SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 34. Srijeda, 26. kolovoza 2009.
GRAD CRIKVENICA

69.

Na temelju obavijesti Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji o provedenom nadzoru nad dostavljenim Statutom Grada Crikvenice i usporedbom članka 31. stavak 2., članka 34. stavak 3., članka 50. i članka 88. stavak 1. teksta Statuta Grada Crikvenice s izvornim tekstom članka 31. stavak 1. i 40a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09) utvrđena je pogreška u članku 31. stavak 1., članku 34. stavak 3. gdje je ispuštena riječ »troškova«, članku 50. gdje je ispuštena alineja 3. stavka 1. članka 40 a. Zakona, te članku 88. stavak 1. Statuta Grada Crikvenice gdje je pogreškom u pisanju nabrojeno »vjerodostojno tumačenje«, stoga se daje

ISPRAVAK
STATUTA GRADA CRIKVENICE

U članku 31. stavku 1. i članku 34. stavak 3. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) iza riječi »naknadu« dodaje se riječ »troškova«.

U članku 50. iza alineje 2. treba stajati alineja 3. koja glasi: »danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,«

U članku 88. stavak 1. riječi »te daje vjerodostojna tumačenja općih akata Gradskog vijeća« se brišu.

Klasa: 021-01/09-01/44

Ur. broj: 2107/01-01-09-2

Crikvenica, 17. kolovoza 2009.

Predstojnica
Ureda Grada Crikvenica
Melanija Milat-Ružić, dipl. prav., v.r.

Grad Crikvenica

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=628&mjesto=10003&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr