SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 4. Petak, 13. veljače 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

3.

Na temelju članka 22. stavak 1., a u svezi članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju, od 24. rujna 2008. godine, te temeljem članka 56. i 68. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01 i 10/06) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 127. sjednici 5. veljače 2009. godine, donijelo

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju
koncesije za luku posebne namjene
»brodogradilište MARINE ing. S. HORVAT«

Članak 1.

U Odluci o davanju koncesije za luku posebne namjene - brodogradilište MARINE ing. S. HORVAT (»Službene novine PGŽ« broj 10/00), u članku 1., stavku 6., brojke »5670« uz »kopneni dio« zamjenjuje se brojkom »5673«, brojka »4394« uz »morski akvatorij« zamjenjuje se brojkom »4627«, a brojka »10.064« uz »UKUPNO«, zamjenjuje se brojkom »10.300.«

Članak 2.

U članku 2., stavku 2. riječi »za svoje posebne potrebe, odnosno« brišu se, a iza riječi »registriran« briše se točka i dodaju riječi »odnosno za djelatnosti za koje mu je dana koncesija.«

Članak 3.

U članku 4. riječi »od 8 godina« zamjenjuju se riječima »od 20 godina«, a iza riječi »Odluke«, briše se točka i dodaju se riječi »odnosno do 18. svibnja 2020. godine«.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Članak 5.

»Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 1. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 3,00 kuna (slovima: tri kune) po metru kvadratnom;

- promjenjivi dio koncesijske naknade iznosi 1% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji i njegovim dodacima.«

Članak 5.

Na temelju ove Odluke sklopit će se dodatak Ugovoru o koncesiji za luku posebne namjene - »brodogradilište MARINE ing. S. HORVAT«, Klasa: 022-04/00-03/13, Ur. broj: 2170/01-21/00-6, od 23. svibnja 2000. godine, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Članak 6.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu, ne potpiše Dodatak ugovora o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/09-03/3

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-09-16

Rijeka, 5. veljače 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=598&mjesto=00001&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr