SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 4. Petak, 13. veljače 2009.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

6.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 06/02, 31/02 i 22/05) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2009. godine donijelo je

PROGRAM
financiranja javnih potreba Grada Čabra
u 2009. godini

Članak 1

U Proračunu Grada Čabra za 2009. godinu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje javnih potreba na području Grada Čabra.

Članak 2.

Financijska sredstva iz članka 1. ovog Programa raspoređuju se korisnicima prema Tabeli 1., koja je sastavni dio ovog Programa.

Članak 3.

Financijska sredstva iz članka 2. ovog Programa doznačava Upravni odjel za proračun i financije Grada Čabra prema iskazanim potrebama korisnika sredstava, a u skladu s proračunom Grada.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Tabela 1.

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA
IZ PRORAČUNA GRADA ČABRA ZA 2009. GODINU


Redni Korisnik Iznos financiranja

broj (UKUPNO)


1. Osnovna škola »Petar Zrinski« Čabar

? sportska natjecanja - 5.000,00 kn

? smotre i natjecanja - 20.000,00 kn

? vodič za školsku godinu - 2.000 kn

? EKO-škola - 5.000,00 kn 32.000,00 kn


2. Srednja škola »Vladimir Nazor« Čabar

? »Lidrano« i znanost - 14.000,00 kn

? školski list »Izvor« - 2.000,00 kn

? govornička škola - 2.000,00 kn

? literarni natječaj - 1.500,00 kn

? program prevencije ovisnosti - 2.500,00 kn 22.000,00 kn


3. Matica hrvatska - Ogranak u Čabru

? glazbeni susreti »Zrinski« - 2.000,00 kn

? 5. smotra običaja - 4.000,00 kn

? izdavačka djelatnost - 6.000,00 kn

? redovna djelatnost - 3.000,00 kn 15.000,00 kn


4. Puhački orkestar

? nastupi i koncerti - 10.000,00 kn

? naknada za voditelja - 15.000,00 kn

? nabava instrumenata - 15.000,00 kn 40.000,00 kn


5. Čabranski tamburaši

? servis harmonike i održavanje instrumenata - 10.000,00 kn

? naknada voditelja - 5.000,00 kn 15.000,00 kn


6. Zajednica tehničke kulture

? materijalni troškovi zajednice - 1.000,00 kn

? Astronomsko društvo - 2.000,00 kn

? Radio klub »Sokol« - 3.000,00 kn

? AMD »Zrinski« - brdska trka 2009. - 70.000,00 kn

? MK »Goranski vukovi« - 15.000,00 kn 91.000,00 kn


7. Župe na području Grada Čabra - 200.000,00 kn 200.000,00 kn


8. Radio Gorski kotar - 36.000,00 kn 36.000,00 kn


9. Zajednica športskih udruga

? fin. športskih klubova (prema programu zajednice) - 400.000,00 kn

? materijalni troškovi zajednice - 60.000,00 kn 460.000,00 kn


10. Udruga »Svoj«

? 5. ljetna škola stvaralaštva - 4.000,00 kn 4.000,00 kn


11. Razne udruge

? udruga umirovljenika - sportska natjecanja - 5.000,00 kn

? udruga umirovljenika »Finvest corpa« - aktivnosti udruge - 5.000,00 kn

? udruga antifašističkih boraca i antifašista Čabar - komemoracije - 5.000,00 kn

? udruga branitelja - memorijalna natjecanja i posjete braniteljima - 5.000,00 kn

? udruga »Kontra kiča« - CD fest 2009. - 8.000,00 kn

? udruga »Katarina Zrinski« - pomoć starijim osobama - 13.300,00 kn

? udruga privatnih šumovlasnika - unapređenje gospodarenja šumama - 5.000,00 kn

? društvo multipleskleroze, klub Čabar - obilježavanje 30. godina MS - 4.000,00 kn

? udruga invalida distrofičara PGŽ - rad Udruge - 500,00 kn

? udruga slijepih PGŽ - pomoć oboljelim - 500,00 kn

? udruga invalida rada - pomaganje potrebitima - 500,00 kn

? udruga civilnih invalida rata - posjete invalidima - 500,00 kn

? udruga gluhih PGŽ - tečaj znakovnog jezika - 500,00 kn

? udruga »Trbuhovica« - 14. susret travara - 7.000,00 kn

? PD »Jelenc« - škola planinarenja - 3.000,00 kn

? UHVIDR-a Gorski kotar - pomoć ugroženim članovima - 500,00 kn

? pjevački zborovi župa - božićni koncerti i susreti zborova - 6.000,00 kn

? »Prosper« Čabar - najam dvorane i športski turniri - 3.900,00 kn

? udruga roditelja poginulih branitelja - obilazak spomen obilježja - 1.000,00 kn

? župni ured Delnice - www. Delnički dekanat, izdavanje knjige - 1.000,00 kn

? Slovensko kulturno društvo GK - održavanje seminara - 1.000,00 kn

? Pčelarsko društvo grada Čabra - posjete sajmovima - 2.000,00 kn

? Airsoft klub »Veprovi« - natjecanja - 2.000,00 kn

? Oldtimer klub »Delnice 1995« - Goranski rally - 2.000,00 kn

? udruga žena »Goransko srece« - izložba starih zanata - 5.000,00 kn 87.200,00 kn


12. GD Crvenog Križa Čabar

? plaća i materijalni troškovi zaposlenika - 126.000,00 126.000,00 kn


13. TZ Grada Čabra

? plaća i materijalni troškovi zaposlenika - 102.000,00 kn

? programske aktivnosti - 57.000,00 kn

? uređenje »Lukinog rova« - 50.000,00 kn 209.000,00 kn


14. Vatrogasna zajednica Grada Čabra

? programske aktivnosti - 39.900,00 kn

? kapitalna ulaganja - 157.000,00 kn

? materijalni izdaci - 153.100,00 kn 350.000,00 kn


15. Galerija »Vilima Svečnjaka«

? održavanje prostora - 15.000,00 kn

? naknada voditelja - 5.000,00 kn 20.000,00 kn


16. Zavičajna zbirka i kuća Vesel

? održavanje prostora - 15.000,00 kn

? naknada voditelja - 5.000,00 kn 20.000,00 kn


17. Pustna društva

? »KURENT« Gerovo - riječki karneval - 5.000,00 kn

? »CUKLAR« Čabar - relly Paris-Bakar - 4.000,00 kn

? »BLJEČOK« Plešce - kulturne priredbe - 1.000,00 kn 10.000,00 kn


18. Hitne intervencije po zaključku Poglavarstva - 80.000,00 kn 80.000,00 kn


19. Dječji vrtić »Buba Mara« Čabar

? plaća zaposlenika - 630.000,00 kn

? materijalni troškovi - 160.000,00 kn 790.000,00 kn


20. Gradska knjižnica

? plaća zaposlenika - 50.000,00 kn

? nabava knjiga - 10.000,00 kn

? naknada voditelja - 12.000,00 kn 72.000,00 kn


UKUPNO: 2.679.200,00 kn


Klasa: 400-02/09-01/2

Ur. broj: 2108/01-09-1

Čabar, 30. siječnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zoranin Kuzele, v. r.

 

Program financiranja javnih potreba Grad  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=598&mjesto=51306&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr