SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 24. Petak, 3. srpnja 2009.
GRAD RIJEKA
12

100.

Na temelju članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 1/07), članka 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/08) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 2. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za
razdoblje lipanj - prosinac 2009. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za razdoblje lipanj - prosinac 2009. godine, koja se osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke za 2009. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju članova Gradskog vijeća podzastupljenog spola.

Članak 3.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se mjesečni iznos sredstava od 3.051,99 kuna.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se mjesečna naknada u iznosu od 989,07 kuna.

Članak 4.

Političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2009. godinu razmjerno broju članova Gradskog vijeća i broju članova Gradskog vijeća podzastupljenog spola u mjesečnim iznosima kako slijedi:

- Socijaldemokratskoj partiji

Hrvatske - SDP 39.506,35 kuna

- Hrvatskoj demokratskoj

zajednici - HDZ 27.383,17 kuna

- Primorsko-goranskom savezu - PGS 12.207,96 kuna

- Istarskom demokratskom saboru - IDS 10.145,04 kuna

- Hrvatskoj stranci umirovljenika - HSU 8.082,12 kuna

- Hrvatskoj narodnoj stranci - liberalnim

demokratima - HNS 6.103,98 kuna

- Listi za Rijeku - LISTA - RI 6.103,98 kuna

- Autonomnoj regionalnoj stranci

Hrvatskog primorja, Gorskog kotara,

otoka i Rijeke - ARS 3.051,99 kuna

- Hrvatskoj seljačkoj stranci - HSS 3.051,99 kuna

- Hrvatskoj socijalno liberalnoj

stranci - HSLS 3.051,99 kuna.

Članak 5.

Sredstva raspoređena prema članku 4. ove Odluke, doznačuje Odjel gradske uprave za financije na žiro- račun ogranka političke stranke na razini Grada Rijeke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-05/09-01/75

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-2

Rijeka, 2. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=618&mjesto=51000&odluka=100
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr