SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 4. Petak, 21. veljače 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 HTML

8.

Na temelju članka 33. stavak 4. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 20. veljače 2003. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad članovima Skupštine i članovima radnih tijela Skupštine

Članak 1.

U članku 1. Odluke o naknadama za rad članovima Skupštine i članovima radnih tijela Skupštine (»Službene novine« broj 23/98, 15/00 i 4/01), iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Članu Skupštine, članu radnog tijela Skupštine, predsjedniku i potpredsjedniku Skupštine pripada mjesečna bruto naknada koju čini umnožak osnovice i koeficijenta.

Osnovicu predstavlja visina prosječne mjesečne isplaćene bruto plaće zaposlenih na području Primorsko-goranske županije u prethodnoj godini.«

Članak 2.

U članku 2. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Članu Skupštine naknada se obračunava primjenom koeficijenta 0,4.

Predsjedniku Kluba članova Skupštine naknada se obračunava primjenom koeficijenta 0,51.«

Članak 3.

U članku 3. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Članu radnog tijela koji je ujedno i član Skupštine naknada se obračunava primjenom koeficijenta 0,12.

Članu radnog tijela koji nije član Skupštine naknada se obračunava primjenom koeficijenta 0,16.«

Članak 4.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Predsjedniku Skupštine naknada se obračunava primjenom koeficijenta 1,53, a potpredsjedniku Skupštine primjenom koeficijenta 0,51.«

Članak 5.

Zadužuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst odluke o naknadama za rad članovima Skupštine i članovima radnih tijela Skupštine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-02/9

Ur. broj: 2170/01-92-01-03/3

Rijeka, 20. veljače 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
dr. sc. Miljenko Dorić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=20&mjesto=00001&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr