SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

61.

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2008. godine, donosi

ODLUKU
o izvršavanju Konsolidiranog proračuna
Grada Raba za 2009. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Grada Raba (u daljnjem tekstu: Grada), opseg zaduživanja i jamstva Grada, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Poglavarstva i predsjednika Poglavarstva Grada te druga pitanja u svezi izvršavanja Proračuna.

Članak 2.

Odredbe ove Odluke odnose se na proračunske korisnike Grada. U skladu sa odredbama Pravilnika o utvrđivanju korisnika proračuna i o vođenju Registra korisnika proračuna (»Narodne novine« broj 80/04), proračunskim korisnicima smatraju se:

- Pučko otvoreno učilište

- Dječji vrtić »Pahuljica«

- Gradska knjižnica Rab

- Mjesne samouprave

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda po izvorima i vrstama te rashoda po vrstama i namjenama.

U Računu financiranja/zaduživanja iskazuju se primici od financijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih prema nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima te tekućim i kapitalnim projektima.

U Planu razvojnih programa iskazuju se planirani rashodi proračunskih korisnika za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije, za razdoblje 2009.-2011. godine.

Plan razvojnih programa usklađuje se svake godine prilikom donošenja Proračuna.

Članak 4.

Odlukom Grada osniva se proračunski fond za posebne namjene sukladno odredbama članka 57. Zakona o proračunu.

Za prikupljanje namjenskih sredstava proračunskog fonda, otvoriti će se poseban račun u okviru računa Proračuna, koji nema status pravne osobe.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

Upravni odjel za proračun i financije obvezan je u roku od osam dana od dana stupanja na snagu Proračuna, izvijestiti sve Upravne odjele o odobrenim sredstvima u Proračunu za 2009. godinu, a Upravni odjeli su obvezni u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o istome krajnje korisnike za koje su određeni kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Proračunskim se korisnicima osiguravaju sredstva u Proračunu od strane Upravnih odjela koja su u Posebnom dijelu proračuna određena za nositelje sredstava.

Članak 7.

Provedbeni dokumenti Posebnog dijela Proračuna jesu pojedinačni godišnji financijski planovi proračunskih korisnika, te planovi nabave proračunskih korisnika.

Provedbene dokumente, po kojima postupaju Upravni odjeli, donosi Poglavarstvo do 15. siječnja 2009. godine.

Trgovačka društva čiji je osnivač Grad, obveza su, do 15. siječnja 2009. godine, dostaviti svoje financijske planove, usklađene sa odobrenim sredstvima u Proračunu, proračunski nadležnim Upravnim odjelima.

Članak 8.

Za izvršavanje Proračuna odgovorno je Poglavarstvo.

Korisnici proračuna koriste proračunska sredstva samo za namjene koje su iskazane u Proračunu i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 9.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna znači odgovornost za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te utvrđivanje prava naplate za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Pročelnik Upravnog odjela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava kod proračunskog korisnika za kojeg je nadležan.

Članak 10.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem vlastite i ostalih djelatnosti, ne uplaćuju se u Proračun, uz obvezu da o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima mjesečno izvještavaju proračunski nadležne Upravne odjele.

Članak 11.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vratiti će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Nalog za povrat prihoda daje pročelnik nadležnog Upravnog odjela.

Članak 12.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, izvršavati će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Uplaćeni, a manje planirani ili neplanirani namjenski prihodi mogu se izvršavati po aktivnostima ili projektima za koje su namijenjeni, do visine naplaćenih sredstava.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

Neiskorištena sredstva na računu proračunskog fonda na kraju tekuće godine prenose se u slijedeću proračunsku godinu.

Članak 13.

Poglavarstvo Grada može u cijelosti ili djelomično otpisati dug, ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja ili zbog drugog opravdanog razloga.

Članak 14.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda planiranih u Proračunu dok se iznosi rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna smatraju najvišim iznosima.

Članak 15.

Sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku, te sredstva za održavanje objekata i nabavu opreme za korisnike Proračuna, raspoređuju se temeljem Zaključka poglavarstva, ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom.

Članak 16.

U Proračunu se osigurava proračunska zaliha u iznosu od 50.000,00 kn.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ista pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Predsjednik Poglavarstva.

Predsjednik Poglavarstva obvezan je mjesečno izvješćivati Poglavarstvo o korištenju sredstava proračunske zalihe za protekli mjesec.

Poglavarstvo je obvezno polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

Članak 17.

Odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave roba, radova i usluga kao i odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/07) donosi Poglavarstvo.

Upravni odjeli Grada mogu sklapati ugovore o nabavi roba, obavljanju usluga i ustupanju radova sukladno zakonskim propisima te Zaključku kojeg donosi Poglavarstvo.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Poglavarstva, te uz ishođenje odgovarajućeg jamstva za povrat sredstava u slučaju neizvršenja posla.

Članak 18.

Ustanove i trgovačka društva, kojima je osnivač Grad, provode postupak nabave sukladno zakonskim propisima, svojem Godišnjem planu nabave i Naputku o nabavi roba, usluga i ustupanju radova Grada.

U povjerenstvo za nabavu koja se financira proračunskim sredstvima, djelomično ili u cijelosti, ustanova ili trgovačko društvo dužno je imenovati predstavnika Grada.

Iznimno, Poglavarstvo može odlučiti da će, u cilju racionalnijeg korištenja proračunskih sredstava i postizanja

povoljnijih uvjeta, Grad provesti zajednički postupak nabave u ime i za račun ustanove ili trgovačkog društva.

Članak 19.

Pročelnik pojedinog Upravnog odjela jest nalogodavac za sve isplate na teret proračunskih sredstava za koje je taj Upravni odjel određen nositeljem sredstava.

Svi nalozi za plaćanje, odnosno doznaku sredstava, moraju biti u pisanom obliku, ovjereni pečatom i potpisom nalogodavca, s naznakom pozicije Proračuna na teret koje se vrši plaćanje.

Članak 20.

Zaključivanje pisanog Ugovora obvezno je za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova, čija vrijednost prelazi iznos od 20.000,00 kn bez PDV-a.

Ugovore iz stavka 1. ovog članka potpisuje Predsjednik Poglavarstva.

Jedan primjerak Ugovora obvezno se dostavlja Upravnom odjelu za proračun i financije, u roku od osam dana od potpisa Ugovora.

IV. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 21.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Poglavarstvo.

Slobodna novčana sredstva proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih pozajmica, poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava ili davanju kratkoročnih pozajmica donosi Poglavarstvo.

Tražitelj kratkoročne pozajmice obvezan je uz obrazloženi zahtjev za odobrenjem pozajmice, priložiti financijski izvještaj za obračunsko razdoblje koje prethodi razdoblju u kojem se traži pozajmica.

Visina kratkoročne pozajmice po pojedinom korisniku ne može iznositi više od 200.000,00 kn, a rok na koji se pozajmica daje, ne može biti duži od šest mjeseci.

Korisnik kratkoročne pozajmice obvezan je vratiti sredstva u Proračun do 31. prosinca 2009. godine.

Članak 22.

Odluku o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu, ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno interes Grada, donosi Poglavarstvo.

Ostvarena sredstva od prodaje dionica ili udjela u kapitalu, mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu imovine Grada.

V. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

Članak 23.

Grad se može zaduživati za kapitalna ulaganja, te izdavati jamstva u skladu sa Zakonom o proračunu.

Odluku o zaduživanju Grada te o izdavanju jamstva donosi Gradsko vijeće.

Članak 24.

Ustanova i trgovačko društvo kojima je osnivač i većinski vlasnik Grad može se zadužiti samo uz suglasnost Gradskog vijeća.

Zahtjevu za odobravanjem suglasnosti za zaduženje ili davanje jamstva prilažu se: obrazloženje kapitalnog projekta, usvojen financijski plan, ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu i prethodno obračunsko razdoblje, dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava, nacrt Ugovora te plan otplate sa svim navedenim troškovima, izjavu odgovorne osobe da pod materijalnom i krivičnom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije.

VI. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Članak 25.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršiti će se njihovo ponovno uravnoteženje, Izmjenama i dopunama proračuna.

Sukladno Izmjenama i dopunama Proračuna, proračunski korisnici obvezni su izmijeniti i dopuniti svoje financijske planove i planove nabave, u roku od 15 dana od stupanja na snagu Izmjena i dopuna Proračuna i o istome izvijestiti nadležni Upravni odjel.

VII. IZVJEŠTAVANJE

Članak 26.

Upravni odjel za proračun i financije podnosi Poglavarstvu Polugodišnji i Godišnji obračun o izvršenju Proračuna.

Isti se dostavljaju i Gradskom vijeću, u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Članak 27.

Ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač Grad dužni su dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju za 2009. godinu (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) proračunski nadležnom Upravnom odjelu, najkasnije do 20. travnja 2010. godine.

Izvještaj o poslovanju mora sadržavati prijedlog korištenja vlastitih neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja.

Upravni odjel dužan je izvještaje o poslovanju ustanove ili trgovačkog društva za koje je proračunski nadležno, dostaviti Poglavarstvu najkasnije do 1. svibnja 2010. godine.

Članak 28.

Ustanove kojima je osnivač Grad dužne su dostaviti tromjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju svog financijskog plana proračunski nadležnom Upravnom odjelu, sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine« broj 27/05 i 2/07).

Proračunski nadležni Upravni odjel konsolidira izvještaj za pojedine djelatnosti i dostavlja ga Upravnom odjelu za proračun i financije u propisanim rokovima.

Članak 29.

Nacrt prijedloga Godišnjeg obračuna Proračuna za 2009. godinu Upravni odjel za proračun i financije dostavlja Poglavarstvu najkasnije do 1. svibnja 2010. godine.

Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada za 2009. godinu Poglavarstvo dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje, najkasnije do 1. lipnja 2010. godine.

Poglavarstvo dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju prijedlog Godišnjeg obračuna proračuna Grada za 2009. godinu, do 31. ožujka 2010. godine, a u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Gradsko vijeće o tome izvještava Ministarstvo financija.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-66

Rab, 17. prosinca 2008.

GRAD RAB
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Željko Peran ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51280&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr