SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 16. Utorak, 14. travnja 2009.
OPĆINA FUŽINE
73

32.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), članka 57. stavak 3. Odluke o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Fužine, članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/ 05, 07/06, 06/07 i 03/08) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 9. travnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o izradi UPU R1
6
- Ski zona Jelenča

I. Opće odredbe

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja R16 - Ski zona Jelenča, u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja R16 - Ski zona Jelenča (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

II. Pravna osnova

Članak 3.

Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), članka 142. Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/00, 12/05 - uskl., 50/06 - isp.), članka 109. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine (u daljnjem tekstu: PPU Općine Fužine) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

III. Obuhvat urbanističkog plana uređenja

Članak 4.

Obuhvat Plana određen je u PPU Općine Fužine, grafičkim dijelom - kartografski prikaz 3.C. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite 1:25.000. Grafički prikaz granice obuhvata Plana, u prilogu, sastavni je dio Odluke. Površina obuhvata Plana je cca 120,00 ha.

IV. Ocjena stanja u obuhvatu urbanističkog plana uređenja

Članak 5.

Područje za koje se izrađuje Plan je građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene na području Općine Fužine određen kao sportsko rekreacijski centar (R16). Područje je neizgrađeno, na sjevernoj padini koja je pretežito pošumljena.

V. Ciljevi i programska polazišta urbanističkog plana uređenja

Članak 6.

Osnovni ciljevi i programska polazišta Plana, sukladno PPU Općine Fužine, su:

1. Područje sportsko-rekreacijske ski zone »Jelenča« obuhvaća teritorij od cca 120 ha, smješteno južno od jezera Lepenice i autoceste u Općini Fužine.

2. Osnovna namjena prostora je sport i rekreacija.

3. Prioritetna prateća namjena je smještajni kapacitet, te komplementarne uslužne djelatnosti. Građevine moraju biti grupirane na jednom dijelu zemljišnog kompleksa (max. 2,0 ha) ili najviše na dva dijela od kojih svaki može iznositi max. 1,0 ha.

4. Nova izgradnja svojom veličinom i funkcijom te građevinskim materijalom treba biti primjerena krajobrazu kako ne bi utjecala na promjenu njegovih vrijednih obilježja.

5. Planirana namjena prostora odvijati će se u svim godišnjim dobima, noću i danju.

6. Područje sportsko-rekreacijske ski zone »Jelenča« prometno je povezano na autocestu, posredno i neposredno.

7. Opremanje infrastrukturom vršit će se etapno, kao i gradnja područja.

8. Područje će se po potrebi detaljno regulirati detaljnim planovima uređenja.

VI. Popis potrebnih stručnih podloga potrebnih za izradu urbanističkog plana uređenja

Članak 7.

Za izradu Plana koristit će se stručne podloge izrađene za potrebe izrade PP PGŽ i PPU Općine Fužine.

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana uz mogućnost prijedloga zainteresiranih subjekata.

VIII. Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova

Članak 9.

Plan je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji potrebno izraditi na topografskoj karti - Hrvatska osnovna karta u mjerilu 1:5.000 (HOK-5) izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja iz 1997. godine.

IX. Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu urbanističkog plana uređenja iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi prostornog plana

Članak 10.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe za izradu prijedloga rješenja Plana. Tijela i osobe koje za potrebe izrade predmetnog Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

1. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava šumarstva, Zagreb;

2. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za poljoprivredno zemljište, Zagreb;

3. Hrvatske vode, VGO Rijeka, Rijeka;

4. Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb;

5. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka;

6. HEP, Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad;

7. HEP, Prijenosno područje Rijeka, Rijeka;

8. Autocesta Rijeka - Zagreb d.d., Zagreb;

9. Upravna tijela Primorsko-goranske županije;

a. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu;

b. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport;

10. JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije;

11. Komunalac d.o.o. Delnice, Delnice.

Prema članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) navedena tijela i osobe

pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana. Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

X. Rok za izradu urbanističkog plana uređenja, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu urbanističkog plana uređenja

Članak 11.

Rok za izradu Plana po fazama:

1. Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu urbanističkog plana uređenja : 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

2. Izrada koncepcije nacrta prijedloga Plana: u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke,

3. Prethodna rasprava o koncepciji nacrta prijedloga Plana: 30 dana od izrade nacrta prijedloga Plana,

4. Izvješće o prethodnoj raspravi, Nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje Prijedloga Plana za javnu raspravu: 60 dana od provedene prethodne rasprave,

5. Početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

6. Javna rasprava: 30 dana,

7. Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 60 dana od okončanja javne rasprave,

8. Pribavljanje mišljenja, u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva:

- o usklađenosti sa zahtjevima iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i

- o usklađenosti prostornog plana s prostornim planom županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan, od JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

9. Utvrđivanje Izvješća o javnoj raspravi i Konačnog prijedloga Plana: 30 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja,

10. Donošenje Plana.

XI. Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru

Članak 12.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, jer je isto već određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i PPU Općine Fužine.

XII. Izvori financiranja izrade prostornog plana

Članak 13.

Izradu Plana financira Nauticum Yacht Club d.o.o. Bakar.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/03

Ur. broj: 2112/03-01-09-09

Fužine, 9. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=610&mjesto=10009&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr