SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 34. Srijeda, 26. kolovoza 2009.
GRAD BAKAR

26.

Temeljem odredbe članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 7. kolovoza 2009. godine, donosi

ODLUKU
o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća,
članova radnih tijela Gradskog vijeća
i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje visina mjesečne naknade troškova i drugih materijalnih prava vezanih uz rad predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog vijeća Grada Bakra, članova Gradskog vijeća, predsjednika radnih tijela Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bakra, kao i visina naknade troškova za rad predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra.

Članak 2.

Članovi Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bakra, kao i predsjednici Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad.

Članak 3.

Pravo na naknadu troškova iz članka 2. ove Odluke ostvaruje se mjesečno u neto iznosu kako slijedi:

1. Predsjednik Gradskog vijeća u iznosu od 3.800,00 kn,

2. Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća u iznosu od 1.500,00 kn,

3. Ostali članovi Gradskog vijeća u iznosu od 1.000,00 kn,

4. Predsjednici radnih tijela Gradskog vijeća u iznosu od 1.500,00 kn, i to predsjednici slijedećih radnih tijela:

- Odbor za gospodarstvo, razvoj, proračun i financije,

- Odbor za komunalne poslove, prostorno planiranje i ekologiju,

- Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i socijalnu politiku,

- Odbor za odgoj, obrazovanje, znanost, kulturu i šport

- Odbor za statutarno-pravna pitanja

5. Ostali članovi radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bakra u iznosu od 200,00 kn,

6. Predsjednici Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra u visini od 500,00 kn.

Članak 4.

Članovi Gradskog vijeća dužni su prisustvovati svakoj sjednici Gradskog vijeća.

Član Gradskog vijeća koji opravdano ili neopravdano ne nazoči sjednici Gradskog vijeća nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz članka 3. ove Odluke, odnosno naknada troškova obračunava mu se proporcionalno izostanku sa sjednice Gradskog vijeća Grada Bakra.

Članak 5.

Članovi radnih tijela Gradskog vijeća ostvaruju pravo na naknadu troškova iz članka 3. Odluke pod uvjetom da je u mjesecu održana barem jedna sjednica radnog tijela i ako su bili nazočni sjednici.

Ukoliko član radnog tijela Gradskog vijeća opravdano ili neopravdano ne nazoči sjednici radnog tijela, za naknadu troškova rada primjenjuje se odredba iz članka 4. stavak 2. ove Odluke.

Članak 6.

Predsjednicima Vijeća mjesnih odbora isplatit će se naknada iz članka 3. Odluke bez obzira na broj održanih sjednica Vijeća mjesnih odbora tijekom mjeseca za koji mu se naknada isplaćuje.

Članak 7.

Novčana sredstva za naknadu troškova iz članka 2. ove Odluke isplaćuju se do 15-tog dana u mjesecu za protekli mjesec na žiro račune korisnika.

Članak 8.

Osim prava na naknadu iz članka 2. ove Odluke, članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, kao i predsjedniku Vijeća mjesnih odbora pripada i pravo na dnevnicu, naknadu prijevoznih troškova i troškova noćenja za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dohodak, a po pisanom odobrenju Gradonačelnika Grada Bakra sukladno Pravilniku o korištenju službenih automobila, poslovnih kreditnih kartica, reprezentacije i službenih putovanja u Gradu Bakru.

Članak 9.

Novčana sredstva za naknadu troškova iz članka 2. i članka 8. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Bakra.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknada troškova vijećnicima Gradskog vijeća, naknadi članovima Gradskog poglavarstva i naknadi troškova predsjednicima Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 05/01, 21/01 i 04/05).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/04

Ur. broj: 2170-02-01-09-15

Bakar, 7. kolovoza 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=628&mjesto=51222&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr