SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

58.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 (Uredba) i 178/04), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 3/02 i 9/02, 19/06 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 25. redovitoj sjednici održanoj 4. prosinca 2008. godine donijelo je:

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja objekata komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori, raspored i način održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine iznos od 4.324.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi:

.Grobna pristojba u iznosu od 120.000,00 kuna

.Komunalna naknada u iznosu od 4.204000,00 kuna


4.324.000,00 kuna

Članak 4.

Sredstva iz predhodnog članka raspoređuju se na sljedeće namjene:

.izdaci za groblja 120.000,00 kuna

.električna energija 185.000,00 kuna

.javna rasvjeta 400.000,00 kuna

.potrošnja vode 44.000,00 kuna

.održavanje i proširenje javne
rasvjete 250.000,00 kuna

.usluga tekućeg i investicijskog
održavanja građev. objekata 180.000,00 kuna

.tekuće i investicijsko održavanje
cesta i mostova 1.150.000,00 kuna

.cesta Lič - Lukovo 100.000,00 kuna

.iznošenje i odvoz smeća 150.000,00 kuna

.deratizacija i dezinsekcija 60.000,00 kuna

.održavanje biodiska 180.000,00 kuna

.održavanje groblja 253.990,76 kuna

.izdaci za korištenje »Duplje« 427.000,00 kuna

.sanacija deponije Duplja 60.000,00 kuna

.održavanje parkova i nasada 251.265,53 kuna

.subvencija autobusnih linija 140.000,00 kuna

.izdaci za vodoprivredu 67.000,00 kuna

.vidikovci - ceste 150.000,00 kuna

.ostala nematerijalna imovina 55.743,71 kuna

.održavanje objekata 100.000,00 kuna


U K U P N O 4.324.000,00 kuna

Razina održavanja komunalne infrastrukture planirana je u istim ili sličnim veličinama u odnosu na iznose u 2008. godini.

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA:

Članak 5

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se:

.sanacija potpornigh zidova na nerazvrstanim cestama

.sanacija udarnih rupa i asfaltiranje narazvrstanih cesta

.održavanje odvodnih kanala u zahvatu cesta

.signalizacija

Raspored novčanih sredstava po Mjesnim odborima po ovoj poziciji rasporediti će se na osnovu Zaključka Poglavarstva o načinu rasporeda prema Godišnjem planu nabavki.

Sveukupno za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine: 1.150.000,00 kuna

.za nerazvrstane ceste na području MO Bribir

.za nerazvrstane ceste na području MO Grižane

.za nerazvrstane ceste na području MO Tribalj

.za nerazvrstane ceste na području MO Drivenik

Mjesni odbori će prema svojim planovima odrediti prioritete uređenja i saniranja nerazvrstanih cesta.

2. ODRŽAVANJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA

Članak 6.

Program obuhvaća sve radove za održavanje zelenih površina koja je potrebno tokom godine izvoditi u cilju urednosti i održavanja zelenih površina u centrima mjesta i to kontunirano i stručno od hortikulture do uređenja naprava u istima.

Za održavanje parkova i zelenih površina planirana su sredstva u visini od 251.265,53 kuna.

3. ODRŽAVANJE GROBLJA

Članak 7.

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se

.redovito održavanje groblja
(pet grobalja),
čišćenje prilaza grobljima 253.990,76 kuna

.Izdaci za groblja
(popravci na grobljima i okolišu) 120.000,00 kuna


U K U P N O 373.990,76 kuna

4. JAVNA RASVJETA

Članak 8.

Program javne rasvjete obuhvaća sljedeće djelatnosti:

.utrošak struje javne rasvjete 400.000,00 kuna

.održavanje javne rasvjete 250.000,00 kuna


U K U P N O 650.000,00 kuna

a) Utrošak struje električne rasvjete planiran je na razini 2008. godine uz racionalizaciju utroška.

b) Održavanje javne rasvjete svedeno je na izmjenu dotrajalih i pregorjelih sijalica određenog broja dotrajalih rasvjetnih tjela a sve prema jedinačnim cijenama o izvođenju radova.

c) Proširenje javne rasvjete odnosi se na postavljanje pojedinačnih rasvjetnih tijela na području općine a prema zahtjevima MO uz predhodnu konzultaciju odjela za komunalne poslove.

5. IZDACI ZA KORIŠTENJE DEPONIJA »DUPLJE« I ZBRINJAVANJE OTPADA

Članak 9.

.korištenje deponija »Duplje« 427.000,00 kuna

.sanacija deponije Duplja 60.000,00 kuna

.iznošenje i odvoz smeća 150.000,00 kuna


U K U P N O 637.000,00 kuna

6. ODRŽAVANJE »BIO DISKA«

Članak 10.

Održavanje »bio diska« Bribir obuhvaća:

.nadzor i osnovno tekuće održavanje 125.000,00 kuna

.zbrinjavanje nus produkta 35.000,00 kuna

.pogonska energija 20.000,00 kuna


U K U P N O 180.000,00 kuna

7.DERATIZACIJA
I DEZINSEKCIJA 60.000,00 kuna

8.POTROŠNJA VODE 44.000,00 kuna

9.IZDACI ZA VODOPRIVREDU 67.000,00 kuna

10.ELEKTRIČNA ENERGIJA 185.000,00 kuna

11.TEKUĆE I INVEST. ODRŽ.
GRAĐ. OBJEKATA 180.000,00 kuna

12. CESTA LIČ-LUKOVO 100.000,00 kuna

13.SUBVENCIJA AUTOBUSNIH
LINIJA 140.000,00 kuna

14. VIDIKOVCI - CESTE 150.000,00 kuna

15.OSTALA NEMATERIJALNA
IMOVINA 55.743,71 kuna

16.ODRŽAVANJE OBJEKTA
(DJEČJI VRTIĆ) 100.000,00 kuna


UKUPNO 1. - 16. = 4.324.000,00 kuna

Članak 11.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/7

Ur. broj: 2107-03/08-01-25-12-11

Bribir, 4. prosinca 2008.

Predsjednik

Oopćinskog vijeća Općine Vinodolske

Željko Citković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=593&mjesto=91253&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr