SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 4. Petak, 13. veljače 2009.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

8.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05) i članka 29 Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 12. veljače 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju programa »Koncepcija razvoja
vodoopskrbe na otoku Krku 2001. - 2011.«

PREAMBULA

Program »Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2001.-2005.« (u daljnjem tekstu: program) usvojila je Skupština TD Ponikve d.o.o. Odlukom br. 30-s/1-00 od 22. rujna 2000. godine, te Vijeća Općina otoka i Grada Krka.

Sporazum o sufinanciranju I. faze programa (2001.- 2005.) zaključile su Općine, Grad, Hrvatske vode, Ministarstvo javnih radova, obnove i graditeljstva te Ponikve u travnju 2001. godine. I. faza programa u iznosu od 50.500.00,00 kn trebala se realizirati u razdoblju 2001.- 2004. godine.

Dodatkom br. 1. Sporazumu od ožujka 2002. godine I. faza programa realizira se u razdoblju 2001.-2005. godine.

U listopadu 2003. godine sudionici financiranja programa zaključili su novi Sporazum o sudjelovanju u sufinanciranju programa »Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2001.-2008.«, kojim je trajanje programa produženo do 2008. godine. Sve jedinice lokalne samouprave dale su ovlaštenje za zaključivanje ovog sporazuma. Program, u ukupnom iznosu od 84 milijuna, realizira se kao cjelovit.

Sukladno sporazumu financijska sredstva u ukupnom iznosu od 84 milijuna raspoređena su po svojim izvorima godišnje za vrijeme trajanja realizacije programa tj. do 2008. godine. Kako je program temeljen na planiranim i aproksimativnim vrijednostima investicija, bilo je za očekivati da će stvarne konačne vrijednosti iznositi više od planiranih.

Izvjesno je da planirana sredstva od 84 milijuna neće biti dostatna za realizaciju cjelokupnog programa. Stoga je nužno postojeće odluke o realizaciji i financiranju programa usuglasiti s činjeničnim stanjem, pa je vrijednost programa povećana na 110.000.000,00 kuna.

U listopadu 2005. godine zaključen Dodatak br. 1. Sporazumu o sufinanciranju programa, kojim je vrijednost programa povećana na ukupno 114.000.000,00 kuna.

U listopadu 2007. godine pripremljen je novi Sporazum o sufinanciranju programa kojim je trajanje programa produženo do kraja 2011. godine, te je izmijenjen način financiranja programa. U produžetku programa dio financijskih sredstava osiguravala bi država (Hrvatske vode i Ministarstvo), naplata namjenske cijene vode bi se ukinula, jer bi otpala potreba za dugoročnim kreditom. Kako sporazum nisu potpisali svi sudionici, isti nije na snazi te je nužno postojeći sporazum prilagoditi činjeničnom stanju.

Program je potrebno reprogramirati do 31. prosinca 2011. godine, a potrebna financijska sredstva osigurati iz proračunskih sredstava, namjenske cijene vode i sredstava amortizacije Ponikve.

Ponikve će i nadalje nastojati sa Hrvatskim vodama zaključivati pojedinačne ugovore o sufinanciranju vodnih građevina iz programa, a u tom slučaju proračunska obveza jedinica lokalne samouprave umanjit će se za iznos namjenskih sredstava planiranih za tu godinu.

Članak 1.

(1) Trajanje programa »Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2001-2008.« produžuje se do 31. prosinca 2011. godine.

(2) Ukupna vrijednost programa utvrđuje se u iznosu od 114.000.000,00 kuna i to kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

. do 31. prosinca 2008. godine za

ostvarenje programa utrošeno: 80,600.000,00 kn,

. u 2008. godini situirano 8,400.000,00 kn,

.planirano za izvršenje programa

2009. - 2011. 25,000.000,00 kn,

. za dovršenje programa potrebno

osigurati 33,400.000,00 kn.

Članak 2.

Financijska sredstva za završetak cjelovitog programa u ukupnom iznosu od 33.400.000,00 kuna osigurat će se na sljedeći način:

1. 3.500.000,00 kn godišnje iz proračuna jedinica lokalne samouprave iz prihoda po osnovi poreza na dohodak koji se ostvaruje na otoku i koji država vraća otoku i to na način:

. 1.000.000,00 kn iz proračuna jedinica lokalne samouprave proporcionalno udjelu u temeljnom kapitalu Ponikve d.o.o. Krk, upisanom u registru nadležnog suda na dan 18. 4. 2001. godine;

. 2.500.000,00 kn iz proračuna jedinica lokalne samouprave proporcionalno udjelu u temeljnom kapitalu upisanom u registru nadležnog suda;

2. 700.000,00 kn godišnje iz amortizacije Ponikve d.o.o. Krk;

3. 2.000.000,00 kn godišnje iz namjenske cijene vode u iznosu od 1,50 kn/m3, koja se prikuplja u razdoblju 1. lipnja do 30. rujna svake godine, do zaključno 2010. godine, odnosno do otplate dugoročnog financijskog zaduženja, najkasnije do 31. prosinca 2020. godine;

4. dijelom iz sredstava Hrvatskih voda i resornog ministarstva.

Članak 3.

(1) U smislu prethodnog članka, utvrđuju se izvori financiranja, visina učešća, te dinamika, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

(2) Financijska sredstva navedena u članku 2. stavak 1. točka 1. ove Odluke, umanjuju se za iznos namjenskih sredstava iz kojih se financira program u toj godini (stupac 3 - stupac 1 iz stavka 1. ovoga članka).

Članak 4.

(1) Radi realizacije načina i dinamike financiranja programa kako je utvrđeno u prethodnom članku ove Odluke, namjenska cijena m3 vode (stupac 1. tabele) naplaćuje se od potrošača do 31. prosinca 2010. godine.

(2) Namjenska sredstva naplaćena u tekućoj godini koriste se kao predujam za sljedeću godinu i ostaju na žiro- računu Ponikve d.o.o. najkasnije do 31. prosinca 2011. godine, odnosno do završetka programa.

Članak 5.

(1) U slučaju da Hrvatske vode i ministarstvo (tabela iz članka 3. stavak 1., stupci 5. i 6.) ne osiguraju financijska sredstva kako je utvrđeno u tabeli, financijska sredstva za realizaciju programa osigurat će se iz dugoročnog financijskog zaduženja Ponikve d.o.o koje može trajati najduže do 2020. godine.

(2) Otplata dugoročnog financijskog kredita osigurava se iz namjenskog povećanja cijene od 1,50 kn/m3 vode, koja će se naplaćivati od potrošača od 1. lipnja do 30. rujna, sve do konačne otplate kredita, najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

(3) Odredbe ovoga članka primjenjuju se pod uvjetom da se do 31. prosinca 2011. godine ne steknu uvjeti za primjenu odredbi članka 4. ove Odluke.

Članak 6.

Donošenjem ove Odluke smatra se da je dana suglasnost na naplatu namjenske cijene vode od 1,50 kn/m3 do 31. prosinca 2020. godine, kao i suglasnost na dugoročno financijsko zaduživanje Ponikve d.o.o. Krk do 31. prosinca 2020. godine.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odluka Općinskog vijeća Općine Baška od 7. studenoga 2000. godine, te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa »Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2001-2008«, koju je Općinsko vijeće Općine Baška donijelo 12. kolovoza 2004. godine.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/5

Ur. broj: 2142-03-09-3

Baška, 12. veljače 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 

Odluka o usvajanju programa »Koncepcija   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=598&mjesto=10007&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr