SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 14. Petak, 3. travnja 2009.
GRAD DELNICE
73

16.

Gradonačelnik Grada Delnica, na temelju članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09), članka 36. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08) i članka 17. stavka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 27/05, 39/05, 44/06 i 09/09), današnjeg dana donosi

ODLUKU
o drugim Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica

Članak 1.

U čitavom Pravilniku o nutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/07 i 40/07), riječ »namještenik« i pripadajući mu veznik »i/ili« u odgovarajućem padežu, brišu se.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: JUO), određen je važećim zakonskim propisima i aktima Grada Delnica«.

Članak 3.

U članku 4. stavcima 3. i 4.,

riječi: »Voditelji Odsjeka i Službe, koje imenuje Gradsko poglavarstvo«,

mijenjaju se i glase: »Voditelji nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinca JUO-a, koje imenuje nadležno tijelo«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1.,

riječi; »uz prethodnu suglasnost Gradskog poglavarstva«,

mijenjaju se i glase: »u skladu s planom gradonačelnika«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 3.,

riječi: »Gradskom poglavarstvu«,

mijenjaju se i glase: »gradonačelniku«.

Članak 6.

U članku 10. stavku 2.,

riječi: »Gradskom poglavarstvu«,

mijenjaju se i glase: »gradonačelniku«.

Članak 7.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Unutarnje ustrojstvene jedinice u JUO-u jesu:

1. Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje i promet te gospodarski razvoj i imovinu,

2. Odsjek za proračun i financije, te

3. Stručna služba za obavljanje poslova gradonačelnika, samouprave i uprave.«.

Članak 8.

U članku 12. glavi 1. riječi: »na istim ili sličnim poslovima«, brišu se.

Članak 9.

U članku 12., naziv glave 2., mijenja se i glasi:

»ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I PROMET TE GOSPODARSKI RAZVOJ I IMOVINU«.

Članak 10.

U članku 12., glave 2., točci 2.

riječi: »5 godina iskustva na sličnim poslovima«,

mijenjaju se i glase: »3 godine radnog iskustva«.

Članak 11.

U članku 12. glavi 2. iza točke 3. dodaje se točka 3a. koja glasi:

»3a. STRUČNI SURADNIK IZ OBLASTI KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

-VII/1 stupanj stručne spreme građevinskog ili prometnog smjera

- 1 godina radnog iskustva

- probni rad 3 mjeseca

- poznavanje rada na PC-u

- položen državni stručni ispit ili njegova obveza polaganja u zakonskom roku

- broj izvršitelja: 1

Opis poslova: sudjeluje u pripremi i realizaciji poslova u vezi s uređenjem naselja, sudjeluje u izradi projektne i druge dokumentacije, predlaže elemente i kriterije za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom (prostorno i urbanističko planiranje, uređenje prostora, zaštita okoliša i sl.), sudjeluje u pripremi i izradi planova i prijedloga programa izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te ostalih objekata u vlasništvu Grada, sudjeluje u obavljanju poslova u svezi odvijanja prometa na području Grada, pomaže u obavljanju nadzora nad održavanjem komunalne infrastrukture, komunalnih objekata te zelenih i drugih javnih površina, prati državne i županijske natječaje od interesa za Grad, sudjeluje u obradi istih kao i u pripremi potrebne dokumentacije prema istima, po potrebi provodi upravni postupak do izdavanja rješenja u predmetima iz domene prometa te uređenja naselja i stanovanja, po potrebi pomaže u pripremi i ispostavljanju potrebnih suglasnosti iz nadležnosti (suglasnosti za priključenje na javno prometnu površinu, na lokacijske i građevinske dozvole i dr.), daje podatke za izradu izvješća iz svog djelokruga za potrebe gradskih tijela i vanjskih korisnika, obavlja poslove javne nabave iz svoje domene, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja odsjeka, pročelnika i gradonačelnika.«

Članak 12.

U članku 12., naziv glave 3., mijenja se i glasi:

»ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE«.

Članak 13.

U članku 12. glavi 3. točci 1.

riječ: »5«

mijenja se i glasi: »3«, a

riječi: »na istim ili sličnim poslovima«, brišu se.

Članak 14.

U članku 12., glavi 3. točci 1.

riječi »ili

- minimalno SSS stupanj stručne spreme ekonomskog smjera

- 10 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima« brišu se.

Članak 15.

U članku 12. glavi 3. točci 2.,

riječi: » na istim ili sličnim poslovima«, brišu se.

Članak 16.

U članku 12. glavi 3. točka 3., mijenja se i glasi:

»3. STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Uvjeti:

- VII/1 stupanj stručne spreme ekonomskog smjera

- 2 godine radnog iskustva

- probni rad 3 mjeseca

- poznavanje rada na PC-u

- položen državni stručni ispit ili njegovo polaganje u zakonskom roku

- broj izvršitelja: 1

Opis poslova: sudjeluje u izradi prijedloga proračuna kao i njegovih izmjena i dopuna, sudjeluje u izradi ostale planske i financijske dokumentacije kao i njihovih izmjena i dopuna, sudjeluje u izradi polugodišnjih izvještaja o izvršenju proračuna i godišnjeg obračuna proračuna, izrađuje Plan javne nabave Odjela, obavlja sve poslove javne nabave poglavito iz domene Odsjeka priprema dokumente za zaduživanje i izrađuje otplatne planove za dodijeljene kredite, prati naplatu anuiteta po kreditima, priprema postupak prisilne naplate, te obavlja druge poslove po nalogu voditelja odsjeka, pročelnika i gradonačelnika.«

Članak 17.

U članku 12. glavi 3. točci 4.,

riječi: »- 5 godina iskustva na sličnim poslovima«,

mijenjaju se i glase: »2 godine radnog iskustva«,

a opis poslova se mijenja i glasi:

»brine o prilivu sredstava u proračun i plaćanju dospjelih obveza, vodi evidenciju javne nabave Odjela, sastavlja financijske izvještaje o novčanim tijekovima, o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza Grada, organizira i nadzire poslove obračuna naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, autorskih honorara te ostalih naknada za isplatu korisnicima proračunskih sredstava te ugovora o djelu, prati naplatu samoupravnih prihoda Grada poglavito iz oblasti komunalnih djelatnosti (komunalna naknada, komunalni doprinos, grobarine i prodaja grobnih mjesta, koncesije) te ostalih (npr. zakup poslovnog prostora), prati propise iz oblasti javnih financija, u skladu sa zakonom i aktima Grada, nadležnim tijelima daje potrebna izvješća, prema potrebi vodi poslove blagajničkog poslovanja kao i poslove obračuna i isplate svih ostalih oblika iz proračuna kao i potrebne evidencije (npr. plaće) te obavlja druge poslove po nalogu voditelja odsjeka, pročelnika i gradonačelnika.«

Članak 18.

U članku 12. glavi 3. točkama 5., 6., 7. i 8.,

riječ: »5«,

mijenja se i glasi: »3«, a

riječi: »na istim ili sličnim poslovima«, brišu se.

Članak 19.

U članku 12., naziv glave 4., mijenja se i glasi:

»STRUČNA SLUŽBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA GRADONAČELNIKA, SAMOUPRAVE I UPRAVE«

Članak 20.

U članku 12. glavi 4. točci 1.

riječ: 5«

mijenja se i glasi: »3«, a

riječi: »na istim ili sličnim poslovima«, brišu se.

Članak 21.

U članku 12. glavi 4. točci 2.

riječi: »5 godina iskustva na sličnim poslovima«,

mijenjaju se i glase: »3 godine radnog iskustva«.

Članak 22.

U članku 12. glavi 4. točci 3.

riječi: »3 godine iskustva na sličnim poslovima«,

mijenjaju se i glase: »3 godine radnog iskustva«.

Članak 23.

U članku 12. glavi 4. točci 4.

riječi: »2 godine iskustva na sličnim poslovima«,

mijenjaju se i glase: »2 godine radnog iskustva«.

Članak 24.

U članku 12. glavi 4. točci 4. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, u opisu poslova, iza riječi »birača« dodaju se sljedeće riječi:

»uređuje WEB stranicu Grada Delnica i obavlja druge informatičke poslove za potrebe Grada Delnica«.

Članak 25.

U članku 12., glavi 4. točkama 5. i 6.

riječi: »na istim ili sličnim poslovima«, brišu se,

a točki 7.

riječi: »3 godine iskustva na sličnim poslovima«

mijenjaju se i glase: »1 godinu radnog iskustva«.

Članak 26.

U članku 13. stavci 1. i 2. koji glase:

»Rok za podnošenje prijava na natječaj ne smije biti kraći od 8 dana niti duži od 15 dana.

Molbe pristigle na natječaj razmatra komisija koja se sastoji od najmanje 3 člana koju imenuje Gradsko poglavarstvo.«

mijenjaju se i glase:

»Službenici se primaju u službu putem natječaja koji se obvezno objavljuje u »Narodnim novinama«.

Natječaj sadrži elemente propisane važećim zakonskim propisima i aktima Grada Delnica, a provodi ga povjerenstvo koje imenuje pročelnik JUO-a.«.

Članak 27.

U članku 13. stavku 3.,

riječ: »Gradskog poglavarstva«,

mijenjaju se i glase: »nadležnog izvršnog tijela«.

Članak 28.

U članku 13. dodaju se stavci 5., 6., 7., 8. i 9. koji glase:

»Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

Povjerenstvo za provedbu natječaja mora imati neparan broj, a najmanje tri člana.

Na rad povjerenstva za provedbu natječaja, odgovarajuće se primjenjuju odredbe važećeg zakona i ostalih propisa i akata Grada Delnica.

Odluka o poništenju natječaja donosi se i u slučaju kada se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat.«

Članak 29.

U članku 16., riječ »komisija«, u odgovarajućem padežu mijenja se u »Povjerenstvo«, a riječi: »Gradskog poglavarstva« mijenjaju se i glase: »nadležnog izvršnog tijela«.

Članak 30.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»O imenovanju i razrješenju pročelnika JUO-a te o drugim pravima i obvezama pročelnika odlučuje, prema važećim zakonskim propisima i aktima Grada Delnica, rješenjem nadležno tijelo.

Uvjete natječaja, u skladu s važećim zakonskim propisima i aktima Grada Delnica, određuje nadležno tijelo.

Povjerenstvo za imenovanje pročelnika imenuje, u skladu sa važećim zakonskim propisima i aktima Grada, nadležno izvršno tijelo.«

Članak 31.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Službenici se osposobljavaju za službu i obavljanjem vježbeničke prakse (vježbenički staž).

Vježbenici su osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.

Vježbenici se primaju putem javnog natječaja koji se provodi u skladu s odredbama važećeg zakona i akata Grada Delnica.

Vježbenici se primaju u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža.

Vježbenički staž traje 12 mjeseci.

Rješenje o prijemu vježbenika u službu donosi, uz prethodnu suglasnost Nadležnog izvršnog tijela, pročelnik JUO-a.«

Članak 32.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Vježbenici se za vrijeme vježbeničkog staža osposobljavaju za obavljanje poslova u JUO-u praktičnim radom i učenjem po utvrđenom programu koji utvrđuje gradonačelnik, na prijedlog pročelnika JUO-a upravnog tijela.

Vježbenik ima mentora koji prati rad vježbenika, daje mu potrebne upute i smjernice za rad te mu pomaže u pripremanju državnoga stručnog ispita.

Mentora imenuje pročelnik JUO-a iz reda službenika istoge niže unutarnje ustrojstvene jedinice, a koji ima najmanje istu stručnu spremu kao vježbenik.

Visinu naknade za rad mentora odlukom utvrđuje gradonačelnik.«

Članak 33.

U članku 31. stavcima 1. i 3.

riječi: »Gradskog poglavarstva«,

mijenjaju se i glase: »nadležnog izvršnog tijela«.

Članak 34.

U članku 42. stavku 1.,

riječi: »gradonačelnik ili Pročelnik Odjela kada je na to ovlašten«,

mijenjaju se i glase: »Pročelnik JUO-a«.

Članak 35.

Na sve akademske i stručne nazive navedene u ovom Pravilniku, adekvatno se primjenjuju i nazivi propisani važećim zakonom i ostalim propisima kojima se isti reguliraju.

Članak 36.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica, stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 023-01/06-01/02

Ur. broj: 2112-01-04-09-09

Delnice, 30. ožujka 2009.

GRAD DELNICE

Gradonačelnik
Marijan Pleše, dipl. ing. šum., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=608&mjesto=51300&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr