNE OSOBE JAVNOG NARUČITELJA I OVJERA

- odgovorna osoba naručitelja: Načelnik Ivica Crnić

potpis: ________________

16. Ova Odluka o odabiru s preslikom Zapisnika sa javnog otvaranja ponuda i Zapisnika o pregledu, ocjeni i analizi ponuda, zajedno sa Tabelarnim dijelom - tablicom, dostavlja se bez odgode svakom ponuditelju u postupku javne nabave, preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi dokaziv način.

17. Nakon dostave Odluke o odabiru do isteka roka za izjavljivanje žalbe, javni naručitelj se obvezuje ponuditelju na njegov Zahtjev omogućiti uvid u bilo koju ponudu, osim u one podatke koji bi bili označeni tajnom, sukladno odredbi članka 8. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj: 110/07 i 125/08).

18. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Klasa: 021-05/09-01/5

Ur. broj: 2107-03/09-01-8-8-1

Bribir, 27. kolovoza 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica Vijeća
Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=631&mjesto=91253&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr