SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 34. Srijeda, 26. kolovoza 2009.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 3882..3882

31.

Na temelju članka 35. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 12. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug Gradske uprave Grada Krka, organizirane kao Jedinstveni upravni odjel Grada Krka (u nastavku teksta: Upravni odjel).

Članak 2.

Upravni odjel ustrojava se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.

Upravni odjel u okviru svog djelokruga neposredno izvršava i nadzire provedbu općih akata Grada te obavlja druge poslove u skladu s propisima.

Članak 3.

Upravni odjel smješten je u zgradi sjedišta Grada u Krku, Trg bana Josipa Jelačića 2.

Na zgradi u kojoj je smješten Upravni odjel mora biti istaknuta ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, te naziv Upravnog tijela - Jedinstveni upravni odjel Grada Krka.

Upravni odjel ima svoj pečat koji sadrži naziv: Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Krk, Jedinstveni upravni odjel, Krk.

Zaglavlje akta Upravnog odjela sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Krk, Jedinstveni upravni odjel, klasifikacijsku oznaku te datum i mjesto izrade akta.

Članak 4.

Gradonačelnik usmjerava djelovanje Upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga i nadzire njegov rad.

Unutarnja revizija izravno je podređena gradonačelniku, kao čelniku korisnika proračuna, u skladu s posebnim propisima.

Članak 5.

Sredstva za rad Upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Grada Krka i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA

Članak 6.

Upravni odjel ustrojava se u skladu s rasporedom i opsegom poslova te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, učinkovitog rukovođenja njegovim radom i odgovornosti u radu.

Unutarnje ustrojstvo odjela uređuje se ovisno o djelokrugu, opsegu poslova i nadležnosti utvrđenoj zakonom, Statutom Grada, te drugim propisima i općim aktima Grada.

Poslovi Upravnog odjela obavljaju se u užim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama koje se ustrojavaju kao odsjeci, pododsjeci i odjeljci.

Odsjek se ustrojava, u pravilu, za višestruko obavljanje istih ili srodnih odnosno međusobno povezanih upravnih i stručnih poslova, te općih, tehničkih i pomoćnih poslova čije obavljanje zahtjeva određenu samostalnost i povezanost u radu u okviru djelokruga Upravnog odjela.

III. DJELOKRUG UPRAVNOG ODJELA

Članak 7.

Upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito:

1. Opće pravne i kadrovske poslove:

- politički sustav Grada,

- rad Gradskog vijeća i radnih tijela, Gradonačelnika i vijeća mjesnih odbora,

- sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,

- imovinsko-pravne poslove,

- provedba postupka javne nabave,

- unutarnje ustrojstvo gradske uprave,

- poslove prijemne kancelarije i otpreme pošte,

- zaštita i čuvanje arhivskog gradiva,

- upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovska politika, stručno osposobljavanje i usavršavanje, karijerni razvitak, radni odnosi službenika i namještenika gradske uprave, zaštita na radu),

- razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluju u gradskoj upravi,

- kvalitetu rada, modernizaciju metoda rada i usklađeno djelovanje gradske uprave,

- upravljanje informacijama (odnosi s javnošću, komunikacija s korisnicima upravnih usluga, upravljanje zapisima - spisovodstvo, informacijski i komunikacijski sustav Grada, zaštita podataka),

- tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada,

- ostale opće poslove gradske uprave, koji nisu u djelokrugu drugih ustrojstvenih jedinica,

- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

2. Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti:

- osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe,

- osiguravanje javnih potreba na području kulture,

- osiguravanje javnih potreba na području sporta i tehničke kulture,

- osiguravanje javnih potreba na području socijalne skrbi i zdravstva, sukladno socijalnom i zdravstvenom programu Grada,

- osiguravanje javnih potreba na području obrazovanja i znanosti,

- osiguranje drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada,

- udruge građana,

- zaštita potrošača.

3. Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja:

- pripremu i izvršenje proračuna Grada, vođenje knjigovodstva, te vođenje platnog prometa putem računa Grada,

- izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,

- izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja,

- nadzor proračunskih korisnika,

- izrada nacrta općih akata Grada u svezi razreza i naplate gradskih prihoda,

- utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza koji su prihod proračuna Grada (osim poreza na korištenje javnih površina),

- prisilnu naplatu poreza koji su prihod proračuna Grada,

- materijalno poslovanje Grada,

- vođenje knjigovodstvenih evidencija gradske imovine,

- vođenje poslova osiguranja imovine.

4. Poslove prostornog planiranja i zaštite okoliša:

- praćenje stanja u prostoru i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja te izradu pripadajućih akata,

- pripremu te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,

- izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja,

- geodetske poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva,

- pripremu i praćenje izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata, osim projekata obuhvaćenih programom izgradnje komunalne infrastrukture (izrada idejnog rješenja, ishođenje lokacijske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta),

- pripremu i praćenje izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata,

- suradnju sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave.

5. Poslove komunalnog gospodarstva:

- funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje i izgradnju komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti,

- vrši pripremu i provodi programe održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture),

- zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Grada,

- utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza na korištenje javne površine i spomeničke rente,

- prisilnu naplatu komunalne naknade i komunalnog doprinosa,

- provođenje komunalnog reda,

- uređenje prometa na području Grada, organizaciju prijevoza u lokalnome cestovnom prometu i autotaksi prijevoz,

- investicijsko održavanje imovine Grada,

- poslove komunalnog sustava vezane uz druge propise (zaštita od požara te zaštita i spašavanje i dr.),

- koordinaciju sa javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste, luke, kupališta, more i dr.).

6. Poslove iz oblasti gospodarstva:

- ispitivanje interesa i vrste poduzetničkih aktivnosti,

- gradske programe poticanja poduzetništva i gospodarstva,

- poslove u vezi izrade dokumentacije za korištenje sredstava fondova Europske unije i praćenje realizacije kandidiranih projekata,

- suradnju s različitim ustanovama i središnjicama koje se bave razvojem gospodarskih djelatnosti, te sudjelovanje u izradi zajedničkih programa radi rješavanja određenih problema u gospodarstvu,

- programe smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije,

- suradnju s državnim i drugim tijelima nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

IV. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA

Članak 8.

Upravnim odjelom rukovodi pročelnik, koji se imenuje i razrješuje na način propisan zakonom.

U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, Gradonačelnik može iz redova službenika gradske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.

Gradonačelnik može u svako doba opozvati imenovanje vršitelja dužnosti pročelnika.

U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima o službeničkim i radnim odnosima.

Članak 9.

Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja Upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela donosi Gradonačelnik, na prijedlog pročelnika Upravnog odjela.

Opće akte iz nadležnosti Grada kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika Upravnog odjela donosi Gradonačelnik.

Članak 10.

Upravni odjel u svom djelokrugu rada izvršava opće i pojedinačne akte Gradskog vijeća, predlaže mjere i radnje za provedbu istih, predlaže mjere za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga te obavlja druge poslove koji su temeljem zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada.

Članak 11.

Upravni odjel u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća može donositi pojedinačne kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Na postupak donošenja akata iz stavka 1. ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Protiv akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom županijskom upravnom odjelu.

Članak 12.

Upravne, stručne i ostale poslove u Upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Odjela, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Članak 13.

Za raspored na radna mjesta službenici moraju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane Zakonom i posebne uvjete koji se propisuju Pravilnikom o unutarnjem redu.

Ovisno o vrsti poslova koji se obavljaju na radnim mjestima namještenici moraju imati odgovarajuću stručnu spremu i struku, te radni staž, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu.

Članak 14.

Za obavljanje vježbeničke prakse u Upravni odjel Grada primaju se u službu osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog staža ili s radnim stažem kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Vježbenici se primaju u službu putem natječaja na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničke prakse, odnosno služba im se može produžiti na neodređeno vrijeme ako u Upravnom odjelu postoji slobodno radno mjesto na koje se može rasporediti nakon položenog državnog stručnog ispita.

V. ODGOVORNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 15.

Upravni odjel je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga i za svoj rad odgovoran je gradonačelniku Grada Krka za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova.

Rad Upravnog odjela usmjerava i neposredno nadzire gradonačelnik Grada.

Radi unapređenja rada Upravnog odjela, gradonačelnik može davati smjernice, uputstva i preporuke.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Odluke upravna tijela ustrojena na temelju Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/94) nastavljaju radom s djelomice izmijenjenim djelokrugom, propisanim ovom Odlukom.

Članak 17.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela donijet će se u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke. Do njegova donošenja na snazi ostaju Pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela doneseni na temelju Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 1/94).

Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju radom na svojim dosadašnjim radnim

mjestima, do rasporeda na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela.

Rješenja o rasporedu iz stavka 2. ovoga članka bit će donesena u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela Grada Krka, a rješenje o imenovanju i rasporedu pročelnika Upravnog odjela, nakon provedenog javnog natječaja.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 1/94).

Službena uporaba naziva Upravnog odjela iz članka 1. ove Odluke započinje nakon stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu i rasporeda pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela. Do tada u službenoj uporabi ostaju nazivi upravnih tijela određeni Odlukom o ustrojstvu Gradske uprave Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 1/94).

Opći akti doneseni na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 1/94) te opći akti kojima je Gradsko poglavarstvo i Gradonačelnik uredili prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika upravnih tijela ostaju na snazi, ako nisu u suprotnosti s zakonom, Statutom Grada i ovom Odlukom.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/09-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-09-3

Krk, 12. kolovoza 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Staničić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=628&mjesto=51500&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr