SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 27. Ponedjeljak, 20. srpnja 2009.
GRAD VRBOVSKO
12

20.

Na temelju članka 8. i članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07 i 36/09) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 8/08 - pročišćeni tekst i 16/ 09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 16. srpnja 2009. godine, donijelo je

STATUT
Grada Vrbovskog

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se obilježja Grada Vrbovskog, javna priznanja, samoupravni djelokrug, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, ovlasti i način rada radnih tijela, mjesna samouprava, način obavljanja poslova, oblici konzultacija građana, provođenje referenduma u pitanjima samoupravnog djelokruga, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Grada Vrbovskog.

Članak 2.

Grad Vrbovsko je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj te obuhvaća naselja nabrojana tim Zakonom.

Grad Vrbovsko obuhvaća područja unutar granica područja rubnih katastarskih općina, osim kod naselja Radočaj i Kamensko gdje granica Grada ide granicom tih naselja prikazanih u službenoj evidenciji prostornih jedinica.

Granice Grada Vrbovskog mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

Članak 3.

Grad Vrbovsko je pravna osoba.

Sjedište Grada Vrbovskog je u Vrbovskom, Goranska ulica 1.

Članak 4.

Grad Vrbovsko ima grb i zastavu.

Grb Grada Vrbovskog je povijesni grb kojeg je poveljom od 14. ožujka 1785. godine car Josip II. dodijelio Vrbovskom.

Grb Grada Vrbovskog je u obliku razdijeljenog štita. U gornjem zlatnome dijelu štita je crni raskriljeni orao sa crvenim kljunom i kandžama, a u donjem plavome dijelu štita su dvije srebrne stijene spojene srebrnim mostom na stupovima koji izrastaju iz vode.

Grad Vrbovsko ima zastavu.

Službena zastava Grada Vrbovskog zelene je boje s grbom Grada. Grb Grada je u sredini na sjecištu dijagonala zastave, a visina grba je 2/3 širine zastave. Omjer dužine i širine zastave je 2:1.

Svečana zastava zelene je boje, u donjoj četvrtini završava u obliku trokuta, obrubljena je zlatno žutim trakama, a po donjem rubu zastave su zlatne resice. U sredini svečane zastave je grb Grada, iznad grba u dva reda upisan je velikim slovima tekst: Grad Vrbovsko, a ispod grba kao ukras položene su s desne strane hrastova grana, a s lijeve strane grana jele, a grane se pri dnu križaju na način da je jelova grana iznad hrastove grane.

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada Vrbovskog.

Način uporabe i zaštita obilježja Grada Vrbovskog utvrđuje se posebnom odlukom gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 5.

Dan grada Vrbovskog je 14. ožujka u spomen na dan kada je 1785. godine poveljom cara Josipa II. naselje Vrbovsko dobilo svoj grb i status trgovišta.

Dan Grada Vrbovskog svečano se slavi kao gradski blagdan.

Članak 6.

Srbi na području Grada Vrbovskog smatraju se autohtonom etničkom zajednicom.

Srbi koji sukladno odredbama članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina imaju pravo na razmjernu zastupljenost u Gradskom vijeću, imaju pravo na zastupljenost u izvršnim i upravnim tijelima Grada Vrbovskog.

Članak 7.

Na području Grada Vrbovskog mogu se koristiti i isticati nacionalne zastave i simboli etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.

Gradsko vijeće u skladu s Ustavom i zakonom po pribavljenom mišljenju etničke i nacionalne zajednice ili manjine, propisat će način korištenja nacionalne zastave i simbola etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.

Članak 8.

Gradsko vijeće Grada Vrbovskog može pojedinu osobu koja je zaslužna za Grad proglasiti počasnim građaninom.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna povelja Grada.

Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze. Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim počasti.

Članak 9.

Gradsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Grad Vrbovsko.

Gradsko vijeće Grada Vrbovskog posebnom odlukom utvrđuje vrstu nagrada i javnih priznanja, uvjete za njihovo dodjeljivanje, njihov izgled i oblike, kriterij i postupak njihovog dodjeljivanja te tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja.

Članak 10.

Grad Vrbovsko surađuje s drugim općinama, gradovima i županijama radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka.

Ciljevi, uvjeti suradnje, uzajamne obveze, prava, organizacijska pitanja, financijski odnosi i način rješavanja sporova utvrđuju se sporazumom Grada Vrbovskog i drugih zainteresiranih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Grad Vrbovsko, radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa zbog unapređivanja gospodarskog i društvenog razvitka može s drugim gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj osnovati odgovarajuću udrugu.

Članak 11.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Vrbovsko uspostavlja, surađuje i održava suradnju s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država.

Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje, odnosno sklapanju sporazuma o suradnji Grada Vrbovskog s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država, te sadržaju i oblicima te suradnje donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom.

Odluka o uspostavljanju suradnje, odnosno sklapanju sporazuma o suradnji s jedinicama lokalne odnosno regionalne samouprave drugih država, zajedno s tekstom sporazuma o suradnji na hrvatskom jeziku i na jeziku države u kojoj se nalazi jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave s kojom se navedeni sporazum sklapa, dostavlja se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, koje obavlja nadzor nad zakonitošću ove Odluke.

Sporazum o suradnji koji je sklopio Grad Vrbovsko s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država objavljuje se u službenom glasilu Grada Vrbovskog.

Članak 12.

Grad Vrbovsko u postupku pripremanja i donošenja općih akata na razini Primorsko-goranske županije te zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koji se neposredno tiču Grada, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.

Inicijative, mišljenja i prijedlog iz prethodnog stavka u ime Grada Vrbovskog mogu podnositi Gradsko vijeće i gradonačelnik neposredno nadležnom tijelu i posredno putem članova Županijske skupštine i zastupnika u Hrvatskom saboru.

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 13.

Grad Vrbovskog samostalan je u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i važećim zakonima.

Članak 14.

Grad Vrbovsko u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grad Vrbovsko obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuju odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 15.

Grad Vrbovsko može obavljanje pojedinih poslova iz članka 14. ovog Statuta prenijeti na Primorsko-goransku županiju ili na mjesni odbor na području Grada Vrbovskog ako ocijeni da je to učinkovitije. Odluka o načinu, uvjetima, kriterijima, visini sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih poslova donosi Gradsko vijeće većinom glasova svih članova.

Grad Vrbovsko može obavljanje pojedinih poslova iz članka 14. ovog Statuta, organizirati zajedno se drugim općinama i gradovima. Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz ovog stavka sklapa na temelju odluke koju donosi Gradsko vijeće većinom glasova svih članova.

Za obavljanje poslova u suglasju sa stavkom 2. ovog članka, Grad Vrbovsko može s drugim općinama i gradovima osnovati zajedničko tijelo, zajedničko trgovačko društvo, ustanovu i organizirati obavljanje poslova u skladu sa zakonom.

Članak 16.

Gradsko vijeće može od Županijske skupštine Primorsko-goranske županije tražiti da Gradu Vrbovskom, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova koji se odnose na školstvo, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Postupak iz stavka 1. ovog članka, Grad Vrbovsko može pokrenuti i zajedno s drugim općinama i gradovima.

Članak 17.

Grad Vrbovsko u okviru svog samoupravnog djelokruga:

1. raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Grada,

2. promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,

3. vodi brigu o potrebama i interesima stanovništva u oblasti predškolskog odgoja, odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i športa,

4. osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,

5. obavlja poslove u vezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu Grada,

6. osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih djelatnosti,

7. vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima,

8. organizira obavljanje komunalnih djelatnosti,

9. osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,

10. obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Gradu Vrbovskom,

11. potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,

12. potiče aktivnosti udruga građana,

13. promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog naslijeđa,

14. osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,

15. osigurava uvjete za zaštitu potrošača,

16. donosi proračun Grada Vrbovskog,

17. obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,

18. obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj vezi s interesima gradske zajednice za njezin gospodarski, društveni i socijalni napredak.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka podrobnije se utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela Grada Vrbovskog u skladu sa zakonom.

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 18.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju i lokalnim poslovima putem referenduma, mjesnog zbora građana i davanjem prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 19.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili ovim Statutom.

Referendum, na temelju odredaba zakona i ovog Statuta raspisuje Gradsko vijeće na prijedlog jedne trećine njegovih članova, na prijedlog gradonačelnika, na prijedlog jedne polovine mjesnih odbora na području Grada i na prijedlog 20% birača upisanih u birački popis Grada.

Članak 20.

Referendum se može raspisati radi razrješenja gradonačelnika i njegovog zamjenika u slučaju:

- kada krše ili ne izvršavaju odluke Gradskog vijeća,

- kada svojim radom prouzroče Gradu Vrbovskom znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna Grada Vrbovskog u tekućoj godini.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja gradonačelnika i njegovog zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača Grada Vrbovskog. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju gradonačelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata gradonačelnika i njegovog zamjenika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju gradonačelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

Članak 21.

Gradsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno članku 20. stavku 3. Statuta, Gradsko vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 22.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

1. područje za koje se raspisuje referendum,

2. naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno o kojima će birači odlučivati na referendumu,

3. obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,

4. referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedno ili više prijedloga o kojima će se birači odlučivati,

5. dan održavanja referenduma.

Članak 23.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Vrbovskog, odnosno područja za koje se referendum raspisuje i upisani su u popis birača.

Članak 24.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće.

Na postupak provođenja referenduma kao i na odluke donijete referendumom primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koje se odnose na nadzor zakonitosti općih akata.

Tijela Grada Vrbovskog ne mogu donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovog članka, prije proteka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

Članak 25.

Gradsko vijeće Grada Vrbovskog može tražiti mišljenje mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili o drugim pitanjima iz svoga djelokruga, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Gradsko vijeće Grada Vrbovskog može sazvati mjesni zbor građana i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (dio naselja, stambeni blok ili slično).

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća ili gradonačelnik.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se pitanje o kojem će se tražiti mišljenje od zborova građana, područje od kojeg se traži mišljenje te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 26.

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću Grada Vrbovskog donošenje određenog općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada Vrbovskog.

Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati potpuni tekst građanske inicijative.

Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe prema imenu, adresi i OIB-u ustanoviti o kojoj se osobi radi su nevažeći.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor predlagateljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijama prijedloga.

Članak 27.

Građani i pravne osobe imaju pravo, na način određen zakonom, podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Vrbovskog i na nepravilan odnos zaposlenih u tijelima Grada Vrbovskog ako se obraćaju tim tijelima radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.

Podnositelj predstavke ili pritužbe ima pravo na odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja.

IV. GRADSKA TIJELA

Članak 28.

Gradska tijela Grada Vrbovskog su Gradsko vijeće i gradonačelnik.

Članak 29.

Ovlasti obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Vrbovskog podijeljene su između Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada Vrbovskog.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Vrbovskog, poslovi koji se odnose na uređivanje odnosa legislativne naravi u nadležnosti su Gradskog vijeća, a poslovi izvršne naravi su u nadležnosti gradonačelnika.

Ako se po naravi posla ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovog članka, nadležno je Gradsko vijeće.

Nadležnost tijela za obavljanje poslova, utvrđena zakonom ili drugim propisom, ne može se prenositi na drugo tijelo odnosno drugu fizičku ili pravnu osobu ako zakonom nije drugačije određeno.

1. Gradsko vijeće

Članak 30.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Vrbovskog i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće akte i druge akte te obavlja duge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Gradsko vijeće ima 15 članova izabranih na način određen zakonom.

Pripadnicima srpske nacionalne manjine jamči se zastupljenost u Gradskom vijeću razmjerno njenom udjelu u stanovništvu Grada Vrbovskog.

Određuje se da su pet članova Gradskog vijeća Grada Vrbovskog pripadnici srpske nacionalne manjine.

Gradsko vijeće može imati i više od 15 članova ako je potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost srpske nacionalne manjine u skladu sa zakonom.

Članak 31.

Gradsko vijeće:

1. donosi Statut Grada Vrbovskog,

2. donosi odluke i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Vrbovskog,

3. donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna i godišnji obračun proračuna,

4. donosi programe javnih potreba,

5. donosi poslovnik Gradskog vijeća,

6. raspisuje referendum o razrješenju gradonačelnika i njegovog zamjenika u slučaju kada krše ili ne izvršavaju njegove odluke odnosno kada svojim radom prouzroče Gradu znatnu materijalnu štetu,

7. osniva i bira članove radnih tijela Gradskog vijeća,

8. imenuje i razrješava članove upravnih vijeća, nadzornih odbora i drugih upravnih tijela javnih ustanova i trgovačkih društava u skladu sa zakonom, drugim propisom i ovim Statutom,

9. uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih tijela,

10. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

11. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Vrbovsko te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,

12. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada Vrbovskog čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od jedan milijun kuna,

13. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,

14. odlučuje o davanju koncesije u skladu sa zakonom,

15. odlučuje o sastavu skupština trgovačkih društava u kojima Grad Vrbovsko ima 100% udjel odnosno dionice,

16. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Gradskog vijeća nije drugačije riješeno,

17. odlučuje o prijenosu osnivačkih prava u skladu sa zakonom,

18. odlučuje o pokroviteljstvu,

19. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost.

U vrijeme kada Gradsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Gradskog vijeća može u ime Gradskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Grad Vrbovsko.

O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Članak 32.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Jedan potpredsjednik Gradskog vijeća bira se iz reda članova Gradskog vijeća srpske nacionalnosti.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja kao i najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća.

Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika može dati najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Članak 33.

Predsjednik gradskog vijeća:

- zastupa Gradsko vijeće

- saziva i organizira te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,

- predlaže dnevni red Gradskog vijeća,

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

- održava red na sjednici Gradskog vijeća,

- usklađuje rad radnih tijela,

- potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,

- brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,

- brine se o zaštiti prava vijećnika,

- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 34.

Potpredsjednik Gradskog vijeća zamjenjuje predsjednika Gradskog vijeća u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

Potpredsjednik Gradskog vijeća obavlja poslove iz djelokruga predsjednika kada mu ih predsjednik povjeri.

Članak 35.

Članovi Gradskog vijeća osobito imaju prava i dužnosti:

- sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

- postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,

- postavljati pitanja gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika,

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

- prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Gradsko vijeće,

- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Gradskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 36.

Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članu Gradskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona. Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 37.

Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Gradskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja te za izvršavanje određenih poslova i zadataka za Gradsko vijeće.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se poslovnikom Gradskog vijeća ili posebnom odlukom o osnivanju radnih tijela.

Članak 38.

Poslovnikom Gradskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Gradskog vijeća, prava predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.

2. Gradonačelnik

Članak 39.

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.

Mandat gradonačelnika traje četiri godine.

Članak 40.

U obavljanju izvršne vlasti gradonačelnik:

1. priprema prijedlog općih akata,

2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

3. utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,

4. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,

5. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Vrbovskog čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

6. upravlja prihodima i rashodima Grada,

7. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,

8. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,

9. donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,

10. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

11. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

12. utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,

13. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

14. može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja Zavodu za prostorno uređenje velikog grada,

15. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

16. obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,

17. imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,

18. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

19. sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

20. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

21. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

22. do kraja ožujka tekuće godine podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

23. utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticajne stanogradnje,

24. provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada u skladu s posebnom odluku Gradskog vijeće o poslovnim prostorima,

25. organizira zaštitu od požara na području Grada i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

26. usmjerava djelovanje upravnog odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,

27. nadzire rad upravnog odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

28. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

29. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

30. osniva povjerenstva i druga stručna radna tijela,

31. obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 41.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 42.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Vrbovskog ima pravo obustaviti od primjene opći akt Grada Vrbovskog ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku petnaest dana otkloni uočene nedostatke.

Ako Gradsko vijeće to ne učini gradonačelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor zakonitosti rada tijela Grada Vrbovskog.

Članak 43.

Gradonačelnik ima zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Zamjenik gradonačelnika mora biti iz reda srpske nacionalne manjine, ako na izborima ne bude ostvareno to pravo raspisat će se dopunski izbori za zamjenika gradonačelnika, osim ako je gradonačelnik iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.

Kada budu provedeni dopunski izbori za izbor zamjenika gradonačelnika iz reda srpske nacionalne manjine, gradonačelnik će imati dva zamjenika.

Zamjenik gradonačelnika na temelju pisanog ovlaštenja gradonačelnika obavlja poslove iz njegova djelokruga.

Gradonačelniku ne prestaje dogovornost za obavljanje poslova iz njegovog djelokruga koje je povjerio zamjeniku.

Članak 44.

Gradonačelnik se bira neposredno na izborima tajnim glasovanjem na mandat od četiri godine sukladno posebnom zakonu.

Zamjenik gradonačelnika bira se zajedno i istovremeno, na isti način i po istom postupku kao gradonačelnik.

Članak 45.

Gradonačelnik i zamjenik odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Članak 46.

Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:

- danom podnošenja ostavke,

- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

- danom odjave prebivališta s područja jedinice,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,

- smrću.

Gradsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.

Ako mandat gradonačelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obavlja zamjenik gradonačelnika.

Članak 47.

Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti.

Gradsko vijeće može raspisati referendum, o razrješenju gradonačelnika i njegovog zamjenika u slučaju:

- kada krše ili ne izvršavaju odluke Gradskog vijeća,

- kada svojim radom prouzroči Gradu Vrbovskom znatnu materijalnu štetu.

Pod pojmom znatne materijalne štete iz stavka 2. ovog članka smatra se šteta u iznosu od 1% od proračuna Grada Vrbovskog u tekućoj godini.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o razrješenju gradonačelnika i njegovog zamjenika može podnijeti najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća ili 20% birača upisanih u birački popis Grada Vrbovskog.

Na referendum iz stavka 2. ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju gradonačelnika donosi Gradsko vijeće većinom glasova svojih članova.

3. Upravni odjel i službe

Članak 48.

Gradsko vijeće za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Vrbovskog kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad Vrbovsko ustrojava Jedinstveni upravni odjel i službe.

Upravna tijela Grada Vrbovskog neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata Grada Vrbovskog i odgovorna su za stanje u područjima za koja su osnovana.

Upravna tijela Grada Vrbovskog dužna su svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

Gradonačelnik može razriješiti pročelnike iz stavka 4. ovog članka u slučajevima određenim zakonom.

Članak 49.

Upravna tijela Grada Vrbovskog samostalna su u okviru svog djelokruga i za svoj rad odgovorna su gradonačelniku za zakonito i pravodobno obavljanje poslova.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog, Državnom proračunu i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 50.

Pripadnici srpske nacionalne manjine koji sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina imaju pravo na razmjernu zastupljenost u Gradskom vijeću Grada Vrbovskog imaju pravo na zastupljenost i u gradskim upravnim tijelima.

Gradonačelnik planom prijma u službu utvrđuje popunjenost gradskih upravnih tijela i planira zapošljavanje potrebnog broja pripadnika srpske nacionalne manjine radi ostvarivanja zastupljenosti sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina iz stavka 1. ovog članka.

Kada pripadnici srpske nacionalne manjine podnose prijavu na natječaj za prijam u službu, imaju se pravo pozvati na ostvarivanje prava koja im pripadaju sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

V. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 51.

Na području Grada Vrbovskog osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbor je pravna osoba.

U ostvarivanju svojih prava iz stavka 1. ovog članka, mjesni odbor dužan je uvažavati interes Grada Vrbovskog u cjelini.

Članak 52.

Na području Grada Vrbovskog osnivaju se sljedeći mjesni odbori:

1. Mjesni odbor Gomirje,

2. Mjesni odbor Jadrč - Osojnik,

3. Mjesni odbor Lukovdol,

4. Mjesni odbor Ljubošina,

5. Mjesni odbor Moravice,

6. Mjesni odbor Plemeništaš,

7. Mjesni odbor Severin na Kupi,

8. Mjesni odbor Vrbovsko.

Članak 53.

Mjesni odbor Gomirje obuhvaća naselja Gomirje, Musulini, Majer i Kamensko.

Mjesni odbor Jadrč - Osojnik ubuhvaća naselja Veliki Jadrč, Mali Jadrč i Osojnik.

Mjesni odbor Lukovdol obuhvaća naselja Gorenci, Lukovdol, Rtić, Dolenci, Draga Lukovdolska, Lesci, Nadvučnik, Podvučnik i Vučnik.

Mjesni odbor Ljubošina obuhvaća naselje Ljubošina.

Mjesni odbor Moravice obuhvaća naselja Radigojna, Tomići, Bunjevci, Vukelići, Nikšići, Dokmanovići, Jakšići, Dragovići, Topolovica, Međedi, Vučinići, Moravice, Komlenići, Radoševići, Tići, Mlinari, Žakule, Carevići, Gornji Vukšići, Donji Vukšići, Matići, Donji Vučkovići, Petrovići i Gornji Vučkovići.

Mjesni odbor Plemenitaš obuhvaća naselja Plemenitaš, Blaževci, Zapeć, Zaumol, Štefanci i Radočaj.

Mjesni odbor Severin na Kupi obuhvaća naselja Severin na Kupi, Močile, Smišljak, Liplje, Zdihovo, Klanac, Damalj, Rim i Plešivica.

Mjesni odbor Vrbovsko obuhvaća naselja Jablan, Poljana, Vujnovići, Vrbovsko, Hambarište, Tuk, Stubica, Hajdine i Presika.

Članak 54.

Pojedini mjesni odbori obuhvaćaju područje unutar rubnih granica katastarskih općina pripadajućih naselja, a mjesni odbori kod kojih se granice rubnih naselja katastarskih općina ne podudaraju sa granicama rubnih naselja obuhvaćaju područje unutar granica rubnih naselja prikazanih u službenoj evidenciji prostornih jedinica.

Članak 55.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čine zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), mogu dati Gradsko vijeće, vijeće mjesnog odbora, najmanje 20% građana s područja postojećeg mjesnog odbora, njihove organizacije i udruženja, te gradonačelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku gradonačelniku.

Prijedlog sadrži podatke o podnositelju inicijative, imenu mjesnog odbora, području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, zadacima i izvorima financiranja mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora odlučuje Gradsko vijeće uz prethodno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koji se odnosi promjena.

Članak 56.

Gradonačelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 57.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 58.

Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se ovisno o broju stanovnika tako da vijeće mjesnog odbora koji:

- ima više od 1000 stanovnika ima sedam članova,

- ima do 1000 stanovnika ima pet članova.

Članak 59.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem na mandat od 4 godine.

Članak 60.

Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje gradonačelnik u roku od 60 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 61.

Gradsko vijeće posebnom odlukom propisat će postupak i način izbora članova vijeća mjesnog odbora.

Članak 62.

Vijeće mjesnog odbora:

1. donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

2. donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovog realizaciji,

3. donosi pravila mjesnog odbora,

4. donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,

5. donosi financijski plan i godišnji obračun,

6. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,

7. saziva mjesne zborove građana,

8. odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Grada Vrbovskog,

9. predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovom području,

10. surađuje se drugim mjesnim odborima na području Grada Vrbovskog,

11. surađuje s udrugama na svom području o pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,

12. obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i drugim općim aktima Gradskog vijeća.

Članak 63.

Program rada mjesnog odbora sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje programa.

Članak 64.

Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim odborima odnosno za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u gradskom proračunu.

Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u gradskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se posebnom gradskom odlukom.

Članak 65.

Vijeće mjesnog odbora predlaže Gradskom vijeću:

1. rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada Vrbovskog i njihova ostvarenja te drugih akata od utjecaja na život i rad područja mjesnog odbora,

2. predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,

3. predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na svom području,

4. predlaže promjenu područja mjesnog odbora.

Članak 66.

Vijeće mjesnog odbora tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika iz svoga sastava na četiri godine.

Funkcije članova mjesnog odbora su počasne.

Članak 67.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

1. predstavlja mjesni odbora i vijeće mjesnog odbora,

2. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama i potpisuje akte vijeća,

3. provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,

4. surađuje s gradonačelnikom i predsjednikom Gradskog vijeća,

5. informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

6. obavlja poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora, gradonačelnik i Gradsko vijeće Grada Vrbovskog.

Članak 68.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik, koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

VI. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA VRBOVSKOG

Članak 69.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Gradu Vrbovskom čine imovinu Grada Vrbovskog.

Imovinom Grada upravljaju gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

Članak 70.

Grad Vrbovsko slobodno raspolaže prihodima koje ostvaruje u okviru svoga samoupravnog djelokruga i prenijetih mu poslova područnog (regionalnog) značaja za područje Grada Vrbovskog.

Prihodi Grada Vrbovskog moraju biti razmjerni poslovima koje obavljaju njegova tijela u skladu sa zakonom.

Članak 71.

Prihodi Grada Vrbovskog su osobito:

- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,

- prihodi od stvari u vlasništvu Grada Vrbovskog i imovinskih prava,

- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada, odnosno u kojima ima udio ili dionice,

- prihodi od naknada za koncesije koje daje Gradsko vijeće,

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Gradsko vijeće u skladu sa zakonom,

- udio u zajedničkim porezima s Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom te dodatni udio u porezu na dohodak prema posebnom zakonu,

- sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,

- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 72.

Gradsko vijeće donosi odluku kojom propisuje vrstu poreza, visinu stopa odnosno visinu iznosa vlastitih poreza, oslobađanje od plaćanja poreza, način razreza poreza, plaćanje poreza, porezne prekršaje te druga postupovna pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 73.

Svi prihodi koji pripadaju Gradu kao i svi prihodi za poslove koje Grad obavlja iskazuju se u proračunu Grada Vrbovskog.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Prihodi i rashodi proračuna moraju biti uravnoteženi.

Članak 74.

Grad Vrbovsko sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu s računovodstvenim propisima.

Članak 75.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Proračun se uravnotežuje izmjenama i dopunama proračuna postupkom utvrđenim za donošenje proračuna.

Članak 76.

Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka godine za koju se donosi, donosi se odluka o privremenom financiranju i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Gradsko vijeće.

Članak 77.

Upravno tijelo za financije, izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga gradonačelniku, do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću, na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 78.

Grad Vrbovsko može se zaduživati u skladu s posebnim zakonom.

Grad Vrbovsko može raspisati javni zajam ili izdati obveznice odnosno druge vrijednosne papire.

Članak 79.

Grad Vrbovsko može davati jamstva korisnicima proračuna i pravnim osobama u vlasništvu Grada Vrbovskog, odnosno onim društvima u kojima ima udjel ili dionice i davati zajmove u skladu s posebnim zakonom i općim aktima Gradskog vijeća.

Članak 80.

Gradsko vijeće nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Vrbovskog.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada nadzire Ministarstvo financija.

VII. AKTI GRADA VRBOVSKOG

Članak 81.

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, poslovnik, odluke, gradski proračun, godišnji obračun proračuna, zaključke i druge opće akte.

Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pojedinačnim stvarima.

Svi opći akti koje donosi Gradsko vijeće moraju biti javno objavljeni u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Članak 82.

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, preporuke, rješenja, upute, naputke i druge akte kad je za to ovlašten zakonom ili drugim općim aktom Gradskog vijeća.

Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 83.

Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada koji pripadaju Gradu Vrbovskom donosi se po skraćenom upravnom postupku.

Na pojedinačne akte primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku i odredbe drugih zakona.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko- goranske županije.

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnog akta iz stavka 1. ovog članka može se pokrenuti upravni spor.

U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

VIII. JAVNE SLUŽBE

Članak 84.

U okviru samoupravnog djelokruga Grad Vrbovsko osigurava obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti, u skladu sa zakonom.

Grad osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih pogona, samostalno ili s drugim jedinicama lokalne samouprave.

Obavljanje određenih javnih službi Grada može se povjeriti, na temelju ugovora i ugovora o koncesiji, drugim pravnim ili fizičkim osobama.

IX. JAVNOST RADA

Članak 85.

Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 86.

Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Vrbovskog i na web stranicama Grada Vrbovskog.

Javnost rada gradonačelnika osigurava se:

- održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu i na web stranicama Grada Vrbovskog.

Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

Članak 87.

Grad Vrbovsko organizirat će svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese te ispunjavati građanske dužnosti.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 88.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, gradonačelnik i Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovo staviti na dnevni red Gradskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 89.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 26/01, 22/06 i 16/09) i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Članak 90.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 01, 22/06 i 16/09) i Statutarna odluka o određivanju broja članova Gradskog vijeća Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 11/03).

Članak 91.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 012-03/09-01

Ur. broj: 2193-01-01/09-1

Vrbovsko, 16. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=621&mjesto=51326&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr