SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 4. Petak, 21. veljače 2003.
GRAD OPATIJA
3B2 HTML

8.

Temeljem stavka 4. članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 20. veljače 2003. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2002. godinu

I. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2002. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije 22. studenog 2001. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01), a tijekom godine doživio je dvije izmjene: I. Izmjene i dopune usvojene su 28. ožujka 2002. godine (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 6/02) a II. Izmjene i dopune 21. studenog 2002. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01).

II. Prihodi planirani za realizaciju programa ostvareni su na način (po namjenama):

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*


Neutrošena sredstva za prijenos u 2003. godinu iznose 1.673.050,00 kuna.

Ova sredstva iskazat će se u I. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2003. godinu.

IV. U odnosu na gornji tabelarni prikaz planiranih i utrošenih sredstava po pojedinim stavkama, treba reći da je Program najvećim dijelom realiziran u cijelosti, sa sljedećim osnovnim karakteristikama po pojedinim stavkama:

1. Odvodnja atmosferskih voda - realizirano u cijelosti, i u dijelu čišćenja slivnika i kanala na javnim površinama i na zelenim površinama. Izvršeni su i radovi izgradnje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih voda: nastavak radova na oborinskoj kanalizaciji Parka Margarita, plaćeno je ispitivanje podmorskog ispusta P. Kolova izvršeno 2001. godine, sufinancirani su radovi na rješavanju kanalizacije škole Volosko.

2. Održavanje čistoće javnih površina - realizirano u cijelosti, uz manja odstupanja po podstavkama koja nisu utjecala na kvalitetu i obim realiziranog programa.

3. Održavanje javnih površina - program je većinom realiziran u cijelosti, uz manja odstupanja po podstavkama koja nisu utjecala na kvalitetu i obim realiziranog programa.

3.1. Realizirani su radovi redovnog održavanja. Nisu bili planirani radovi pojačanog održavanja.

3.2. Radovi redovnog održavanja realizirani su u cijelosti. Od radova pojačanog održavanja izvršena je sanacija obalnog puta ispod M. Tita 157 - sjedište MO Opatija-P.Kolova. Nije izvršena uplata sredstava Lučkoj upravi Opatija-Lovran-M.Draga u iznosu od 50.000,00 kuna (namijenjena za sufinanciranje projektne dokumentacije za sanaciju plivališta Volosko) a koja sredstva smo bili prisiljeni upotrijebiti za sanaciju šteta nastalih na obalnom putu za vrijeme orkanskog juga u prosincu 2002. godine. Za sanaciju ovih šteta iskorištena su i preostala sredstva namijenjena za hitne intervencije (točka 6.1). Sredstva Lučkoj upravi osigurat će se u 2003. godine iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

3.3 Kod održavanja urbane opreme (klupe, košarice za otpatke) troškovi održavanja istih u stanju funkcionalne ispravnosti značajno premašuju osigurana sredstva. U 2002. godini su kroz obje izmjene programa povećavana sredstva za ovu namjenu, te je održavanje obavljeno u planiranom obimu (popravak 81 klupe, dobava 15 posuda za otpatke tip Bani, popravak 60 košarica za otpatke Liberty, te dobava i postava 10 košarica Liberty i 50 košarica Tento).

3.4 Planirani su samo radovi redovnog održavanja i realizirani su u cijelosti.

3.5 Planirani su samo radovi redovnog održavanja i realizirani su u cijelosti.

3.6 Radovi redovnog održavanja realizirani su u cijelosti. Od radova pojačanog održavanja planirana je sanacija nogostupa uz Vilu Muntz u Ičićima i izvedena je djelomično radi radi toga što su privatni vlasnici inzistirali da radove izvedu u sklopu rekonstrukcije cijele vile za koju su bili u postupku ishođenja građevne dozvole.

3.7 Relizirano u cijelosti, kako u dijelu održavanja nekomercijalnih plaža i kupališta, tako i u dijelu upravljanja plažom Ičići (upravljanje plažom Ika bilo je povjereno Hotelu Ika).

Također je obavljano redovno održavanje postojećih dječjih igrališta. Za istaknuti je da je u 2002. godini Grad započeo sa realizacijom programa Dječje plaže Tomaševac, za koju su izvedeni obimni radovi (informacija o tome bila je na Gradskom vijeću 21. studenog 2002. godine). Također je započela izgradnja dječjeg igrališta na Novoj cesti, ispod zgrade Doma zdravlja (II. rebalansom za ovu namjenu je osigurano 372.077,00 kn, od čega će se 324.312,00 kuna utrošiti u 2003. godini, obzirom da su radovi započeli početkom prosinca 2002. godine, te trebaju biti završeni u veljači 2003. godine).

3.8 Sredstva za zamjenu dugotrajnih nasada nisu bila planirana za 2003. godinu.

3.9 Planirani radovi redovnog održavanja realizirani su u cijelosti. Fontane i javni izljevi bili su u funkciji, također i vanjsko osvjetljenje arhitektonski značjnih zgrada i kipova. U cijelosti su podmireni i troškovi održavanja travnjaka nogometnog igrališta.

3.10 Planirani radovi realizirani su u cijelosti. Grad je zastavama dekoriran za državne praznike i blagdane, a svjetlećom dekoracijom za božićne i novogodišnje praznike. Krajem 2002. godine nabavljani su novi svjetleći elementi koji su glavnu gradsku ulicu značajno istaknuli.

3.11 Javni WC-i održavani su u funkciji sukladno planu. Stečeno je pozitivno iskustvo sa davanjem WC-a u Ičićima i u Luci Opatija na upravljanje trećim osobama, te će se na taj način u 2003. godini pokušati organizirati i funkcioniranje drugih.

3.12 U odnosu na simbolične troškove održavanja javnih satova i hidrometeorološke postaje ranijih godina, u 2003. godini su ovi troškovi bili izuzetno visoki, radi generalnog uređenja i popravka gradskog sata, kao i radi obnove uništene opreme meteorološke postaje. Radovi uređenja gradskog sata i meteorološke postaje realizirani su prema planu, uz napomenu da smo veoma dugo nakon popravka meteo postaje čekali da ju Državni hidrometeorološki zavod stavi u funkciju (stavljena je u rad tek u prosincu 2002. godine, s tim, s time da su vandali u međuvremenu ponovno uništili plutaču sa senzorim za pokazivanje temperature mora).

3.13 Komunalni programi mjesnih odbora realizirani su u cijelosti.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta - program održavanja nerazvrstanih cesta i postave prometne signalizacije realiziran je prema planu.

4.1 Radovi su realizirani prema planu, iako osigurana sredstva osiguravaju plansko održavanje na veoma niskom nivou. Od radova pojačanog održavanja uređeno je parkiralište Mulandovo u Ičićima.

4.2 Zimska služba - radovi su realizirani manje od planiranih zbog povoljnih vremenskih uvjeta.

4.3 Na ovoj stavci planirana sredstva bila su dostatna za planom predviđene radove, ali su izvanredni radovi vezani za popravke ograda uslijed prometnih nezgoda vrlo veliki. Gotovo da nema vikenda u kojemu ne nastrada neka od ograda na ulici M. Tita ili Novoj cesti, tako da su II. rebalansom osjetno povećana sredstva za njihovu sanaciju.

4.4 Izvršeni su svi planirani radovi na horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji uz manja odstupanja. Postavljene su nove oznake Grada Opatije na ulazima u Grad iz pravca Lovrana, Rijeke i Matulja. Planirano postavljanje kućnih brojeva realizirat će se početkom 2003. godine, a za koju namjenu se prenose sredstva sukladno zaključenom ugovoru sa dobavljačem.

4.5 Planirani obim radova realiziran je u cijelosti. Radi izrazito kišna posljednja dva mjeseca prošle godine, troškovi održavanja su u tom razdoblju osjetno pojačani.

4.6 Realizirana je postava 8 autobusnih nadstrešnica na postojećim BUS stanicama, za koje je Grad financirao izradu temelja. Dobava i postava ugibališta realizirana je kroz poslovnu suradnju sa »Metropolis-Media« d.o.o. Zagreb.

4.7 Izvršene su sve planirane aktivnosti na privremenoj regulaciji prometa, hitnim intervencijama i popravcima.

5. Od održavanja groblja planirani su jedni radovi održavanja i uređenja spomenika, koji su i realizirani u planiranom fizičkom obimu.

6. Ostalo

6.1 Hitne intervencije: sredstva su korištena za neophodne radove koji nisu bili predviđeni planom, saniranja oštećenja nastala elementarnim nepogodama i dr.

7. Javna rasvjeta - program je realiziran do nivoa osiguranih sredstava. Postavljena su sva tijela javne rasvjete planirana programom.

8. Obveze po sudskim presudama - Tijekom 2002. godine dogovaran je sa HEP-om način podmirenja obveza za javnu rasvjetu po sudskoj presudi. Nakon što se nije uspjelo ovu obvezu kompenzirati kroz ustupanje suvlasničkog dijela Grada u prostoru kojeg koristi HEP-a u zgradi nasuprot Tržnice, dogovorna kompenzacija glavnice sa obvezom HEP-a po osnovi komunalnog doprinosa realizirana je tek početkom 2003. godine. Radi toga je ova sredstva potrebno u cijelosti prenijeti u 2003. godinu za istu namjenu (naime pored glavnice za koju je sada zaključena kompenzacija u iznosu od 416.000 kuna, do konca godine očekujemo da će biti riješen i spor u vezi kamata koje se odnose na ovu presudu).

V. Za kvalitetu održavanja i izgled Grada Opatije u 2002. godini dobivena su sljedeća priznanja:

- u turističkoj akciji »Turistički cvijet - kvaliteta za Hrvatsku 2002« koju organiziraju Ministarstvo turizma, Hrvatska turistička zajednica i Hrvatska radio televizija u akciji »Volim Hrvatsku«, u ocjenjivanju u šest različitih skupina u 15 velikih turističkih mjesta jadranskog dijela Hrvatske, grad

 

Opatija osvojio je treće mjesto (prvo mjesto pripalo je Poreču i Makarskoj, a drugo Dubrovniku),

- u turističkoj akciji »Plavi cvijet 2002« koju organizira Hrvatska turistička zajednica na području 7 jadranskih turističkih županija, a kojom se biralo najuređenije turističko mjesto na Jadranu, u kategoriji gradova, Opatija je osvojila drugo mjesto (prvo mjesto pripalo je Rovinju, a treće Makarskoj),

- u turističkoj akciji »Plavi cvijet 2002« Park svetog Jakova u Opatiji osvoji je I. mjesto u kategoriji najljepšeg i najuređenijeg parka u Hrvatskoj.

Klasa: 363-01/03-01/31

Ur. broj: 2156/01-01-03-01

Opatija, 20. veljače 2003.

Predsjednik Gradskog vijeća
Bruno Starčić, dipl. ing., v.r.

Tablica u PDF formatu   
Tablica u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=20&mjesto=10006&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr