SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

67.

Na temelju članka 7., 12. i 13. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 31. i 91. stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 6. i 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 17. prosinca 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Osnovne glazbene škole Rab

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom osniva se Osnovna glazbena škola Rab, za obavljanje osnovnog glazbenog obrazovanja (u daljnjem tekstu: Škola).

II. NAZIV I SJEDIŠTE OSNIVAČA

Članak 2.

Osnivač Škole je Grad Rab, sa sjedištem u Rabu, Trg Municipium Arba 2.

III. NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE

Članak 3.

Naziv Škole je: Osnovna glazbena škola Rab.

Sjedište Škole je u Rabu, Bobotine bb.

IV. DJELATNOST USTANOVE

Članak 4.

Djelatnost Škole je osnovno glazbeno obrazovanje djece i mladih, prema posebnom nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Nastavni plan i program Škola će izvoditi sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u daljnjem tekstu: Zakon) i provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Članak 5.

Za ostvarivanje nastavnog plana i programa Osnivač će osigurati odgovarajući broj učitelja i stručnih suradnika koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom i provedbenim propisima donesenim na temelju ovog Zakona.

Članak 6.

Škola ima Statut.

Statut Škole donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost Osnivača.

V. TIJELA USTANOVE

Članak 7.

Školom upravlja Školski odbor.

Školski odbor ima devet članova.

Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovno imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.

Sastav, način i postupak imenovanja i razrješenja članova Školskog odbora propisuje se Stautom škole u skladu s odredbama Zakona.

Školski odbor obavlja poslove u skladu s odredbama Zakona.

Članak 8.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad Škole.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom.

Ravnatelj obavlja poslove u skladu s odredbama Zakona.

Način i postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje Statuom u skladu sa Zakonom.

Članak 9.

Stručna tijela u Školi su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.

Ustroj i djelokrug Učiteljskog i Razrednog vijeća uređuje se Statuom škole u skladu sa Zakonom.

VI. SREDSTVA ZA OSNIVANJE, POČETAK RADA I IMOVINA USTANOVE

Članak 10.

Sredstva za početak rada osigurava Osnivač u iznosu od 40.000,00 kuna iz Proračuna Grada Raba.

Sredstva za redovnu djelatnost Škole osiguravaju se u Državnom proračunu, Proračunu Grada Raba, te iz drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Sredstava za rad koja su pribavljena od osnivača, stečena pružanjem usluga i pribavljena iz drugih zakonom propisanim izvora, čine imovinu Škole.

VII. NAČIN RASPOLAGANJA S DOBITI I POKRIVANJE GUBITAKA

Članak 11.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Škola ostvari dobit ona će se koristiti isključivo za unapređenje osnovne glazbene djelatnosti.

Članak 12.

Škola odgovara za obveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Škole.

VIII. OGRANIČENJA GLEDE STJECANJA, OPTEREĆIVANJA I OTUĐIVANJA NEKRETNINA I DRUGE IMOVINE

Članak 13.

Bez suglasnosti Osnivača Škola ne može:

- steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine,

- steći, opteretiti ili otuđiti pokretnu imovinu pojedinačne vrijednosti koja prelazi 40.000,00 kuna,

- promijeniti ili proširiti djelatnost,

- osnovati druge pravne osobe.

Članak 14.

Za obavljanje djelatnosti Škole Osnivač osigurava odgovarajući prostor koji je u njegovu vlasništvu.

Članak 15.

Osnivač osigurava određena nastavna sredstva i pomagala potrebna za izvođenje nastavnog programa, a koja će prenijeti u vlasništvo Školi posebnim aktom.

IX. O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA OSNIVAČA I USTANOVE

Članak 16.

Osnivač se obvezuje Školi pružati stručnu pomoć, a Škola je dužna obavljati djelatnost zbog koje je osnovana te jednom godišnje podnijeti osnivaču izvješće o radu.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Osnivač Škole imenuje privremenog ravnatelja, koji je ovlašten pod nadzorom osnivača obaviti pripreme za početak rada Škole, a posebno pribaviti potrebne dozvole za početak rada, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova.

Do imenovanja ravnatelja Škole, za privremenog ravnatelja imenuje se Tomislav Badurina.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Rab od 1. kolovoza 2008. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/08).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-77

Rab, 17. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51280&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr