SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 27. Ponedjeljak, 20. srpnja 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
12

25.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 14. srpnja 2009. godine, donijelo je

STATUT
Općine Ravna Gora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom podrobnije se uređuje status, ustrojstvo i samoupravni djelokrug Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Općina) i to:

- status, područje i granice,

- obilježja, pečat, Dan Općine i javna priznanja,

- oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

- samoupravni djelokrug,

- neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju,

- ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine,

- ustrojstvo, ovlasti i način rada Jedinstvenog upravnog odjela,

- ustrojstvo i rad javnih službi,

- mjesna samouprava,

- imovina i financiranje Općine,

- akti Općine,

- druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine.

II. STATUS, PODRUČJE I GRANICE

Članak 2.

Općina Ravna Gora je jedinica lokalne samouprave.

Naziv Općine je: OPĆINA RAVNA GORA.

Sjedište Općine je u Ravnoj Gori, Ulica Ivana Gorana Kovačića 177.

Općina je pravna osoba.

Članak 3.

Općina obuhvaća područje sljedećih naselja: Ravna Gora, Stara Sušica, Stari Laz, Kupjak, Leskova Draga i Šije.

Područje i granice Općine određeni su i mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

III. OBILJEŽJA, PEČAT, DAN OPĆINE I JAVNA PRIZNANJA

Članak 4.

Općina ima svoja obilježja.

Obilježja Općine su:

- grb Općine Ravna Gora,

- zastava Općine Ravna Gora.

Obilježjima iz stavka 2. ovog članka predstavlja se Općina i izražava pripadnost Općini.

Članak 5.

Grb Općine je modificirani povijesni grb Ravne Gore.

Grb Općine je na hrvatskom štitu, dok je svečani grb na ugarskom štitu.

Unutar štita na zelenom tlu je grad s tornjem i crvenim krovovima, ispred kojeg vodi cesta u žuto-zlatnoj boji. U pozadini grada su tri pećinasta brda bijelo-srebrne boje, time da je srednje više. Desno je žuto-zlatno sunce, a lijevo bijelo-srebrni rastući polumjesec na plavom nebu.

Članak 6.

Zastava Općine je svijetlo plave boje s grbom Općine u sredini, tako da se središnja točka grba poklapa sa središnjom točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.

Svečana zastava ima grb u sredini na ugarskom štitu.

Omjer dužine i širine zastave je 2:1.

Članak 7.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog načelnika, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 8.

Općinsko vijeće, Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel imaju pečat čiji je izgled, sadržaj i način uporabe utvrđen posebnim propisima.

Članak 9.

15. listopad, kada se slavi blagdan sv. Terezije Avilske i župe Ravna Gora, prigodno se obilježava kao Dan Općine Ravna Gora.

Članak 10.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja i nagrade za iznimna postignuća, uspjehe i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, obrazovanja, kulture, tjelesne kulture, zaštiti i unapređivanju prirodnog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 11.

Općinsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Općine osobe koje su se istakle naročitim zaslugama za Općinu.

Počasnom građaninu, domaćem ili stranom državljaninu, dodjeljuje se posebna povelja Općine.

Dodjeljivanje povelje znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava, a može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Članak 12.

Javna priznanja, nagrade i povelje iz članka 10. i 11. ovog Statuta dodjeljuju se pod uvjetima i na način propisan posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Općina Ravna Gora

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 13.

Radi ostvarivanja zajedničkog interesa u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 14.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 15.

Sporazum o suradnji Općine i općine ili grada druge države objavljuje se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 16.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Statutom.

Članak 17.

Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 18.

Općina može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 17. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 19.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine iz članka 17. ovog Statuta, prenijeti na Primorsko-goransku županiju, u skladu sa njezinim Statutom, odnosno na mjesnu samoupravu.

Općinsko vijeće može tražiti od Skupštine Primorsko- goranske županije da se pojedini poslovi iz njezina samoupravnog djelokruga povjere Općini, ako Općina za to može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 20.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju i sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma (u daljnjem tekstu: referendum) i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 21.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja od lokalnog značaja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Referendum temeljem odredbi zakona i ovoga Statuta raspisuje Općinsko vijeće.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, polovina mjesnih odbora na području Općine ili 20% birača upisanih u popis birača Općine.

Članak 22.

Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Članak 23.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati te dan održavanja referenduma.

Članak 24.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 25.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.

O istom pitanju, odnosno pitanjima ne može se ponovo raspisivati referendum prije proteka šest mjeseci od dana održavanja referenduma.

Članak 26.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 27.

Radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima od lokalnog značenja, raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja sazivaju se mjesni zborovi građana.

Mjesne zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora.

Mjesne zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće kada traži mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu.

Odlukom o sazivanju mjesnog odbora građana određuje se pitanje o kojem se traži mišljenje i područje za koje se saziva mjesni zbor građana.

Mjesni zbor građana saziva se najmanje osam dana prije održavanja putem sredstava javnog priopćavanja, oglašavanjem na plakatima, oglasnim pločama mjesnih odbora i slično.

Članak 28.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće mjesnog odbora.

Članak 29.

Odluke na mjesnom zboru građana donose se javnim glasovanjem, osim ako se većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom glasovanju.

Odluka donijeta na mjesnom zboru građana obvezatna je za mjesni odbor, ali ne obvezuje Općinsko vijeće.

Pravilima mjesnog odbora podrobnije se uređuje načina rada mjesnog zbora građana.

Članak 30.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 31.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine kao i na rad Jedinstvenog upravnog odjela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine, odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

VII. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE

Članak 32.

Tijela Općine su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Članak 33.

Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Općine podijeljene su između Općinskog vijeća kao predstavničkog tijela i Općinskog načelnika kao izvršnog tijela.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, poslovi što se odnose na uređivanje odnosa zakonodavne naravi u nadležnosti su Općinskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su Općinskog načelnika.

Ako se po prirodi poslova na može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovoga članka, nadležno je Općinsko vijeće.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 34.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće ima jedanaest članova.

Članak 35.

Općinsko vijeće:

- donosi Statut Općine,

- donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,

- donosi Poslovnik Općinskog vijeća,

- donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,

- donosi dokumente prostornog uređenja Općine,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine,

- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

- raspisuje referendum za područje Općine,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i nagrada i dodjeljuje javna priznanja i nagrade,

- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 36.

Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 37.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Vijeća.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća podnosi Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada ili jedna trećina članova Općinskog vijeća.

Članak 38.

Predsjednik Općinskog vijeća:

- saziva sjednice Općinskog vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama Općinskog vijeća i potpisuje akte Općinskog vijeća,

- predstavlja Općinsko vijeće,

- brine o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti članova Općinskog vijeća,

- koordinira rad odbora i drugih radnih tijela Općinskog vijeća,

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

- održava red na sjednici Općinskog vijeća,

- brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,

- brine se o javnosti rada,

- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Predsjednika Općinskog vijeća, u slučaju spriječenosti ili odsutnosti, zamjenjuje jedan od potpredsjednika na način utvrđen Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 39.

Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.

Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 40.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine, a mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Članak 41.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članu Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik, u skladu s odredbama posebnog zakona.

Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 42.

Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu za rad u Općinskom vijeću u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 43.

Član Općinskog vijeća ima pravo i dužnost:

- sudjelovati u radu Općinskog vijeća,

- predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

- postavljati pitanja Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika,

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati.

Član Općinskog vijeća je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Član Općinskog vijeća ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 44.

Općinsko vijeće može održati sjednicu ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Statut Općine, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o raspisivanju referenduma, odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća te Poslovnik Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 45.

Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se, u skladu s Poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova Općinskog vijeća, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Članak 46.

Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegovog djelokruga:

Stalni odbori Općinskog vijeća su:

1. Mandatni odbor,

2. Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada,

3. Odbor za statutarno-pravna pitanja,

4. Odbor za mjesnu samoupravu.

Članak 47.

Općinsko vijeće može, uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati i druga stalna ili povremena radna tijela.

Odlukom o osnivanju radnog tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 48.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Općinski načelnik ima jednog zamjenika.

Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika biraju se na neposrednim izborima u skladu s posebnim zakonom.

Članak 49.

Općinski načelnik:

- priprema prijedloge općih akata,

- donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

- utvrđuje prijedlog proračuna, odluke o izvršavanju proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,

- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

- upravlja prihodima i rashodima Općine,

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

- usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga te nadzire njegov rad,

- imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,

- odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih kontrola u Općini,

- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

- zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 50.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

Članak 51.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Članak 52.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz članka 51. ovoga Statuta, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga rada.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 53.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,

- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 54.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku.

Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost Općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

Članak 55.

Općinskog načelnika, u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti, zamjenjuje zamjenik u skladu sa Statutom.

Članak 56.

Općinski načelnik dužnost obavlja profesionalno.

Zamjenik Općinskog načelnika može sam odlučiti hoće li dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 57.

Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:

- danom podnošenja ostavke,

- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

- danom odjave prebivališta s područja Općine,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,

- smrću.

Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika.

Ako mandat Općinskog načelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik Općinskog načelnika.

Ako prestane mandat zamjeniku Općinskog načelnika prijevremeni izbori se neće raspisivati.

Članak 58.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom zakonom i ovim Statutom.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike

Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika.

VIII. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 59.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općine, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela iz stavka 1. ovoga članka uređuje Općinsko vijeće posebnim aktom u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 60.

Jedinstveni upravni odjel u okviru svoje nadležnosti priprema prijedloge odluka i drugih akata, neposredno izvršava opće i pojedinačne akte koje donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik, prati stanja u upravnim područjima za koje je osnovan, rješava u upravnim stvarima, nadzire provođenje općih akata, poduzima mjere za koje je ovlašten općim aktima, te obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim aktima Općine.

Članak 61.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Općinski načelnik može razriješiti pročelnika iz stavka 1. ovoga članka u slučajevima određenim zakonom.

Članak 62.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela kojim upravlja, pročelnik je odgovoran Općinskom načelniku.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka pročelnik je dužan u svom radu pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 63.

Općina u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 64.

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 17. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

U trgovačkim društvima u kojima Općina ima udjele ili dionice Općinski načelnik je član skupštine društva.

Obavljanje određenih djelatnosti Općina može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 65.

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 66.

Mjesni odbori na području Općine su:

1. Mjesni odbor Kupjak za područje naselja: Kupjak, Leskova Draga i Šije,

2. Mjesni odbor Stara Sušica za područje naselja Stara Sušica,

3. Mjesni odbor Stari Laz za područje naselja Stari Laz.

Područje i granice mjesnih odbora, način njihove promjene te sjedišta pojedinih mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 67.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, Odbor za mjesnu samoupravu te Općinski načelnik.

Prijedlog sadrži podatke o podnositelju inicijative, odnosno predlagatelju, nazivu mjesnog odbora, području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora i potrebi osnivanja mjesnog odbora.

Općinsko vijeće na temelju mišljenja Općinskog načelnika utvrđuje da li su inicijativa i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora usklađeni sa odredbama zakona, ovoga Statuta i općih akata Općine.

O inicijativi i prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka, Općinsko vijeće odlučuje uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

Članak 68.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 69.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora može brojiti pet ili sedam članova, što se utvrđuje pravilima mjesnog odbora.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće.

Članak 70.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća.

Članak 71.

Vijeće mjesnog odbora tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća iz svog sastava na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora.

Članak 72.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mje

snog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 73.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 74.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 75.

Stručne i administrativne poslove za potrebe rada mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 76.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.

Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

Članak 77.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini čine imovinu Općine.

Članak 78.

Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Članak 79.

Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine su:

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

- prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,

- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,

- prihodi od naknade za koncesije koje daje Općinsko vijeće,

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,

- udio u zajedničkim porezima sa Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom,

- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 80.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine iskazuju se u proračunu Općine.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 81.

Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca tekuće godine.

Članak 82.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 83.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 84.

Općina se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira sukladno odredbama posebnih zakona.

Općina može davati jamstva i suglasnosti za zaduživanje sukladno zakonu kojim se uređuje proračun.

Članak 85.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija, odnosno drugo zakonom određeno tijelo.

XII. AKTI OPĆINE

Članak 86.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut Općine, Poslovnik Općinskog vijeća, proračun, odluku o izvršenju proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 87.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi zaključke, rješenja, odluke, pravilnike i druge opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Općinski načelnik donosi i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 88.

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko- goranske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima lokalne samouprave.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 89.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada donose se po skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 90.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 91.

Detaljnije odredbe o aktima Općine i postupku donošenja akata utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 92.

Opći akt se prije nego što stupi na snagu, objavljuje u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Opći akt stupa na snagu najranije osmog dana od dana objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 93.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 94.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Primorsko-goranske županije i na web stranicama Općine.

Općinski načelnik je dužan upoznati javnost s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Općine putem medija, web stranica Općine ili na drugi prikladan način.

XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 95.

Način djelovanja Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 96.

Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 97.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Odbor za statutarno-pravna pitanja.

Prijedlog za promjenu Statuta upućuje se Odboru za statutarno-pravna pitanja koji ga razmatra i uz mišljenje upućuje Općinskom vijeću na prethodnu raspravu.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih članova, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 98.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst) i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Ranije doneseni akti iz samoupravnog djelokruga Općine ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta.

U slučaju suprotnosti akata iz stavka 2. ovog članka, neposredno se primjenjuju odredbe ovog Statuta, odnosno zakona.

Članak 99.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst).

Članak 100.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-03/09-01/2

Ur. broj: 2112/07-01-09-3

Ravna Gora, 14. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=621&mjesto=51314&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr