SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

61.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05 i 109/07), članka 74., 75. i 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06) te članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 3/ 02, 9/02 i 19/06 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Vinodolske na svojoj 25. redovitoj sjednici održanoj 4. prosinca 2008. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu Općine Vinodolske
u 2009. godini

Članak 1.

GLAVA: 5. SPORT 644.000,00 kn

Članak 2.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

Članak 3.

SVRHA PROGRAMA:

Svrha Programa je omogućiti redovnu aktivnost pojedinih športskih udruga i klubova s područja Općine Vinodolske, te osigurati djeci i mladima s područja Općine preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih rezultata kao i promicanje športa, kao zdravog načina života.

Članak 4.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa javnih potreba u športu je omogućiti što većem broju djece kao i odraslih osoba bavljenje športskim aktivnostima.

Članak 5.

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u športu provodi se kroz aktivnosti u športskim klubovima i udrugama:

1. Nogometni klub NK Turbina Tribalj

2. Boćarski klubovi BK Bribir

BK Grižane

BK Tribalj

BK Drivenik

3. Rukometni klub RK Bribir

4. Šport. rib. društvo ŠRD Šaran Tribalj

5. ostale udruge klub Bura 4x4

Osim poticanja amaterskog sporta u sportskim udrugama, Program javnih potreba u športu uključuje i održavanje i drugih športskih manifestacija, prema kriterijima koje utvrđuje općinsko poglavarstvo. Športske udruge dodatno se mogu financirati i kroz druga poticajna sredstva.

Članak 6.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciji navedenog programa uključeni su treneri, djelatnici i članovi športskih klubova, te ostali razni stručni suradnici.

Članak 7.

CILJEVI ZA 2009. godinu

Zadržati postojeću razinu športske djelatnosti, te omogućiti što većem broju djece uključivanje u športske aktivnosti sukladno njihovim interesima.

Članak 8.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja svih aktivnosti koji su sastavni dio Programa javnih potreba u športu Općine Vinodolske za 2009. g., osigurava se 644.000,00 kn i to:

Pozicija

Račun

Naziv aktivnosti

Iznos
u kn

72

3811

NK »Turbina« Tribalj

336.000

72.1

3811

R.K. »Bribir« Bribir

210.000

73

3811

Boćarski klub Bribir

30.000

74

3811

Boćarski klub Grižane

20.000

75

3811

Boćarski klub Tribalj

5.000

76

3811

Boćarski klub Drivenik

20.000

76.1

3811

ŠRD »Šaran« Tribalj

7.000

76.2

3811

Klub Bura 4x4

2.000

77

3811

Športske manifestacije

14.000

Članak 9.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji Programa su načelnik, resorni član Poglavarstva i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.

Sredstva iz članka 8. ovog Programa služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova, troškova natjecanja, organizaciju športskih priredbi i natjecanja te rekreativnih programa.

Članak 11.

Raspodjela financijskih sredstava iz članka 8.ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel te prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenju Poglavarstvu Općine Vinodolske.

Članak 12.

Korisnici sredstava za šport dužni su do 1. ožujka 2010. godine Poglavarstvu Općine preko Jedinstvenog upravnog odjela podnijeti izvješće o izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 13.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/7

Ur. broj: 2107-03/08-01-25-12-14-1

Bribir, 4. prosinca 2008.

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Vinodolske

Željko Citković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=593&mjesto=91253&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr