SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 16. Utorak, 14. travnja 2009.
OPĆINA LOVRAN
73

9.

Na temelju članka 251. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine PGŽ« broj 26/01, 14/02, 8/05, 4/06 - pročišćeni tekst i 22/06), Općinsko vijeće Općine Lovran, na 44. sjednici održanoj dana 9. travnja 2009 godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi
građevine i izvoditi građevinski radovi

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se razdoblje godine i vrijeme u kojem se na određenim područjima Općine Lovran ne smiju izvoditi građevinski radovi izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije, održavanja i uklanjanja građevine čije je obavljanje uređeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (u daljnjem tekstu: građevinski radovi).

Članak 2.

Sve vrste građevinskih radova izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije, održavanja i uklanjanja građevine ne smiju se izvoditi na sljedećim područjima Općine Lovran: u naseljima Lovran i Medveja (osim zaseoka Visoče), u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna tekuće godine, a radovi na javno- prometnim i drugim javnim površinama, u razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna tekuće godine.

Izuzeće iz prethodnog stavka čine:

- građevine, odnosno radovi iz članka 105., stavak 2., Zakona o prostornom uređenju i gradnji, za gradnju odnosno izvođenje kojih je odlukom Vlade Republike Hrvatske, odnosno posebnim zakonom utvrđen interes Republike Hrvatske,

- hitne građevinske intervencije radi održavanja javnih površina i objekata i uređaja komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacije i javna rasvjeta), elektroinstalacija i telekomunikacijske mreže,

- dovršenje započetih radova na uređenju javnih površina te objekata i uređaja komunalne infrastrukture, pod uvijetom da zatečeno stanje neposredno pred početak zabrane gradnje narušava estetski izgled naselja ili onemogućava korištenje javnih površina i objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- hitne sanacije iznenadno nastalih oštećenja građevine radi sprječavanja daljnje štete na građevini i susjednim građevinama, javnim površinama i komunalnoj infrastrukturi ili kojima se uklanja opasnost za ljude i okoliš,

- izvođenje radove na uklanjanju građevine na temelju inspekcijskog rješenja,

- ako se radi o završnim unutarnjim obrtničkim radovima u građevinama u kojima se ne stvara buka i druga onečišćenja izvan građevine.

Članak 3.

Općinsko poglavarstvo Općine Lovran može svojim zaključkom odobriti obavljanje građevinskih radova i na područjima iz članka 2., stavka 1., ove Odluke, u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna tekuće godine, odnosno ukoliko se radi o javno-prometnim i drugim javnim površinama, u razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna tekuće godine, u sljedećim slučajevima i na sljedeći način:

1. ako se radi o građevinskim radovima adaptacije, održavanja i drugih radova koji se obavljaju u manjem opsegu ili se obavljaju radi izgradnje jednostavnih građevina i koji svojim obavljanjem, posebice u smislu buke i onečišćenjem izvan građevine, ne ugrožavaju okolinu,

2. ako se radi o obavljanju građevinskih radova od značaja za turizam i gospodarstvo Općine Lovran, a koji su već obavljeni u značajnom dijelu i nisu se iz objektivnih razloga mogli dovršiti do 1. lipnja, odnosno 15. svibnja tekuće godine, s time da je njihovo obavljanje moguće produžiti najviše do 1. srpnja tekuće godine,

3. ako se radi o građevinskim radovima čije je izvršenje vezano uz rok i čije nedovršenje u roku bi nanijelo značajnu štetu investitoru, a koji su već obavljeni u značajnom dijelu i nisu se iz objektnih razloga mogli završiti do 1. lipnja, odnosno 15. svibnja tekuće godine s time da je njihovo obavljanje moguće produžiti najviše do 1. srpnja tekuće godine.

Članak 4.

U slučajevima propisanim u članku 2., stavak 2., i članku 3., ove Odluke, na područjima i u vremenskom periodu u kojem se građevinski radovi ne smiju izvoditi, propisanim u članku 2.,

stavku 1., ove Odluke, građevinski radovi, osim građevinskih radova iz članka 2. stavka 2. alineja 1., 2., i 4. ove Odluke, ne smiju se izvoditi u vremenu prije 8,00 sati ni poslije 17,00 sati.

Članak 5.

Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu izvođača ako gradi protivno odredbama ove Odluke, a za isti prekršaj novčanom kaznom od 15.000,00 kn kaznit će se fizička osoba u svojstvu izvođača.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi (»Službene novine PGŽ« broj 8/05 i 22/07).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-09-6

Lovran, 9. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Općinskog vijeća

Serđo Basan, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=610&mjesto=51415&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr