SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

69.

Na temelju članka 34. stavka 1. točke 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici 17. prosinca 2008. godine, donosi

ODLUKU
o priključenju građevine na objekte i uređaje
komunalne infrastrukture

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje postupak priključenja, tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje, rokovi za pojedine priključke, naknada i način plaćanja naknade za priključenje te provođenje nadzora i kaznenih odredbi u svezi priključenja građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture na području Grada Raba.

Objekti i uređaji komunalne infrastrukture Grada Raba za koje se ovom Odlukom utvrđuju obveze, uvjeti i postupak priključenja vlasnika građevine na području Grada Raba su:

- objekti i uređaji komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom (vodovodni priključak) i

- objekti i uređaji komunalne infrastrukture za odvodnju sanitarnih otpadnih voda (kanalizacijski priključak).

Članak 2.

Pod građevinom, u smislu ove Odluke, razumijeva se građevina izgrađena sukladno aktu nadležnog tijela kojim se odobrava građenje, u kojoj je izvedena vodovodna i kanalizacijska instalacija,

Članak 3.

Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda.

II. PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

1. Postupak priključenja

Članak 4.

Obveza priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu nastaje za:

- novoizgrađenu građevinu, prije korištenja građevine na području na kojem je komunalna infrastruktura već izgrađena,

- već izgrađenu građevinu, od dana primitka pisane obavijesti od strane Komunalnog društva VRELO d.o.o. za komunalne djelatnosti, Rab, Palit 68 (u daljnjem tekstu: Komunalno društvo) o izgrađenosti komunalne infrastrukture na području na kojem se nalazi građevina i ostvarenim uvjetima za priključenje.

Vlasnici novoizgrađenih građevina i postojećih izgrađenih građevina za koje je nastala obveza priključenja na komunalnu infrastrukturu prema stavku 1. ovoga članka, dužni su najkasnije u roku od 60 dana od dana nastale obveze podnijeti Komunalnom društvu zahtjev za priključenje.

Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine u pisanom obliku Komunalnom društvu.

Zahtjev može podnijeti i korisnik građevine, ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevine pisanim ugovorom.

Ako vlasnik novoizgrađene građevine ne podnese zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu u smislu stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, a u roku iz stavka 2. ovoga članka, Komunalno društvo donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu u roku od 60 dana od dana kada je utvrđeno da se građevina koristi.

Ako vlasnik već izgrađene građevine ne podnese zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu u smislu stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, Komunalno društvo donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 5.

Uz zahtjev za priključenje, vlasnik građevine dužan je priložiti:

- dokaz o pravu vlasništva,

- kopiju katastarskog plana s ucrtanim položajem građevine,

- uvjerenje o identifikaciji gruntovne i katastarske čestice,

- odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava građenje (konačno rješenje o uvjetima gradnje, konačna građevinska dozvola ili potvrda glavnog projekta), odnosno uvjerenje ureda za katastar da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.

Korisnik građevine dužan je, uz zahtjev za priključenje, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, priložiti i:

- dokaz o pravu korištenja građevine,

- ugovor iz članka 4. stavka 4.

Članak 6.

Komunalno društvo na osnovi zahtjeva iz članka 4. ove Odluke provodi postupak i donosi rješenje o dozvoli priključenja, ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.

Komunalno društvo obvezno je rješenje iz stavka 1. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva, i od dana primitka uvjerenja Uprave za inspekcijske poslove da se ne vodi postupak koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine za koju je podnesen zahtjev za priključenje.

Rješenje o dozvoli priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu osobito sadrži:

- podatke o vlasniku odnosno korisniku građevine,

- podatke o građevini (adresa, katastarsku odnosno zemljišnoknjižnu oznaku, namjenu i slično),

- tehničko-tehnološke uvjete za priključenje,

- rokove za priključenje na komunalnu infrastrukturu,

- iznos naknade za priključenje.

Članak 7.

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti Komunalno društvo će zahtjev za priključenjem iz članka 4. ove Odluke rješenjem odbiti.

Komunalno društvo obvezno je rješenje iz stavka 1. ovoga članka donijeti u roku od 30 dana od dostave zahtjeva.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati razloge radi kojih se građevina ne može priključiti.

Članak 8.

Radnje iz članka 4. stavka 5. i 6., članka 6. stavka 1., članka 7. stavka 1. i članka 22. stavka 2. ove Odluke, Komunalno društvo obavlja kao javnu ovlast u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu, po pravilima općeg upravnog postupka.

Članak 9.

Jedan primjerak rješenja iz članka 4. stavka 5. i 6., članka 6. stavka 1., članka 7. stavka 1. i članka 22. stavka 2. ove Odluke, po konačnosti se dostavlja na znanje Gradu Rabu, Upravnom odjelu za komunalni sustav.

Članak 10.

Komunalno društvo i podnositelj zahtjeva odnosno vlasnik građevine za koju je donijeto rješenje o obvezi priključenja sklapaju ugovor o priključenju najkasnije u roku od 30 dana od dana konačnosti rješenja o dozvoli priključenja odnosno rješenja o obvezi priključenja.

Članak 11.

Komunalno društvo obvezno je za izvršen posao izdati račun, koji sadrži obračun stvarnih troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi komunalnog priključka.

Podnositelj zahtjeva odnosno vlasnik građevine za koju je donijeto rješenje o obvezi priključenja obvezan je Komunalnom društvu platiti cjelokupni iznos određen ugovorom o priključenju u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.

Članak 12.

Komunalno društvo obvezno je izvesti priključak na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, odnosno priključak na komunalnu infrastruktura za odvodnju otpadnih voda, najkasnije u roku od 30 dana od dana uplate iznosa iz članka 11. stavka 2. ove Odluke.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju nastupa objektivnih okolnosti, rok iz stavka 1. ovoga članka može se produžiti, o čemu je Komunalno društvo obvezno obavijestiti podnositelja zahtijeva odnosno vlasnika građevine za kojeg je donijeto rješenje o obvezi priključenja građevine.

Članak 13.

Vlasnik građevine odnosno korisnik građevine dužan je obavijestiti Komunalno društvo o danu priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu, kako bi Komunalno društvo moglo izvršiti kontrolu priključenja.

Komunalno društvo dužno je izvršiti kontrolu priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimljene obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.

Ako vlasnik odnosno korisnik građevine ne postupi na način utvrđen u stavku 1. ovoga članka, Komunalno društvo dužno je izvršiti kontrolu priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu po isteku roka za priključenje određenog rješenjem o priključenju.

2. Naknada za priključenje

Članak 14.

Vlasnik građevine odnosno korisnik građevine plaća cijenu stvarnih troškova rada i materijala utrošenih za priključak građevine na komunalnu infrastrukturu neposredno nositelju izvedbe priključka na temelju Ugovora i računa za izvršeni posao.

Članak 15.

Pored troškova priključenja vlasnik građevine odnosno korisnik građevine plaća i naknadu za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu, za svaki pojedini priključak zasebno.

Članak 16.

Postojeće građevine sa stambenim i poslovnim posebnim dijelovima koja ima samo jedan komunalni priključak, ili dio te građevine koji ima samo jedan priključak, svrstava se u smislu plaćanja naknade u stambenu građevinu odnosno poslovnu građevinu, ovisno o tome da li stambeni odnosno poslovni prostori sudjeluju svojom većinskom površinom u m2 u ukupnoj površini građevine ili dijela građevine na koju pripada jedinstveni priključak.

Članak 17.

Visina naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu određuje se za svaki pojedini priključak:

a) za opskrbu pitkom vodom:

1. za stan odnosno stambenu jedinicu, u iznosu prosječne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu,

2. za poslovni prostor do 50 m2 korisne površine, u dvostrukom iznosu naknade utvrđene u točki 1. ovoga stavka,

3. za poslovni prostor iznad 50 m2 korisne površine, u iznosu naknade iz točke 2. ovoga stavka uvećane za 50,00 kn po m2 površine iznad 50 m2.

b) za odvodnju otpadnih voda:

1. za stan odnosno stambenu jedinicu, u iznosu prosječne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu,

2. za poslovni prostor do 50 m2 korisne površine, u dvostrukom iznosu naknade utvrđene u točki 1. ovoga stavka,

3. za poslovni prostor iznad 50 m2 korisne površine, u iznosu naknade iz točke 2. ovoga stavka uvećane za 50,00 kn po m2 površine iznad 50 m2.

c) za priključke iz članka 33. stavak 1. ove Odluke, visina naknade iznosi 50% od naknade za građevine izgrađene sukladno aktu nadležnog tijela kojim se odobrava građenje, u kojoj je izvedena vodovodna i kanalizacijska instalacija.

Temeljem pisanog zahtjeva, građani s neprekidnim prebivalištem na području Grada Raba posljednjih 10 godina od dana podnošenja zahtjeva, što dokazuju potvrdom o prebivalištu, plaćaju 25% iznosa utvrđene naknade u stavku 1. ovoga članka, za jedan stan (stambenu jedinicu) odnosno za jedan priključak na sustav javne odvodnje.

Povoljnost iz stavka 2. ovoga članka odobrava se jednokratno i odnosi se samo za jedan objekt, odnosno građanin koji je jednom iskoristio povoljnost nema pravo na ponovno korištenje iste.

Naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka plaća se jednokratno, u cijelosti, u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja, u korist Proračuna Grada Raba i namijenjena je za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u skladu s Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Naknada se plaća na žiro račun Komunalnog društva, a Komunalno društvo sve uplaćene naknade tromjesečno, uz pisani izvještaj, doznačava na žiro-račun Grada Raba.

Gradsko poglavarstvo može posebnom odlukom odobriti obročno plaćanje, ili u cijelosti ili djelomično obveznika na njegovu zamolbu osloboditi obveze plaćanja naknade za priključenje, ako podnositelj zamolbe udovoljava uvjetima propisanim Odlukom o socijalnoj skrbi na području Grada Raba.

U slučaju oslobađanja plaćanja dijela ili u cijelosti naknade za priključenje opisanima u stavku 2. i 5. ovoga članka, razlika do punog iznosa naknade pokriva se iz proračuna Grada Raba.

III. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Članak 18.

Priključak na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom (u daljnjem tekstu: vodovodni priključak) sastoji se od spojnog voda na distribucijsku mrežu i vodomjernog okna u kojem se nalaze ventili, glavni vodomjer i spojni komadi.

Članak 19.

Način i mjesto izvedbe vodovodnog priključka, veličinu vodomjernog okna, vrstu materijala za priključak te položaj i promjer cijevi, vodomjera i ventila određuje Komunalno društvo izradom tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje.

Članak 20.

Priključenje građevine na sustav za opskrbu pitkom vodom izvest će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- dvije ili više susjednih građevina ne mogu imati zajednički priključak na vodovodnu mrežu,

- u vodomjerno okno s jednim priključkom na vodovodnu mrežu mogu se ugraditi dva ili više glavnih vodomjera, ako za to postoje opravdani razlozi,

- kod stambenih građevina s više stambenih jedinica ugrađuje se poseban priključak za svaku stambenu jedinicu,

- uređaj za povećanje pritiska vode postavlja se u građevinu za koju je izgrađen ili na nekretninu vlasnika,

- uređaj za smanjenje pritiska (reducir ventil) postavlja se iza vodomjernog okna ili na kućnoj instalaciji,

- svaki posebni dio građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.), odnosno svaki pojedini potrošač, mora imati ugrađen poseban uređaj za mjerenje potrošnje.

Članak 21.

Uređaj za povećanje pritiska vode i uređaj za smanjenje pritiska vode ugrađuje i održava vlasnik građevine o svom trošku.

Članak 22.

Kada građevinu koriste potrošači različitih kategorija (u odnosu na cijenu vode), Komunalno društvo može zahtijevati odvajanje instalacije ili izvedbu posebnog priključka uz određivanje primjerenog roka, koji ne može biti kraći od 30 dana, u kojem je vlasnik građevine odnosno posebnog dijela građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu dužan izvršiti rekonstrukciju instalacije.

Ako vlasnik građevine odnosno posebnog dijela građevine ne postupi sukladno zahtjevu iz stavka 1. ovog članka, komunalno društvo donijet će rješenje o obvezi odvajanja vodovodnog priključka, odnosno izvedbi novog priključka za posebni dio građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu.

Članak 23.

Vlasnik građevine odnosno posebnog dijela građevine koja predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu može podnijeti Komunalnom društvu zahtjev za odvajanje ili premještanje vodovodnog priključka.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti i korisnik građevine, ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevine odnosno vlasnik posebnog dijela građevine koja predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu pisanim ugovorom.

Članak 24.

Nakon zaprimanja zahtjeva za odvajanje ili premještanje vodovodnog priključka, Komunalno društvo utvrđuje da li postoje tehničko-tehnološki uvjeti za odvajanje ili premještanje priključka.

Komunalno društvo i podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o odvajanju ili premještanju vodovodnog priključka najkasnije u roku od 15 dana od izrade tehničko-tehnoloških uvjeta. Tehničko-tehnološki uvjeti i troškovnik sastavni su dio ugovora.

Komunalno društvo obvezno je izvršiti odvajanje ili premještanje vodovodnog priključka u roku od 30 dana od dana uplate iznosa utvrđenog ugovorom iz stavka 2. ovog članka.

Ako ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti za odvajanje ili premještanje vodovodnog priključka, Komunalno društvo dužno je o tome pisanim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva, uz navođenje razloga zbog kojih se ne može izvršiti odvajanje ili premještanje vodovodnog priključka.

Članak 25.

Odvajanje ili premještanje vodovodnog priključka izvodi Komunalno društvo na trošak podnositelja zahtjeva. Zahtjev za odvajanje, rješava se sukladno odredbama glave II. ove Odluke.

IV. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU ZA ODVODNJU OTPADNIH VODA

Članak 26.

Priključak na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda (u daljnjem tekstu: kanalizacijski priključak) sastoji se od spojnog voda na sustave javne odvodnje otpadnih voda i revizijskog okna.

Članak 27.

Način i mjesto izvedbe kanalizacijskog priključka određuje Komunalno društvo izradom tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje.

Članak 28.

Priključenje građevine na sustav javne odvodnje otpadnih voda izvest će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- građevina može imati samo jedan kanalizacijski priključak,

- iznimno se može dozvoliti izvedba dva ili više kanalizacijskih priključaka za građevinu, kada za to postoje opravdani tehnički razlozi,

- dvije ili više susjednih građevina mogu imati zajednički kanalizacijski priključak,

- kanalizacijski priključak izvodi se sukladno pravilima struke vodeći računa o položaju građevine u odnosu na sustav javne odvodnje otpadnih voda,

- najkasnije u roku od tri mjeseca od dana priključenja građevine na sustav javne odvodnje otpadnih voda, vlasnik građevine obvezan je isprazniti postojeću septičku jamu i staviti je izvan funkcije.

Članak 29.

Vlasnik građevine odnosno posebnog dijela građevine koja predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu može podnijeti Komunalnom društvu zahtjev za odvajanje, premještanje ili proširenje kanalizacijskog priključka.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti i korisnik građevine, ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevine odnosno vlasnik posebnog dijela građevine koja predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu pisanim ugovorom.

Članak 30.

Nakon zaprimanja zahtjeva za odvajanje, premještanje ili proširenje kanalizacijskog priključka, Komunalno društvo utvrđuje da li postoje tehničko-tehnološki uvjeti za odvajanje ili premještanje priključka.

Komunalno društvo i podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o odvajanju, premještanju ili proširenju kanalizacijskog priključka najkasnije u roku od 15 dana od izrade tehničko-tehnoloških uvjeta. Tehničko-tehnološki uvjeti i troškovnik sastavni su dio ugovora.

Komunalno društvo obvezno je izvršiti odvajanje, premještanje ili proširenje kanalizacijskog priključka u roku od 30 dana od dana uplate iznosa utvrđenog ugovorom iz stavka 2. ovog članka.

Ako ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti za odvajanje, premještanje ili proširenje kanalizacijskog priključka, Komunalno društvo dužno je o tome pisanim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva, uz navođenje razloga zbog kojih se ne može izvršiti odvajanje ili premještanje vodovodnog priključka.

Članak 31.

Odvajanje, premještanje ili proširenje kanalizacijskog priključka izvodi Komunalno društvo na trošak podnositelja zahtjeva. Zahtjev za odvajanje, rješava se sukladno odredbama glave II. ove Odluke.

V. POSEBNE ODREDBE

Članak 32.

Vlasnik građevinske čestice, koji je ishodio odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava građenje, može podnijeti zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu, ali se pritom ne može obvezati na takvo priključenje.

Zahtjev za priključenje iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti i nositelj prava građenja, ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevinske čestice pisanim ugovorom.

Vlasnik građevinske čestice dužan je, uz zahtjev za priključenje, priložiti dokaz o pravu vlasništva, kopiju katastarskog plana te odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava građenje (konačno rješenje o uvjetima gradnje, konačna građevinska dozvola ili potvrda glavnog projekta).

Nositelj prava građenja dužan je, uz zahtjev za priključenje, osim dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka, priložiti i ugovor o pravu građenja.

Članak 33.

Vlasnik poljoprivrednog zemljišta, kao i vlasnik jednostavne građevine za čiju gradnju nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine« broj 101/07), može podnijeti zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu, ali se pritom ne može obvezati na takvo priključenje.

Zahtjev za priključenje iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti i korisnik nekretnine, ako je to pravo na njega prenio vlasnik nekretnine pisanim ugovorom ili pisanom suglasnošću.

Vlasnik poljoprivrednog zemljišta dužan je, uz zahtjev za priključenje, priložiti dokaz o pravu vlasništva i kopiju katastarskog plana, a korisnik poljoprivrednog zemljišta dokaz o pravu korištenja, kopiju katastarskog plana te ugovor ili suglasnost iz stavka 2. ovoga članka.

Vlasnik jednostavne građevine dužan je, uz zahtjev za priključenje, priložiti dokaz o pravu vlasništva, kopiju katastarskog plana te odgovarajući akt sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine« broj 101/07).

Korisnik jednostavne građevine dužan je, uz zahtjev za priključenje, osim dokumentacije iz stavka 4. ovoga članka, priložiti i dokaz o pravu korištenja građevine te ugovor ili suglasnost iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 34.

Zahtjevi za priključenje na komunalnu infrastrukturu iz članka 32. i 33. ove Odluke, rješavaju se sukladno odredbama glave II. ove Odluke.

VI. NADZOR

Članak 35.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Upravni odjel za komunalni sustav.

Članak 36.

U obavljanju nadzora iz članka 35. ove Odluke komunalni redar ovlašten je:

- nadzirati primjenu ove Odluke,

- predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjena prekršaja od počinitelja.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 37.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Komunalno društvo ako:

1. u roku od 60 dana ne donese rješenje o obvezi priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu (članak 4. stavak 5. i 6.),

2. u roku od 30 dana ne donese rješenje o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu (članak 6. stavak 2. i članak 7. stavak 2.),

3. ne izvede priključak na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, odnosno priključak na komunalnu infrastruktura za odvodnju otpadnih voda u roku utvrđenom u članku 12. stavku 1. ove Odluke,

4. ne izvrši kontrolu priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu u roku utvrđenom u članku 13. stavku 2. ove Odluke,

5. u roku od jedne godine ne donese rješenje o obvezi priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu (članak 40. stavak 2.).

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u Komunalnom društvu koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 38.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne podnese pisani zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu sukladno odredbi članka 4. stavka 2. i članka 40. stavka 1. ove Odluke,

2. ne obavijesti Komunalno društvo o danu priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu (članak 13. stavak 1.).

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 39.

Za prekršaje iz članka 37. stavka 1. i članka 38. stavka 1. Odluke. Komunalni redar je ovlašten, kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu počinjena prekršaja, novčanu kaznu naplatiti odmah od počinitelja prekršaja, uz izdavanje potvrde.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Vlasnik građevine izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke, koja nema izveden priključak na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda na području na kojem je komunalna infrastruktura izgrađena, dužan je podnijeti zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Ako vlasnik građevine ne podnese zahtjev za priključenje u roku određenom u stavku 1. ovoga članka, Komunalno društvo donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine, u roku od godine dana od dana isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 41.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju građevina na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/01) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/04).

Članak 42.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama važećih Odluka.

Članak 43.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-76

Rab, 17. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51280&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr