SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 16. Utorak, 14. travnja 2009.
GRAD CRIKVENICA
73

27.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 41. sjednici održanoj dana 9. travnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice, u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 25/07 i 18/08), u daljnjem tekstu: Plan, razlozi za izradu Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja kartografskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana, te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, u daljnjem tekstu: Zakon) te utvrđenih potreba Grada Crikvenice, gospodarskih subjekata i stanovnika.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/ 04).

RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 4.

Izradi Plana pristupit će se uslijed potrebe:

- usklađenja sa Zakonom,

- usklađenja sa očitovanjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva vezano na usklađenje prostornih planova u odnosu na obvezu izrade UPU - a i DPU - a,

- usklađenja s Prostornim planom Primorsko - goranske županije,

- provedbi javnih funkcija Grada (centralne i javne funkcije i gospodarstvo),

- usklađenja komunalne infrastrukture i prometa,

- izmjene i dopune Odredbi za provođenje Plana (urbanističko tehnički uvjeti za građevinska područja naselja i gospodarske djelatnosti, uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava, mjere provedbe),

- redefiniranja izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja, u skladu sa Zakonom,

- izmjene granica građevinskog područja naselja izvršit će se isključivo uslijed ispravka pogreške iz Izvješća o javnoj raspravi za Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice i proširenje građ. područja za dio k.č. 3141, dio k.č. 3153/1, 3153/2, 3152/2, 3154, sve K.O.Crikvenica, koje sukladno prihvaćenim primjedbama trebaju biti uključene u građevinsko područje naselja Crikvenica NA 1

Ukoliko se tijekom izrade Plana ukaže potreba za izmjenom i drugih dijelova PPUG - a, a posebice zbog uvjeta nadležnih tijela utvrđenih tijekom prethodne rasprave o Planu, takve izmjene provesti će se bez izmjena i dopuna ove Odluke.

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Područje za koje se izrađuje Plan obuhvaća cjelokupni obuhvat Grada Crikvenice. Grafički prikaz obuhvata Plana u mj. 1:25.000 sastavni je dio ove Odluke.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Područje Grada Crikvenice nalazi se u sastavu Primorsko - goranske županije, na njezinom priobalnom dijelu, graniči na sjeveru sa područjem Grada Kraljevice i Općinom Vinodolskom, južno sa područjem Grada Novi Vinodolski, a u akvatoriju Kvarnerskog zaljeva sa Općinama Omišalj, Dobrinj i Vrbnik.

Područje Grada obuhvaća 4 statistička naselja: Jadranovo, Dramalj, Crikvenicu i Selce, na prostoru površine 29,98 km2 na kopnu (oko 0,84% ukupne površine Primorsko - goranske županije) i 27,92 km2 u akvatoriju Vinodolskog kanala. Ukupna površina Grada iznosi 57,90 km2.

Polazeći od dostignutog stupnja razvoja, postojeće gospodarske strukture, demografske prognoze i prirodnih uvjeta, temeljna obilježja prostornog razvitka Grada Crikvenice usmjerena su na razvoj:

- turizma s ugostiteljstvom, komunalnim i kulturnim djelatnostima, trgovinom i trgovinskim uslugama,

- proizvodno, građevinsko i uslužno obrtništvo,

- moderno obrazovanje, zdravstvo, kulturu, šport i javnu upravu.

Jedna od temeljnih programskih opredjeljenja Grada jest da se dinamičnim procesom prostornog planiranja osiguraju osnovni planski preduvjeti za ostvarenje projekata koji će doprinijeti bržem razvoju turizma temeljenog na kvaliteti i održivosti. Budući da bez primjereno uređenog zemljišnog stanja i bez prostorno planske dokumentacije nije moguće kvalitetno planirati i ostvarivati razvitak, pokrenuta je izrada detaljnijih planova uređenja, od kojih su najznačajniji i doneseni (UPU Crikvenica - centar, UPU Dramalj - centar, UPU Jadranovo - centar, UPU Nazor - Antić, UPU Miramare, UPU Tončićevo, UPU Selce sjever, UPU Crikvenica sjever - Hrusta, DPU groblja u Selcu, DPU Thalassotherapia i DPU 8 Miramare).

Osnovni ciljevi donesenih dokumenata prostornog uređenja su:

- omogućavanje planskog razvoja kvalitetnog turizma (rekonstrukcija, dogradnja i izgradnja kapaciteta najviše moguće kategorije na za to odgovarajućim lokacijama),

- povećanje konkurentnosti na turističkom tržištu (izgradnja Nautičke marine),

- poboljšanje kvalitete (standarda) infrastrukture (plaže, prometnice, javne garaže).

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Osnovni ciljevi Plana na području obuhvata, sukladno Zakonu su:

- određivanje korištenja i namjene površina,

- planiranje osnove prometne, komunalne i druge infrastrukture,

- propisivanje mjera za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti,

- uređenje zelenih, parkovnih i rekreacijskih površina,

- utvrđivanje načina i uvjeta uređenja i korištenja površina, te građenja građevina,

- utvrđivanje zahvata u prostoru u svezi sa zaštitom i spašavanjem.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 8.

Za izradu Plana nije predviđena izrada posebnih stručnih podloga već će se koristiti postojeći dokument prostornog uređenja - Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 25/07 i 18/08).

U izradi koristit će se i sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

Sukladno odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) kartografski prikazi Plana će se izraditi na topografskom planu u mjerilu 1:25.000 i topografsko katastarskom planu u mjerilu 1:5.000 kojeg je pribavio nositelj izrade Plana.

Za izradu ovog Plana neće se pribavljati posebne geodetske (topografske i topografsko-katastarske) podloge, već će se izmjene i dopune izvršiti na postojećim podlogama PPUG Crikvenica.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 11.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku njegove izrade su:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

- MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA, 10000 Zagreb, Babonićeva 121

- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA, 10000 Zagreb, Ul.grada Vukovara 78

- MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira 1, 10000 Zagreb

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Crikvenica, K.Tomislava 85, 51260 Crikvenica

- JAVNA USTANOVA Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 Zagreb

- HRVATSKE CESTE d.o.o., Hrvatska uprava za ceste, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

- HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb

- UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Nova Ves 50, 10000 Zagreb

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - REGIJA ZAPAD, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

- HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o., DP »ELEKTROPRIMORJE« Crikvenica, Kotorska bb, 51260 Crikvenica

- GKTD »MURVICA«, Trg Stjepana Radića 2, 51260 Crikvenica

- KTD »VODOVOD ŽRNOVNICA«, A. Mataije bb, 51250 NOVI VINODOLSKI

Članak 12.

Primjenom članka 79. Zakona tijela i osobe iz prethodnog članka pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe, te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko se, temeljem Zakona ili drugog zakona ili podzakonskog akta, tijekom izrade i postupka donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrat će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 13.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: najviše 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- Izrada polazišta i ciljeva prostornog uređenja sa provedbom prethodne rasprave i usvajanjem Koncepcije prostornog uređenja: najviše 30 dana od zaprimanja zadnjeg zahtjeva,

- Utvrđivanje Prijedloga Plana za javnu raspravu i objava javne rasprave: najviše 45 dana po primitku zadnjeg zahtjeva, odnosno uvjeta iz prethodne rasprave,

- Početak javne rasprave: najviše 10 dana od utvrđivanja Prijedloga Plana,

- Javna rasprava: 15 dana,

- Izrada Izvješća o javnoj raspravi: najviše 20 dana od zadnjeg dana roka za dostavu prijedloga i primjedbi s javne rasprave,

- Izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana i nacrta Odluke o donošenju Plana: najviše 15 dana od usvajanja izvješća o javnoj raspravi,

- Pribavljanje mišljenja o poštivanju zahtjeva iz čl. 79. odnosno očitovanja iz čl. 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,

- Izrada i utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana i prijedloga Odluke o donošenju Plana: najviše 15 dana od dana zaprimanja zadnjeg mišljenja,

- Donošenje Plana: najviše 15 dana od prikupljanja svih potrebnih suglasnosti,

- Elaboracija Plana: najviše 15 dana od dana donošenja Plana na Gradskom vijeću.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima iz prethodnog stavka (kašnjenje u dostavi zahtjeva i uvjeta iz prethodne rasprave, veliki broj /više od 50/ dostavljenih primjedbi i prijedloga s javne rasprave i sl.), isti se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine etape, što će se smatrati sukladno ovom članku uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 14.

Za vrijeme izrade ovog Plana ne utvrđuje se zabrana izdavanja akata na području obuhvata Plana, osim u slučajevima predviđenima Zakonom.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 15.

Troškovi izrade Plana osigurani su u Proračunu Grada Crikvenice.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana obvezuje se da u roku od najmanje 15 dana od dana objave Odluke:

- sukladno članku 82. Zakona, obavijesti javnost o izradi Plana,

- sukladno članku 79. Zakona, dostavi Odluku urbanističkoj inspekciji i tijelima i osobama iz članka 11. ove Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva za izradu Plana.

Obvezuje se nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana, da sukladno članku 61. Zakona, vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana.

Klasa: 350-01/09-01/13

Ur. broj: 2107/01-01-09-5

Crikvenica, 9. travnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradsko vijeće Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=610&mjesto=10003&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr