SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 4. Petak, 13. veljače 2009.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

8.

Na temelju odredbe članka 11. stavka 6. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2009. godinu (»Narodne novine« broj 8/ 09), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2009. godini (»Narodne novine« broj 8/09) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/ 02, 13/02, 3/05, 9/06 i 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/ 07) Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici 11. veljače 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe
Grada Rijeke u 2009. godini

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila za financiranje rashoda redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: JVP Grada), u okviru utvrđenih sredstava sukladno članku 9. stavku 3. podstavku 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2009. godinu, u iznosu od 18.324.706 kuna.

Ova Odluka se primjenjuje u suglasju s Proračunom Grada Rijeke za 2009. godinu, Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu, Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2009. godinu (»Narodne novine« broj 8/09) i Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2009. godini (»Narodne novine« broj 8/09).

Članak 2.

Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, utvrđena Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz članka 1. stavka 2. ove Odluke te ovom Odlukom, raspoređuju se za sljedeće rashode:

1. Rashodi za zaposlene u JVP Grada u iznosu od 15.607.152 kune i to za:

- plaće, u iznosu od 11.489.752 kune,

- ostali rashodi za zaposlene, u iznosu od 1.161.200 kuna

- doprinosi na plaće, u iznosu od 2.956.200 kuna

2. Materijalne rashode za JVP Grada, u iznosu od 2.717.554 kune i to za:

- naknade troškova zaposlenima, u iznosu od 650.000 kuna

- rashodi za materijal i energiju, u iznosu od 1.510.000 kuna

- rashodi za usluge, u iznosu od 327.554 kune,

- ostali nespomenuti rashodi (premija osiguranja), u iznosu od 230.000 kuna

Članak 3.

Kriterij za utvrđivanje visine financijskog rashoda za zaposlene iz članka 2. točke 1. ove Odluke je izračun sredstava za plaće zaposlenih u JVP Grada za 2009. godinu, a mjerilo je broj zaposlenika u JVP Grada (140 zaposlenika), utvrđen Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 41/08).

Članak 4.

Prema kriteriju iz članka 3. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste rashoda za zaposlene u JVP Grada:

- plaće za redovan rad,

- plaće za prekovremeni rad,

- plaće za posebne uvjete rada,

- ostali rashodi za zaposlene,

- doprinosi za mirovinsko osiguranje,

- doprinosi za zdravstveno osiguranje,

- doprinosi za zapošljavanje.

Članak 5.

Kriterij za financiranje materijalnih rashoda za JVP Grada iz članka 2. stavka 1. točke 2. ove Odluke su ostvareni rashodi za isporučenu robu i energiju te obavljene usluge JVP Grada na temelju ispostavljenih računa dobavljača/izvoditelja.

Članak 6.

Prema kriteriju ostvarenih rashoda iz članka 5. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste materijalnih rashoda za JVP Grada:

- naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život,

- uredski materijal i ostali materijalni rashodi,

- materijal i sirovine,

- energija,

- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje,

- sitni inventar i autogume,

- usluge telefona, pošte i prijevoza,

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja,

- komunalne usluge,

- premije osiguranja.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/09-01/8-139

Ur. broj: 2170/01-10-30-09-1

Rijeka, 11. veljače 2009.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=598&mjesto=51000&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr