SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 4. Petak, 13. veljače 2009.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

7.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 24/01, 06/02, 31/02 i 22/05), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 30. siječnja 2009. godine donijelo je

SOCIJALNI PROGRAM
Grada Čabra za 2009. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Čabra za 2009. godinu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje Socijalnog programa na području Grada Čabra za 2009. godinu u iznosu od 390.000,00 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa raspoređuju se za sljedeće namjene:

1. Prijevoz učenika - 180.000,00 kn

- financiranje prijevoza učenika polaznika Srednje škole »Vladimir Nazor« Čabar trećeg i četvrtog razreda (na području Grada Čabra)

2. Podmirenje troškova stanovanja - 20.000,00 kn

- pravo na podmirenje troškova najamnine

- pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade

- pravo na oslobođenje od plaćanja odvoza kućnog smeća

- pravo na podmirenje plaćanja utroška vode

- pravo nja pomoć za podmirenje troškova električne energije

3. Jednokratna novčana pomoć - 6.000,00 kn

- pomoć se tijekom proračunske godine može ostvariti u najviše dva navrata (prvi put u iznosu od 500,00 kuna i drugi put u iznosu od 200,00 kuna)

4. Pogrebne usluge - 12.000,00 kn

- podmirenje dijela troškova ukopa članova obitelji socijalno ugroženih građana

6. Pomoć za novorođenu djecu - 40.000,00 kn

- za novorođenu djecu čiji roditelji ispunjavaju uvjete predviđene Odlukom o socijalnoj skrbi na području Grada Čabra

7. Božićno-novogodišnji pokloni - 50.000,00 kn

- poklon paketi namijenjeni djeci uzrasta od 0 godina do četvrtog razreda osnovne škole (Djed Božićnjak) i prigodni božićno-novogodišnji paketi namjenjeni umirovljenicima

8. Pomoć za ogrjev - 40.000,00 kn

- sufinanciranje Primorsko-goranska županija (korisnici prava na pomoć za uzdržavanje) i Proračun Grada (uvjeti predviđeni Odlukom o socijalnoj skrbi na području Grada Čabra)

9. Ostala socijalna prava - 15.000,00 kn

- podmirenje troškova marende učenika OŠ, podmirenje troškova smještaja djece u vrtić

10. Humanitarne pomoći po zaključku Poglavarstva - 27.000,00 kn

Članak 3.

Korištenje sredstava Socijalnog programa ovisit će o dinamici ostvarenja izvornih prihoda Proračuna grada Čabra.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-02/09-01/1

Ur. broj: 2108/01-09-1

Čabar, 30. siječnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zoranin Kuzele, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=598&mjesto=51306&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr