SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 34. Srijeda, 26. kolovoza 2009.
GRAD BAKAR

27.

Temeljem odredbe članka 90. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 7. kolovoza 2009. godine, donosi

ODLUKU
o plaći i drugim primanjima gradonačelnika
i zamjenika gradonačelnika
Grada Bakra

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se način utvrđivanja plaće i drugih primanja gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Bakra, koji svoju dužnost obavljaju profesionalno.

Članak 2.

Plaću gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Bakra čini umnožak osnovice za izračun plaće i koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 3.

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta iz članka 2. ove Odluke iznosi:

- Gradonačelnik - 4,00

- Zamjenik gradonačelnika - 3,00

Članak 4.

Osnovica za izračun plaće iz članka 2. odluke jednaka je osnovici koja se primjenjuje za obračun plaća službenika i namještenika u gradskim upravnim tijelima.

Članak 5.

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika koji dužnost obavljaju profesionalno ostala materijalna i druga prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu s važećim propisima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima.

Članak 6.

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika koji dužnost obavljaju profesionalno ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 180 dana po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme 12 mjeseci koji su prethodili donošenju odluke o prestanku dužnosti.

Prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.

Članak 7.

Novčana sredstva za naknadu plaće i ostala materijalna i druga prava iz radnog odnosa gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika isplaćuju se na teret Proračuna Grada Bakra.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu utvrđivanja plaća dužnosnika koji dužnost obavljaju profesionalno od 27. srpnja 2005. godine.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/04

Ur. broj: 2170-02-01-09-14

Bakar, 7. kolovoza 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=628&mjesto=51222&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr