SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 14. Petak, 3. travnja 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
73

9.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 19. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/08), članak 2. mijenja se i glasi:

»Tijekom primjene Prostornog plana uređenja Općine Omišalj naišlo se na poteškoće u provedbi, jer definirani uvjeti gradnje (koeficijenti izgrađenosti i iskoristivosti, katnost, udaljenost do susjedne međe i dr.) na pojedinim područjima općine Omišalj nisu usklađeni sa stvarnim stanjem na terenu. Iz tog razloga nije se moglo nastaviti sa izradom planova užeg područja.

Također, prilikom izrade planova užeg područja (UPU Njivice, UPU Omišalj i UPU Petrokemijski pogon) otvoren je niz pitanja koja je po procjeni izrađivača i mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije potrebno ugraditi u Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Omišalj u svrhu racionalnijeg gospodarenja prostorom. To su:

- mogućnost gradnje uređaja i opreme mobilne telefonije (postojeće odredbe za provođenje nisu jasne)

- redefiniranje statusa naselja Njivice

- ukidanje obveze izrade UPU 11- Naftni terminal u Omišlju planske oznake IS-2 i promjene naziva

- proširenje područja obuhvata UPU 3 - Petrokemijski pogon, u svrhu planiranja izgradnje LNG terminala

- redefiniranje mogućnosti gradnje i programa sporta i rekreacije

- redefiniranje turističkih zona unutar naselja

- planiranje poslovne zone u produžetku zračne luke

- omogućavanje prometnog pristupa luci posebne namjene (sidrištu) u sklopu kampa Njivice

- korekcija granica građevinskih područja naselja prema ispravkama određenih tehničkih grešaka i nedostataka u radnim podlogama

- preuzimanje novoplaniranih infrastrukturnih koridora iz Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Primorsko-goranske županije, čije donošenje je u tijeku

Stoga je potrebno pristupiti Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja općine Omišalj kako bi se izrada i donošenje planova užeg područja mogla nastaviti odnosno kako bi se pojednostavila primjena Plana.«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Temeljni dokument prostornog uređenja na području općine Omišalj je Prostorni plan uređenja općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/ 07) koji utvrđuje programske i prostorne postavke za izradu planova užeg područja, a koji je izrađen u skladu sa Prostornim planom uređenja Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/00,12/05 i 50/06).

Za područja šireg centra naselja Njivice i Omišalj, koeficijenti izgrađenosti i iskoristivosti postojećih građevina kao i novoplaniranih u specifičnim uvjetima na terenu, nisu sukladni onima iz Prostornog plana uređenja općine Omišalj.

Tijekom izrade urbanističkih planova uređenja Omišlja i Njivica utvrdilo se je da za pojedina područja nije potrebno izrađivati detaljne planove uređenja, već se odredbe za provođenje mogu ugraditi u plan višeg reda. Na taj način pojednostavila bi se provedba i ubrzala realizacija Plana.

U proteklom periodu prikupljeni su podaci kojima se mijenjaju karakteristike naselja Njivice u vezi postotka korištenja postojećih građevina za stalno stanovanje osoba koje imaju prebivalište u naselju Njivice. Prema tim podacima naselje Njivice postaje naselje u kojem se više od 50% građevina koristi za stalno stanovanje. Time se mijenjaju uvjeti gradnje u obalnom pojasu što direktno utječe na izradu UPU Njivice i pojedinih detaljnih planova uređenja u tom naselju.

Prilikom detaljnijeg planiranja infrastrukture i uređenja prostora u sklopu izrade urbanističkih planova, utvrđeno je da je za cjelovitu provedbu planskih rješenja potrebno korigirati granice obuhvata planova u cilju osiguravanja kvalitetnije provedbe planova užeg područja. Također je u postupku provedbe Prostornog plana uređenja Općine Omišalj uočena nepreciznost odredbi za provođenje vezanih za postavu pokretnih telekomunikacija (neusklađenost grafičkog i tekstualnog dijela Plana).

Obzirom da se istodobno s izradom Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Omišalj izrađuju i Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Primorsko- goranske županije, potrebno je izvršiti usklađenje.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Postojeći Prostorni plan uređenja Općine Omišalj treba izmijeniti i dopuniti na sljedeći način:

1. Tekstualni dio:

- raščlaniti koeficijente izgrađenosti i iskoristivosti (za područja veće gustoće izgrađenosti)

- proanalizirati veličine kod građenja objekata svih namjena te shodno tome definirati uvjete gradnje u različitim kontekstualnim situacijama

- redefinirati uvjete uređenja i korištenja za ugostiteljsko-turističke zone unutar naselja i sportsko-rekreacijske zone

- uskladiti cjelokupni tekst s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i ostalim korekcijama navedenim u ovoj Odluci.

2. Grafički i tekstualni dio:

- analizirati Planom propisane planove uređenja užeg područja, te brisati one čije se odredbe o provođenju mogu ugraditi u Prostorni plan uređenja, odnosno u urbanističke planove uređenja

- uskladiti granicu građevinskog područja naselja sa projektnim rješenjima prometnica, odnosno završenim urbanističkim cjelinama

- sukladno prethodno navedenim korekcijama intervenirati i u ostale grafičke prikaze Plana.«

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj jesu:

- dostava zahtjeva- u roku od 15 dana od dana dostave Odluke

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj za prethodnu raspravu - u roku od 20 dana od dostave svih zahtjeva

- izrada Prijedloga plana za potrebe javne rasprave - u roku od 20 dana od prihvaćanja Izvješća o održanoj prethodnoj raspravi

- javni uvid u Prijedlog plana u javnoj raspravi o u trajanju od 15 dana

- priprema izvješća sa održane javne rasprave - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

- izrada novog Prijedloga Izmjena i dopuna PPUOO za ponovnu javnu raspravu - u roku od 20 dana od stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUOO

- javni uvid u Prijedlog plana u ponovnoj javnoj raspravi u trajanju od 15 dana

- priprema Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

- izrada nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUOO - u roku od 15 dana od prihvaćanja Izvješća o provedenoj ponovnoj javnoj raspravi

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na nacrt konačnog prijedloga plana- u roku od 30 dana

- izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUOO - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima

- dostava suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti Izmjena i dopuna PPUOO s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora- u roku od 60 dana

- donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama PPUOO - IV. kvartal 2009. godine.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/3

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 19. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=608&mjesto=51513&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr