SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 16. Utorak, 14. travnja 2009.
GRAD RIJEKA
73

77.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 9. travnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/01,17/06 i 6/08) u članku 6. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1. za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti:

- I. grupa 4,50

- II. grupa 2,97

- III. grupa 2,39

- IV. grupa 2,07

- V. grupa 1,49

2. za građevno zemljište koje služi u srhu obavljanja proizvodne djelatnosti:

- I. grupa 0,45

- II. grupa 0,30

- III. grupa 0,24

- IV. grupa 0,21

- V. grupa 0,15«

Članak 2.

Izuzetno od članka 6. točke 3. podstavka 1. i točke 4. podstavka 1. Odluke, koeficijent namjene u I. grupi iznosi:

- za poslovni prostor koji služi za djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 9,00,

- za građevno zemljište koje služi za djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 0,90.

Članak 3.

U članku 8. točki A) podstavak 1. mijenja se i glasi:

»- djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane.«

Članak 4.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se do dana 31. prosinca 2009. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/59

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-2

Rijeka 9. travnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=610&mjesto=51000&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr