SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

70.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2008. godine, donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2008. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Raba u 2008. godini, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja (komunalna naknada).

Program iz stavka 1. ovog članka obuhvaća:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

- Čišćenje slivnika,

- Čišćenje i održavanje oborinskih kanala.

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

- Čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova, fontana i ostalih javno-prometnih površina,

- Sanacija divljih deponija.

III. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

- Održavanje parkova, zelenih površina, zelenih otoka i vaza,

- Uređenje javnih površina,

- Nabava koševa za otpad na javno-prometnim površinama,

- Održavanje javnog WC-a.

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa

- Radovi na betonskom kolniku

- Radovi na neuređenom kolniku

- Vertikalna i horizontalna signalizacija

- Održavanje bankina

- Košenje trave i orezivanje grmlja u zakonskom profilu ceste

- Održavanje potpornih i obložnih zidova

- Zimsko održavanje

V. JAVNA RASVJETA

- Utrošak električne energije,

- Upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA

- Košnja i čišćenje groblja 2 puta godišnje

- Po potrebi intenzivno čišćenje i pometanje te obilazak za vrijeme blagdana i vremenskih nepogoda

- Održavanje zidane i metalne građe

- Ručno čišćenje staza

- Nabavka komunalne opreme

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

UKUPNO: 100.000,00 kn

1.Čišćenje slivnika

-Redovito čišćenje slivnika u mjestu Rab i u PC Mali Palit (ukupno 54 komada) te park Komrčar, Boškopini i slivno područje do I Padove. (Program »Vrelo«)

-Čišćenje se vrši ručno, te strojno pod
velikim pritiskom 50.000,00 kn

2.Čišćenje i održavanje vodotoka i oborinskih kanala (Program »Dundovo«)

-Redovno održavanje, košenje trave po pokosima i koritu i sječa raslinja

-Strojno čišćenje korita od nanosa zemlje i mulja

-Ručno čišćenje korita vodotoka i oborinskih
kanala od nanosa zemlje i drugog materijala
te utvrđivanje pokosa 50.000,00 kn

10. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO:1.053.512,50 kn

1.Redovno čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova, fontana i ostalih javno-prometnih površina

-Čišćenje javno-prometnih površina obuhvaća ručno pometanje javnih površina, strojno i ručno pranje, pražnjenje košarica za otpad, odvoz otpada na odlagalište

-Javno-prometna površina koja se čisti obuhvaća ukupno cca 68.000 m2, podijeljena je u 4 zone, od toga pojačano čišćenje zahtijeva područje I. zone.

a) područje I. zone (cca 34.000 m2 - Trg Sv. Kristofora, Trg Municipium Arba, Obala Kralja Krešimira, Srednja ulica, Gornja ulica, Donja ulica, Ulica Ivana Rabljanina, Trg Slobode, Skaline Ambroza Jureena, Ulica biskupa Draga, Ulica Stjepana Radića, Bobotine, Šetalište Markantuna Dominisa, Šetalište kapetana Ivana Dominisa, javne površine u PC Mali Palit)

-ručno pometanje dvaput dnevno svaki dan u razdoblju svibanj-rujan

-ručno pometanje svakodnevno - razdoblje siječanj-travanj i listopad-prosinac

-pranje Srednje ulice dvaput tjedno u razdoblju lipanj- rujan

-pranje Trga Sv. Kristofora i Trga Municipium Arba jednom tjedno u razdoblju lipanj-rujan

-pranje Gornje ulice jednom mjesečno u razdoblju lipanj-rujan 652.117,51 kn

b) područje II. zone (cca 29.000 m2 - Ulica Jurja Barakovića, Ulica Dinka Dokule, Ulica kneza Domagoja, Ulica Sv. Marina, Ulica kneza Branimira, Ulica kneza Trpimira, Ulica Jurja de Marisa, Ulica Matije Pončuna, Ulica kralja Tomislava, ceste u parku Komrčar, ceste u parku Boškopin, ceste u parku Dorka, gornja obala do Pumpurele)

-ručno pometanje svakodnevno tijekom cijele godine

-pranje javno prometnih površina u PC Mali Palit do Varoša jednom tjedno u periodu
lipanj-rujan 336.607,92 kn

c) područje III. zone (cca 4.800 m2 - Šetalište fra Odorika Badurine, Šetalište od I. do III. Padove

-ručno pometanje svakodnevno u razdoblju svibanj- rujan

-ručno pometanje jednom tjedno u razdoblju siječanj- travanj i listopad-prosinac 50.309,31 kn

d) čišćenje fontane na Trgu sv. Kristofora jednom tjedno u periodu svibanj-listopad 11.477,76 kn

2.Sanacija divljih deponija 3.000,00 kn

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO:1.199.487,50 kn

1.Održavanje parkova, zelenih površina, zelenih otoka i vaza

Program obuhvaća:

hortikulturne radove (uređenje palmi i crnika, obrezivanje stabala redovitu kosidbu trave, grabljanje lišća, rezanje suhih i nagnutih stabala, uređenje cvjetnih gredica, polijevanje ljetnog cvijeća i travnjaka, čišćenje fontane),

-nabavu i sadnju trajnica, nabavu i sadnju ljetnog cvijeća i nabavu umjetnog i prirodnog gnojiva, održavanje cvjetnih gredica i korita

-zalijevanje zelenih površina i cvijeća 952.421,06 kn

2.Popravak i nabavka komunalne opreme
popravak i farbanje klupa, nabavka komunalne opreme (klupe, koševi, kante)
uređenje novih površina i pojačano
održavanje 170.000,00 kn

3.Održavanje javnih WC-a

Čišćenje i održavanje javnog WC-a u PC Mali Palit tokom cijele godine i javni WC u Parku Komrčar u periodu svibanj - listopad (izdaci za zaposlene, potrošni materijal, sredstva za čišćenje i sl.) 64.660,00 kn

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

UKUPNO:1.800.000,00 kn

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnih propisa (državne i županijske). Mrežu nerazvrstanih cesta čine cesta, ulica, seoski i poljski putovi te površine za promet u mirovanju: parkirališta, pješačke zone i staze, pješački trgovi, javna stubišta i sl. Ukupna dužina nerazvrstanih cesta na otoku iznosi 61.073 m.

 (Program »Dundovo« 1-8)

1.Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa

2.Radovi na betonskom kolniku

3.Radovi na neuređenom kolniku

4.Prometna signalizacija (horizontalna, vertikalna oprema)

5. Održavanje bankina

6.Košenje trave i orezivanje grana u zakonskom profilu ceste

7.Održavanje potpornih i obložnih zidova

8.Održavanje ceste u zimskim uvjetima300.000,00 kn

9.Materijal za održavanje cesta 600.000,00 kn

10. Ostalo održavanje cesta 900.000,00 kn

V.JAVNA RASVJETA

UKUPNO:954.000,00 kn

1.Utrošak električne energije 550.000,00 kn

2.Upravljanje i održavanje objekata
i uređaja javne rasvjete400.000,00 kn

3.Održavanje ormarića JR 4.000,00 kn

Pod redovnim održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu te upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

(program »Dundovo«)

VI. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE GROBLJA

UKUPNO:240.000,00 kn

U 2008. godini prema programu »Dundova« održavati će se groblja, spomenici i spomen obilježja.

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovih Izmjena i dopuna Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od

- komunalna naknada 4.500.000,00 kn

- ostali proračunski prihodi847.000,00 kn

UKUPNO:5.347.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-74

Rab, 17. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51280&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr