SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 2. Ponedjeljak, 26. siječnja 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

3.

Na temelju članka 42. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/08), Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 26. siječnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak
ostvaren na području Grada Malog Lošinja za realizaciju
kapitalnog projekta izgradnje i rekonstrukcije
vodoopskrbe na otoku Lošinju (visoka zona),
po Sporazumu br. 09-I-70130/02-08
od 2. siječnja 2002. godine

Članak 1.

Prihvaća se realizacija kapitalnog projekta izgradnje i rekonstrukcije vodoopskrbe na otoku Lošinju (visoka zona) putem komunalnog društva »Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj« d.o.o., sukladno odredbama članka 2. Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Lošinja, Ilovika, Malih i Velih Srakana, Suska, Unija i Cresa.

Cilj i svrha kapitalnog projekta je izgradnja i rekonstrukcija vodopskrbnog sustava otoka Lošinja.

Članak 2.

Ukupna investicija predmetnog projekta iznosi oko 3.800.000,00 kn.

Dio sredstava iz projekta iz članka 1. ove Odluke osigurat će se iz Proračuna Grada, dio iz sredstava komunalnog društva »Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinja« d.o.o., a dio iz kapitalnih pomoći iz državnog proračuna.

Grad Mali Lošinj će koristiti dio sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Malog Lošinja s računa posebnih namjena otvorenog kod HBOR-a u iznosu od 2.000.000,00 kn.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 410-01/09-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-09-3

Mali Lošinj, 26. siječnja 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=596&mjesto=10005&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr