SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

41.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 19. prosinca 2008. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa
»Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku
2001.-2011.«

Članak 1.

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa »Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2001.-2008.« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/04), mijenja se naziv Odluke i glasi: »Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa »Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2001.-2011.«.

Članak 2.

U uvodnom dijelu Odluke iz članka 1., mijenja se Preambula i glasi:

»PREAMBULA

Program »Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2001-2005« (u daljnjem tekstu: program) usvojila je Skupština TD Ponikve d.o.o. Odlukom br. 30-s/1-00 od 22. 9. 2000. te Vijeća Općina otoka i Grada Krka.

Sporazum o sufinanciranju I. faze programa (2001-2005) zaključile su Općine, Grad, Hrvatske vode, Ministarstvo javnih radova, obnove i graditeljstva te Ponikve 18. 4. 2001. godine. I. faza programa u iznosu od 50.500.00,00 kn trebala se realizirati u razdoblju 2001.-2004. godine.

Dodatkom br. 1. Sporazumu od 12. 3. 2002. godine I faza programa realizira se u razdoblju 2001.-2005. godine.

Dana 7. listopada 2003. godine sudionici financiranja programa zaključili su novi Sporazum o sudjelovanju u sufinanciranju programa »Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku krku 2001.-2008.« kojim je trajanje programa produženo do 2008. godine. Sve jedinice lokalne samouprave dale su ovlaštenje za zaključivanje ovog sporazuma. Program, u ukupnom iznosu od 84 milijuna, realizira se kao cjelovit.

Sukladno sporazumu financijska sredstva u ukupnom iznosu od 84 milijuna raspoređena su po svojim izvorima godišnje za vrijeme trajanja realizacije programa tj. do 2008. godine. Kako je program temeljen na planiranim i aproksimativnim vrijednostima investicija, bilo je za očekivati da će stvarne konačne vrijednosti iznositi više od planiranih.

Izvjesno je da planirana sredstva od 84 milijuna neće biti dostatna za realizaciju cjelokupnog programa. Stoga je nužno postojeće odluke o realizaciji i financiranju programa usuglasiti s činjeničnim stanjem, pa je vrijednost programa povećana na 110.000.000,00 kuna.

Dana 3. listopada 2005. godine zaključen Dodatak br. 1. Sporazumu o sufinanciranju programa, kojim je vrijednost programa povećana na ukupno 114.000.000,00 kuna.

U listopadu 2007. godine pripremljen je novi Sporazum o sufinanciranju programa kojim je trajanje programa produženo do kraja 2011. godine te izmijenjen način financiranja programa. U produžetku programa dio financijskih sredstava osiguravala bi država (Hrvatske vode i Ministarstvo), naplata namjenske cijene vode bi se ukinula, jer bi otpala potreba za dugoročnim kreditom. Kako sporazum nisu potpisali svi sudionici, isti nije na snazi te je nužno postojeći sporazum prilagoditi činjeničnom stanju.

Program je potrebno reprogramirati do 31. 12. 2011. godine, a potrebna financijska sredstva osigurati iz proračunskih sredstava, namjenske cijene vode i sredstava amortizacije Ponikve.

Ponikve će i nadalje nastojati sa Hrvatskim vodama zaključivati pojedinačne ugovore o sufinanciranju vodnih građevina iz programa, a u tom slučaju proračunska obveza jedinica lokalne samouprave umanjit će se za iznos namjenskih sredstava planiranih za tu godinu.«

Članak 3.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Trajanje programa »Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku od 2001. - 2008.« produžuje se do 31. prosinca 2011. godine.

Ukupna vrijednost programa utvrđuje se u iznosu od 114.000.000,00 kuna i to kako slijedi:

Broj

INVESTICIJA

PLANIRANA SREDSTVA

1.

PONIKVE - izvorište

31.000.000,00

2.

VODA S KOPNA

23.500.000,00

3.

BUNAR U BAŠĆANSKOJ
KOTLINI

7.000.000,00

4.

BUNAR PAPRATA

8.000.000,00

5

BUNAR U DOBRINJŠTINI

1.000.000,00

6.

BUNAR U OKOLICI
ST. BAŠKE

7.000.000,00

7.

V »LUBENOVO« S
CJEVOVODOM
»LUBENOVO-OŠTROBRADIĆI«

12.000.000,00

8.

INICIJALNA SREDSTVA ZA RJEŠAVANJE ŠOTOVENTA

8.500.000,00

9.

INICIJALNA SREDSTVA ZA RJEŠAVANJE VODOPSKRBE DOBRINJŠTINE

12.000.000,00

10.

UKUPNO

110.000.000,00

11.

Rezervirana sredstva za dodatno prekoračenje investicija od 1-9

4.000.000,00

12.

SVEUKUPNO PROGRAM

114.000.000,00

Ukupna vrijednost utrošenih sredstava do 31. prosinca 2007. godine, situirano u 2008. godini i planirana sredstva za potpuno izvršenje programa utvrđuju se kako slijedi:

Članak 4.

Članak 3. mijenja se i glasi:

» Financijska sredstva za završetak cjelovitog programa u ukupnoj vrijednosti od 33.400.000,00 kuna osigurat će se na sljedeći način:

1. 3.500.000,00 kn godišnje iz proračuna jedinica lokalne samouprave iz prihoda po osnovi poreza na dohodak koji se ostvaruje na otoku i koji država vraća otoku i to na način:

n 1.000.000,00 kn iz proračuna jedinica lokalne samouprave proporcionalno udjelu u temeljnom kapitalu Ponikve d.o.o. Krk, upisanom u registru nadležnog suda na dan 18. 4. 2001. godine;

n 2.500.000,00 kn iz proračuna jedinica lokalne samouprave proporcionalno udjelu u temeljnom kapitalu upisanom u registru nadležnog suda;

2. 700.000,00 kn godišnje iz amortizacije Ponikve d.o.o. Krk;

3. 2.000.000,00 kn godišnje iz namjenske cijene vode u iznosu od 1,50 kn/m3 koja se prikuplja u razdoblju 01.06. do 30. 9. svake godine do zaključno 2010. godine odnosno do otplate dugoročnog financijskog zaduženja najkasnije do 31. 12. 2020.;

4. dijelom iz sredstava Hrvatskih voda i resornog ministarstva.

Financijska sredstva navedena u stavku 1. toč. 1. ovog članka umanjuju se za iznos namjenskih sredstava iz kojih se financira program u toj godini (stupac 3 - stupac 1 iz članka 5. ove Odluke).«

Članak 5.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»U tabeli se utvrđuju izvori financiranja programa, visina učešća te dinamiku osiguravanja financijskih sredstava, kako slijedi:

Članak 6.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Radi realizacije načina i dinamike financiranja programa kako je utvrđeno u prednjem članku ove Odluke, namjenska cijena m3 vode (stupac 1. tabele) naplaćuje se od potrošača do 31. prosinca 2010. godine.

Namjenska sredstva naplaćena u tekućoj godini koriste se kao predujam za sljedeću godinu i ostaju na žiro-računu Ponikve d.o.o. najkasnije do 31. 12. 2011. godine, odnosno do završetka programa.«

Članak 7.

U Odluci iza članka 5. dodaje se novi članak 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

U slučaju da Hrvatske vode i Ministarstvo (članak 5., stupac 5. i 6.) ne osiguraju financijska sredstva kako je utvrđeno u tabeli, financijska sredstva za realizaciju programa osigurat će se iz dugoročnog financijskog zaduženja Ponikve d.o.o koje može trajati najduže do 2020. godine.

Otplata dugoročnog financijskog kredita osigurava se iz namjenskog povećanja cijene od 1,50 kn/m3 vode koja će se naplaćivati od potrošača od 1. 6. do 30. 9. do konačne otplate kredita, najkasnije do 31. 12. 2020. godine.

Odredbe ovoga članka 5.a, primjenjuju se pod uvjetom da se do 31. 12. 2011. godine nisu stekli uvjeti za primjenu odredbe članka 5. ove Odluke.«

Članak 8.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Donošenjem ove Odluke smatra se da je dana suglasnost na naplatu namjenske cijene vode od 1,50 kn/m3 do 31. 12. 2020. godine, kao i suglasnost na dugoročno financijsko zaduživanje Ponikve d.o.o. Krk do 31. 12. 2020. godine.«

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 325-01/08-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-08-3

Krk, 19. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51500&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr