SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 34. Srijeda, 26. kolovoza 2009.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 3882..3882

35.

Na temelju članka 251. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 12. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka

Članak 1.

U Odluci o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/04) u članku 1. riječi »Zakonom o gradnji« zamjenjuju se riječima »Zakonom o prostornom uređenju i gradnji«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjemjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjemjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 4.

U članku 5. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja kao investitor ili izvođač obavlja građevinske radove na području Grada Krka protivno odredbama ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn.

Novčanom kaznom od 5.000,00 kn kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja kao investitor ili izvođač radova obavlja građe

vinske radove na području Grada Krka protivno odredbama ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba kao investitor novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn«.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 360-01/09-01/12

Ur. broj: 2142/01-01-09-4

Krk, 12. kolovoza 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Staničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=628&mjesto=51500&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr