SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 16. Utorak, 14. travnja 2009.
OPĆINA LOVRAN
73

8.

Temeljem članka 78. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/01, 14/02, 8/05, 4/06 - pročišćeni tekst, 6/07 i 22/07), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 9. travnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Lovran

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/07), u nastavku: izmjene i dopune PPUO Lovran.

Članak 2.

Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja izmjena i dopuna PPUO Lovran je Općina Lovran.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PPUO LOVRAN

Članak 3.

Izmjene i dopune PPUO Lovran se izrađuju i donose u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PPUO LOVRAN

Članak 4.

Izmjene i dopune PPUO Lovran odnose se na:

- usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07)

- korigiranje (smanjivanje) širine koridora planirane državne prometnice sukladno izrađenom idejnom projektu obilaznice Liburnijske rivijere te prihvaćenoj Studiji utjecaja na okoliš iste, a sve u cilju racionalnijeg korištenja prostorna unutar ZOP-a kao ograničenog resursa

- korekcija nekih uvjeta za izgradnju višestambenih građevina u naselju Lovran radi mogućnosti legalizacije postojećih građevina na nekoliko lokacija

- uključivanje zona ugostiteljsko-turističke namjene (Sveti Mikula - T11, Vile - T12 i Najade - T13) koje se prema PPUO Lovran nalaze u izdvojenim građevinskim područjima, u građevinsko područje naselja Lovran te sukladno tome određivanje novih uvjeta za rekonstrukciju postojećih građevina kao i izgradnju novih

- preispitivanje površine zone ugostiteljsko-turističke namjene Najade - T13 i njenog smještajnog kapaciteta.

- preispitivanje površina zona ugostiteljsko-turističke namjenje Susmel - T15 ii/ili T2 i Castelo - T16 i/ili T2, koje se prema PPUO Lovran nalaze u izdvojenim građevinskim područjima, i njihovog smještajnog kapaciteta, kao i mogućeg uključivanja u građevinsko područje naselja Medveja te sukladno tome određivanje novih uvjeta za rekonstrukciju postojećih građevina i izgradnju novih.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PPUO LOVRAN

Članak 5.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Lovran je PPUO Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/07) koji utvrđuje programske i prostorne postavke za razvoj Općine Lovran.

S obzirom da je PPUO Lovran uglavnom izrađivan prije donošenja sada važećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Plan je u normativnom dijelu (Odredbe za provođenje) potrebno uskladiti s navedenim zakonom, uglavnom u terminološkom dijelu, kao i sa drugim u međuvremenu usvojenim propisima.

Kako bi se racionalnije koristio prostor Općine Lovran, a naročito onaj unutar zaštićenog obalnog područja, izmjenama i dopunama PPUO Lovran će se preispitati i smanjiti širina planiranih cestovnih koridora državnih prometnica (obilaznica Liburnijske rivijere), imajući u vidu izrađene idejne projekte ove prometnice te prihvaćenu Studiju utjecaja na okoliš.

U cilju moguće legalizacije postojećih višestambenih građevina u Lovranu, Izmjenama i dopunama PPUO Lovran će se preispitati i po potrebi korigirati uvjeti za njihovu izgradnju propisani člancima 38. do 41. važećeg Plana, kako bi se omogućila legalizacija zatečenog stanja na nekoliko lokacija u Lovranu.

U cilju obnove i stavljanja u funkciju postojećih ugostiteljako-turističkih građevina u zonama ugostiteljsko - turističke namjene (Sveti Mikula - T11, Vile - T12 i Najade - T13) koje se nalaze u izdvojenom građevinskom području ali su zapravo sastavni i najvitalniji dio naselja, Izmjenama i dopunama PPUO Lovran ove će zone biti uključene u građevinsko područje naselja Lovran, te će se za njih propisati uvjeti za rekonstrukciju i izgradnju sukladno potrebama i prostonim mogućnostima, imajući u vidu stvarne mogućnosti lokacije. Pri tome će se posebno sagledati relane potrebe i mogućnosti za povećanjem postotka izgrađenosti građevnih čestica, kao i povećanjem visine građevina sukladno visinama zatečenih građevina. Također će se preispitati i potreba da se čitava zona ugostiteljko-turističke namjene Najade - T13 definira s tom namjenom, imajući u vuidu da unutar njenog većeg dijela nema smještajnih kapaciteta, niti je izgradnja istih moguća jer se radi o prostoru neposredno uz more. Na istovjetan način preispitale bi se i dvije ugostiteljsko-turističke zone Castelo i Susmel uz naselje Medveja.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PPUO LOVRAN

Članak 6.

Izmjene i dopune PPUO Lovran izrađuju se sukladno Zaključku Općinskog poglavarstva Općine Lovran od 3. 4. 2009. godine, kao i u cilju usklađenja PPUO Lovran sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07).

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA (SOCIOLOŠKO, DEMOGRAFSKO, EKONOMSKO, EKOLOŠKO, ENERGETSKO, GRADITELJSKO, HORTIKULTURNO, ESTETSKO I DRUGO OBILJEŽJE) POTREBNIH ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO LOVRAN

Članak 7.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna PPUO Lovran Općina Lovran će osigurati elaborat Prostornog plana uređenja Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/07), kao temeljni dokument koji se mijenja, odnosno kao temeljni dokument prema kojem se PPUO Lovran mijenja.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Izmjena i dopuna PPUO Lovran iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07).

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama članka 25. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) kartografski prikazi Izmjena i dopuna PPUO Lovran će se prikazati na način da se prikazuje granica obuhvata u kojem se mijenja ili dopunjava određeni dio prostornog plana.

Prostorni plan uređenja Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/07) kao temeljni dokument za izradu Izmjena i dopuna osigurava Općina Lovran.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI) ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO LOVRAN IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu izmjena i dopuna PPUO Lovran iz područja njihovog djelokruga biti će zatraženi od:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 ZAGREB

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 RIJEKA

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 12, 51000 RIJEKA

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija, M. Tita 14, 51410 OPATIJA

- HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 ZAGREB

- UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 RIJEKA

- Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, Nova Ves 50, 10000 ZAGREB

- ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 ZAGREB

- VIPnet d.o.o., Ured Rijeka, Riva 8/6, 51000 RIJEKA

- HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 RIJEKA

- HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, M. Tita 166, 51410 OPATIJA

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đ. Šporera 3, 51000 RIJEKA

- Županijska lučka uprava Opatija - Lovran - Lovran, V. C. Emina 3, 51410 OPATIJA

- HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Područna uprava istarsko-ličko-primorska, Korzo 13, 51000 RIJEKA

- Županijska lučka uprava Opatija-Lovran, M Draga, V.C. Emina 3, Opatija

- MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda, Lučka kapetanija Rijeka,

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka

- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA, Zagreb

- MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA, Zagreb

- TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LOVRAN, Šetalište M. Tita 63

- KOMUNALAC d.o.o., Stubište Lipovica 2, 51410 OPATIJA.

ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO LOVRAN, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO LOVRAN TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK DUŽI OD TRIDESET DANA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna PPUO Lovran:

- dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna PPUO Lovran (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 15 dana

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Lovran za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 30 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva

- izrada Prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Lovran za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi

- javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Lovran - u trajanju od najviše 15 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 8 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Lovran - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana

- izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Lovran - u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima

- donošenje Izmjena i dopuna PPUO Lovran - u roku od najviše 270 dana od završetka javne rasprave.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PPUO LOVRAN

Članak 12.

Do donošenja Izmjena i dopuna PPUO Lovran na području obuhvata Plana su mogući svi zahvati u prostoru, odnosno građenje novih građevina u skladu s Odlukom o donošenju PPUO Lovran (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 38/07).

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PPUO LOVRAN

Članak 13.

Sukladno članku 59. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, troškovi izrade Izmjene i dopune PPUO Lovran financirat će se dijelom iz Proračuna Općine Lovran, dok će dio troškova izrade financirati tvrtka UGO GRUPA d.o.o. iz Zagreba.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima koji su navedeni u članku 11. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna PPUO Lovran.

Rok za pripremu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna PPUO Lovran od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima je najviše 15 dana. Ukoliko tijela i osobe određeni posebnim propisima ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju će se u izradi i donošenju Izmjena i dopuna PPUO Lovran poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/09-01/29

Ur. broj: 2156/02-01-09-1

Lovran, 9. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Općinskog vijeća

Serđo Basan, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=610&mjesto=51415&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr