SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 14. Petak, 3. travnja 2009.
GRAD CRES
73

9.

Temeljem članka 37. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 25/01, 29/01 i 20/04), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2009. godine, donosi

ODLUKU
O PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2009. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Cresa za 2009. godinu članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Grada Cresa za 2009. godinu sadrži:

A) RAČUN PRIHODA I IZDATAKA


PRIHODI 24.080.000,00 kn


RASHODI 26.056.891,13 kn


RAZLIKA - MANJAK 1.976.891,13 kn


B)VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA IZ PRETHODNE GODINE


VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA
IZ PRETHODNE GODINE 1.976.891,13 kn


C) RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

I ZADUŽIVANJA 0,00 kn


IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I

OPTLATE ZAJMOVA 750.000,00 kn


NETO ZADUŽIVANJE -750.000,00 kn


D)POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2009. GODINU


POSEBNI DIO PRORAČUNA

ZA 2009. GODINU 26.056.891,13 kn


 

Članak 2.

Prihodi i rashodi po razredima, skupinama, podskupinama i odjeljcima utvrđuju se u Bilanci Proračuna Grada Cresa za 2009. godinu, posebnom dijelu proračuna, te planu razvojnih programa kako slijedi:

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2009.

I. OPĆI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2009.

II. POSEBNI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2009. godinu stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ« - službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/09-1/10

Ur. broj: 2213/02-01-01-09-5

Cres, 30. ožujka 2009.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik
Danijel Kučić, ing. građ., v.r.

 

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Pror  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=608&mjesto=10002&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr