SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 14. Petak, 3. travnja 2009.
GRAD CRES
73

11.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) te članka 21. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/01, 29/01 15/03 i 37/ 06), a na prijedlog Gradskog poglavarstva, Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 30. ožujka 2009. donosi sljedeću

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti: organizacija i naplata parkirališta, blokiranje,
deblokiranje te premještanje nepropisno parkiranih
vozila i čuvanje premještenih vozila

Članak 1.

Tvrtki »Autotrans« d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: koncesionar) daje se koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti: organizacija i naplata parkirališta, blokiranje, deblokiranje te premještanje nepropisno parkiranih vozila i čuvanje premještenih vozila.

Članak 2.

Koncesija se daje na 8 godina računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji koji će u ime Grada Cresa, s koncesionarom sklopiti Gradsko poglavarstvo Grada Cresa.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se prava i obveze Grada Cresa kao davatelja koncesije i koncesionara.

Članak 3.

Godišnja naknada za koncesiju iznosi 60.000,00 kn. Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist Proračuna Grada Cresa do 31. srpnja tekuće godine.

Članak 4.

Koncesionar će komunalne djelatnosti iz čl. 1. ove odluke obavljati u skladu sa zakonskim propisima, odlukama i ostalim aktima Grada Cresa i Ugovorom o koncesiji. Nadzor nad provedbom Ugovora o koncesiji vršit će Upravni odjel Grada Cresa.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/08-1/4

Ur. broj: 2213/02-01-01-09-18

Cres, 30. ožujka 2009.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik
Danijel Kučić, ing. građ., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=608&mjesto=10002&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr