SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 5. Petak, 20. veljače 2009.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

3.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 47. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 05/ 06), Općinsko poglavarstvo Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 19. veljače 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene
T 1 - Matika (UPU-6)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T 1 »Matika«: u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T 1 - Matika, u daljnjem tekstu: Plan, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju uvjete za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana, te izvori financiranja Plana.

II. PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana:

- odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07),

- Prostorni plan uređenja Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 35/03),

- Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 14/07),

- Nositelj izrade Plana je Općinsko poglavarstvo Općine Brod Moravice, a odgovorna osoba je predsjednik Općinskog poglavarstva.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Plan obuhvaća građevinsko područje Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T 1 - Matika.

Građevinsko područje iz stavka 1. ovog članka prikazano je na kartografskom prikazu »Građevinska područja posebne namjene« u mjerilu 1:5000.

Površina obuhvata plana iznosi 8,92 ha (ukupan neizgrađeni dio).

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Brod Moravice je Prostorni plan uređenja Općine Brod Moravice koji utvrđuje programske i prostorne postavke za izradu Plana kao dokumenta prostornog uređenja užeg područja.

Područje obuhvata Plana je područje iznad ceste Matika II. u Brod Moravicama.

Neizgrađeni dio je u potpunosti neuređen sa učinjenim pretpostavkama za izgradnju komunalne infrastrukture do turističke zone.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Osnovni ciljevi Plana na području obuhvata su:

- građevinska područja sportsko-rekreacijske, ugostiteljske i smještajne namjene su izdvojene površine za gradnju sportsko-rekreacijskih terena otvorenog tipa, te pripadajućih sadržaja uslužne djelatnosti (ugostiteljstvo, rekreacija, zabava i druge uslužne djelatnosti spojive s namjenom), te objekti restoranskog i hotelskog tipa i ostalih smještajnih jedinica,

- sportsko-rekreativne površine namijenjene su izgradnji sportskih terena otvorenog tipa (teniski tereni, boćalište, mini golf, bazeni, rekreacijske staze i sl.),

- dozvoljeni prateći sadržaji mogu biti administrativni (sanitarni, garderobni, spremište za opremu i rekvizite i održavanje površina), ugostiteljski (caffe bar, zabavni sadržaj i sl.) i trgovačkog tipa sukladno namjeni prostora,

- ostali ciljevi su:

definirati vrste sportskih terena i pratećih objekata,

definirati smještaj pojedinih sportskih terena na području obuhvata Plana,

predvidjeti hortikulturno uređenje prostora,

definirati pješačke i kolne površine, parkirališta i spoj turističke zone na postojeću cestovnu mrežu,

planirati komunalno opremanje zemljišta.

Programska polazišta Plana na području obuhvata, sukladno Zakonu su:

- Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 14/00, 12/05 i 50/06),

- Prostorni plan Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 35/03) i Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brod Moravice («Službene novine PGŽ« broj 14/07).

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

Plan je sukladno Zakonu potrebno izraditi na topografsko katastarskom planu.

Plan će se izraditi u mjerilu 1:2000

VII. POPIS TIJELA I OSOBA KOJE DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA U IZRADI PLANA

Članak 8.

Tijela i osobe koje za potrebe izrade Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade istog:

- Ministarstvo unutrašnjih poslova, PU Primorsko-goranske Rijeka,

- Hrvatska elektroprivreda, Elektroprimorje Rijeka,

- Hrvatske vode, VGO Rijeka,

- Komunalac, komunalno poduzeće Delnice,

- Županijska uprava za ceste Rijeka,

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine Rijeka,

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije Rijeka,

- Hrvatske šume, Uprava šuma Delnice,

- Poslovni subjekti - fizičke i pravne osobe koje izraze interes za područje obuhvata Plana.

Članak 9.

Nositelj izrade dostavlja Odluku tijelima i osobama iz članka 8. ove Odluke, s pozivom, da mu u roku od najviše 30 dana dostave zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana. Ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju i tom slučaju moraju se u izradi i donošenja Plana poštivati uvjeti, koje za sadržaj Plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Tijela i osobe iz članka 8. ove Odluke moraju u zahtjevima iz stavka 1. ovog članka odrediti važeće propise i njihove odredbe, te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu Plana. Ako to tijela ili osobe ne učine, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan poštovati, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Tijela i osobe iz članka 8. ove Odluke ne mogu u zahtjevima za Plan postavljati uvjete, kojima bi se mijenjala rješenja iz Prostornog plana uređenja Općine Brod Moravice koja nisu predmet ovog Plana.

Tijela i osobe iz članka 8. ove Odluke dužne su nositelju izrade na njegov zahjtev dostaviti bez naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog djelokruga, koji su potrebnu za izradu Plana.

VIII. ROKOVI ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana:

- dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana od zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- izrada Nacrta prijedloga plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od 60 dana od dostave zahtjeva,

- izrada Prijedloga plana za potrebe javne rasprave - u roku od 30 dana od dana prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u prijedlog plana - trajanje 30 dana,

- izrada izvješća o javnoj raspravi - u roku od 60 dana od dana od proteka roka za davanje pisanih primjedbi i prijedloga,

- izrada nacrta konačnog prijedloga plana - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na nacrt konačnog prijedloga plana - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga plana - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja i tijela, te osoba određenih posebnim propisima,

- donošenje odluke o Urbanističkom planu - u roku od 30 dana od dostave suglasnosti.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomicanja rokova, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno stavku 1. Odluke uz posebno obrazloženje.

Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona.

IX. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 11.

Plan se financira iz sredstava Proračuna Općine Brod Moravice i potencijalnih investitora. Općina Brod Moravice provodi postupak javne nabave, ugovaranje izrade Plana i postupak njegovog usvajanja potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju žele potencijalni investitori.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Nositelj izrade Plana dostavlja Odluku nadležnoj urbanističkoj inspekciji.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/09-01/02

Ur. broj: 2112-06-09-01-01

Brod Moravice, 19. veljače 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=599&mjesto=51312&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr