SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 34. Srijeda, 26. kolovoza 2009.
GRAD BAKAR

28.

Na temelju članka 8. stavka 2., 3., 4., 5. i 6.., članka 12. stavka 3., članka 13. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06 i 43/09) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na 3. sjednici održanoj 7. kolovoza 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Bakra

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Objekti jednostavnih usluga«, mjerila pod kojima gradonačelnik može po službenoj dužnosti odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog za ugostiteljske objekte iz skupine »Restorani« i »Barovi«, uvjeti pod kojima gradonačelnik može za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine »Restorani« i »Barovi« odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava, prostori na kojima mogu biti smješteni ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga kao i njihov vanjski izgled na području Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Grad), razdoblje u tijeku dana kada se zabranjuje usluživanje alkoholnih pića, te određuje područje izvan naselja.

II. RADNO VRIJEME

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Hoteli« i kampovi iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« obavezno posluju u vremenu od 0,00 do 24,00 sata svaki dan.

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti, mogu raditi:

1. ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane - fast food) i pojedini ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« (kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma,konoba, klet) u vremenu od 6,00 do 02,00 sata;

2. ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi«, koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima (noćni klub, noćni bar, disco klub) u vremenu od 21,00 do 6,00 sati;

3. ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja, u vremenu od 0,00 do 24,00 sata;

4. ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« (objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu (ili priključnom vozilu), objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sličnim napravama) u vremenu od 7,00 do 22,00 sata.

Iznimno od odredbe stavka 2. točke 4. ovoga članka, radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« za vrijeme održavanja manifestacija pod pokroviteljstvom Grada ili Turističke zajednice Grada te sajmova, utvrđuje gradonačelnik na zahtjev organizatora, a na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i financije (u daljnjem tekstu: Upravnog odjela).

Područje izvan naselja iz stavka 2. točke 3. ovog članka čini područje između tabela oznake naselja (područje izvan tabele oznake početka naselja i tabele prestanka naselja).

Članak 3.

Gradonačelnik može po službenoj dužnosti, na prijedlog Upravnog odjela, za pojedine ugostiteljske objekte iz skupina »Restorani« i »Barovi« rješenjem odrediti najduže za dva sata raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog odredbama članka 2. stavka 2. točke 2. i 3. ove Odluke, ako se u provedenom postupku utvrdi da je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:

- da se ugostiteljski objekt ne pridržava radnog vremena propisanog ovom Odlukom (utvrđeno po nadležnom gospodarskom inspektoru);

- da je donesena pravomoćna presuda Prekršajnog suda o remećenju javnog reda i mira u objektu;

- da je od strane sanitarne inspekcije dostavljen nalaz kojim je mjerenjem od strane pravne osobe ovlaštene za mjerenje razine buke utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi Upravni odjel na temelju pisanog saznanja o postojanju jednog od navednih uvjeta.

Članak 4.

Gradonačelnik može na zahtjev ugostitelja, a na prijedlog Upravnog odjela, za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. točke 1. ove Odluke rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava, maškaranih zabava, Margaretinog ljeta, proslave dana naselja i sličnih događanja) pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena iz članka 3. stavka 1. ove Odluke ili da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se najkasnije 15 (petnaest) dana prije dana održavanja prigodne proslave, a istom je potrebno priložiti rješenje nadležnog ureda o ispunjavanju minimalnih uvjeta.

Prije određivanja radnog vremena iz stavka 1. ovog članka zatražit će se mišljenje mjesne samouprave na čijem području ugostitelj posluje.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi Upravni odjel.

III. ZABRANA USLUŽIVANJA ALKOHOLNIH PIĆA

Članak 5.

Zabranjeno je usluživanje alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima svih vrsta u vremenu od 06,00 do 08,00 sati.

IV. PROSTORI I VANJSKI IZGLED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 6.

Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, mogu biti smješteni isključivo na prostorima, pod uvjetima i u skladu s vanjskim obilježjima propisanim posebnim općim aktom Grada.

Prostori iz stavka 1. ovog članka ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost, osim ukoliko se ne radi o održavanju proslava iz članka 4. stavka 1. ove Odluke.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/07 i 28/07).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/04

Ur. broj: 2170-02-01-09-13

Bakar, 7. kolovoza 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=628&mjesto=51222&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr