SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 16. Utorak, 14. travnja 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
73

17.

Na temelju odredbi članka 31. i 36. Odluke o uređenju prometa na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/00, 15/01, 10/02, 13/03, 19/04, 37/05, 15/06, 40/07, 21/08, 42/08 i 07/ 09) i članka 42. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07, 13/08 i 07/ 09), Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 7. travnja 2009. godine, donijelo je:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Općih uvjeta o naplati parkiranja
na javnim parkiralištima

Članak 1.

Ovom Odlukom izmjenjuju se i dopunjuju Opći uvjeti o naplati parkiranja na javnim parkiralištima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/06 i 23/08) na način da se u stavku 2. članka 10. iznos od »20,00 kn« zamjenjuje sa iznosom od »50,00 kn«.

Članak 2.

Stavak 2. članka 11. Općih uvjeta se mijenja na način da se iznos od »50,00 kn« zamjenjuje sa iznosom od »100,00 kn«.

Članak 3.

Dosadašnji članak 12. Općih uvjeta mijenja se i sada glasi:

»Na javnom parkiralištu na kojem se obavlja naplata, na javnom parkiralištu bez naplate, kao i na javnim površinama koje su prostorno planskom dokumentacijom određene kao zelene površine i u vlasništvu su Grada Malog Lošinja, može se dati u zakup parkirno mjesto temeljem ugovora o zakupu parkirališnog mjesta (rezervirano parkirno mjesto).

Lokacije, broj rezerviranih parkirališnih mjesta i ulice ili zonu koja gravitira istima određuje organizator parkiranja.«.

Članak 4.

Iza članka 12. Općih uvjeta dodaju se članci 12.a, 12.b i 12.c koji glase:

12.a

»Nakon što odredi lokacije i broj parkirališnih mjesta organizator parkiranja objavit će u javnom glasilu javni poziv svim zainteresiranim osobama koje žele postati korisnici rezerviranog parkirališnog mjesta da podnesu zahtjev.

Na javni poziv za rezervirana parkirališna mjesta mogu se javiti sve fizičke ili pravne osobe vlasnici vozila (vozilo registrirano na njihovo ime), koje imaju prijavljeno prebivalište ili sjedište u ulici ili zoni na koju se odnosi javni poziv i koje nemaju prijašnjih dugovanja prema tvrtki »Lošinj-parking d.o.o.«

Da li će osobe iz prethodnog stavka imati pravo na rezervaciju više parkirališnih mjesta ukoliko imaju više vozila i ispunjavaju sve uvjete iz poziva, odredit će organizator parkiranja i to u tekstu javnog poziva, na temelju procijene potencijalnog broja korisnka«.

12.b

»Zahtjev za rezervirano parkirališno mjesto u određenoj zoni se odnosi na sva mjesta koja su navedena u javnom pozivu.

Zahtjev iz ovog stavka obavezno mora sadržavati ponuđenu cijenu zakupa koja mora biti jednaka ili viša od početne koja iznosi 1.500,00 kuna za uređena parkirališta i 750,00 kuna za neuređena.«

12.c

»Nakon što istekne vrijeme predviđeno za podnošenje zahtjeva, od svih podnositelja koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva sastavit će se rang-lista na način da će za plasman na listi presudan biti kriterij ponuđene cijene.

U slučaju većeg broja zahtjeva, nego što je javnim pozivom predviđeno rezerviranih parkirališnih mjesta u određenoj zoni, korisnici rezerviranih parkirališnih mjesta će se odrediti temeljem kriterija ponuđene cijene.

Prilikom određivanja korisnika pojedinog rezerviranog parkirališnog mjesta presudan je kriterij ponuđene cijene navedene u zahtjevu i to tako da korisnik rezerviranog parkirnog mjesta koji je ponudio veću cijenu zakupa ima prvenstveno pravo izbora pojedinog mjesta iz javnog poziva.

Postupak oko sastavljanja rang-liste podnositelja zahtjeva u suradnji sa organizatorom parkiranja provodi tročlano povjerenstvo kojeg čine: direktor »Lošinj parkinga d.o.o.«, predstavnik građana na koje se odnosi javni poziv i predstavnik nadležnog Upravnog odjela Grada Malog Lošinja.

Osobama s invaliditetom koje imaju pravo na isticanje znaka pristupačnosti na vozilu i koji su podnijeli zahtjev u skladu sa javnim pozivom dodjeljuje se rezervirano parkirno mjesto po njihovom izboru i to bez obveze plaćanja zakupnine.

Ukoliko osoba koja ostvaruje uvjete da se s njom sklopi ugovor o zakupu rezerviranog parkirališnog mjesta odustane od sklapanja ugovora ili u predviđenom roku ne plati ponuđenu cijenu, gubi pravo na rezervirano parkirno mjesto i umjesto njega će se pozvati sljedeći najbolje plasirani podnositelj zahtjeva.«

Članak 5.

Članak 13. Općih uvjeta mijenja se i sada glasi:

»Minimalna cijena godišnje zakupnine rezerviranog parkirališnog mjesta iznosi 1.500,00 kn za uređena parkirališna mjesta i 750,00 kn za neuređena parkirališna mjesta.

Pod uređenim parkirališnim mjestom smatra se asfaltirano parkirališno mjesto standardnih dimenzija 5 m X 2,5 m, uz postavljeni element blokade koji mu se predaje u posjed dok traje zakup parkirališnog mjesta. Za vrijeme trajanja zakupa parkirališnog mjesta korisnik istog odgovoran je za sigurnost i čuvanje rezerviranog mjesta, te se obvezuje da isto neće davati u najam trećoj osobi. Pod neuređenim parkirališnim mjestom smatra se neasfaltirano ili asfaltirano parkirališno mjesto standardnih dimenzija 5 m X 2,5 m, uz postavljanje 2 stupića visine =,8 m. Za vrijeme ugovora o zakupu korisnik sam odgovara za sigurnost i čuvanje parkirališnog mjesta te se obvezuje da isto neće dati u najam trećoj osobi.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/09-01/23

Ur. broj: 2213/01-01-09-2

Mali Lošinj, 7. travnja 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=610&mjesto=10005&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr