SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

39.

Na temelju članka 28. stavak 1. i stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 19. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Krka za 2009. godinu i to:

A. Opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture,

B. Financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Ad. A. obuhvaća:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

- čišćenje javno-prometnih površina,

- sanacija divljih deponija,

- čišćenje obalnog pojasa i luke,

- dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i higijeničarsko- veterinarska zaštita,

- potrošnja vode na javnim izljevima.

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

- održavanje javnih površina,

- održavanje ulica u naseljima,

- održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica,

- održavanje zelenih površina,

- održavanje dječjih igrališta,

- održavanje javne fontane,

- održavanje autobusnih čekaonica,

- održavanje plaža,

- postava ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.

- održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada te

- održavanje komunalnih prioriteta po MO,

- nabavka i održavanje komunalne opreme.

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- čišćenje slivnika.

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

- održavanje objekata javne rasvjete,

- utrošak električne energije za javnu rasvjetu,

- prigodna Božićno-novogodišnja i karnevalska dekorativna rasvjeta.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

- čišćenje groblja sa košnjom trave,

- popravak i održavanje ogradnih zidova i objekata na groblju,

- održavanje staza

Ad. B. obuhvaća:

Financijska sredstva za ostvarenje ovog Programa a kojeg čine:

1. Prihod od komunalne naknade 3.900.000,00 kn

2. Prihod od ostalih proračunskih pozicija 1.820.000,00 kn


UKUPNO: 5.720.000,00 kn

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. planirana su na temelju procjene stvarnih troškova i utvrđuje se kako slijedi:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA (čišćenje javno- prometnih površina Þ trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina, osim javnih cesta, sanacija divljih deponija Þ sanacija najkritičnijih lokacija na području Grada, čišćenje obalnog pojasa i luke, dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i higijeničarsko-veterinarska zaštita, potrošnja vode na javnim izljevima).

- poz. 3200 Čišćenje javnih površina 600.000,00 kn

- poz. 3119 Odvoženje odpada s javnih

površina 200.000,00 kn

- poz. 3205 Sanacija divljih odlagališta 100.000,00 kn

- poz. 3118 Dezinsekc., dezinfekc., deratiz.

i hig. veterinarska zaštita 150.000,00 kn

- poz. 3117 Potrošnja vode na javnim

površinama 200.000,00 kn


UKUPNO: 1.250.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA (Þ održavanje javnih površina; popravci na javnim površinama, održavanje dječjih igrališta, popravak dječjih sprava, održavanje javne fontane, održavanje autobusnih čekaonica, tekuće održavanje postojećih čekaonica koje podrazumjeva razne popravke i zamjene dotrajalih ili oštećenih djelova, postava ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl., postava ploča prema odluci Gradskog vijeća o promjenama naziva ulica i trgova, održavanje jednog panoa, održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada: upravna zgrada Grada Krka, Županijskih ispostava, Državnog inspektorata, održavanje ulica u naseljima; održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica; održavanje zelenih površina; svakodnevno uređivanje, košenje, pometanje, zaljevanje, te općenito vođenje brige o nasadima prema godišnjem programu, popravak klupa, parkovnih košarica za smeće; održavanje plaža Þ tekuće održavanje plaža, montaža i demontaža opreme, održavanje opreme, održavanje staza, sunčališta i ograda, elektroinstalacija, utrošak struje za privremene priključke na plažama, te ostali radovi u funkciji tekućeg održavanja plaža kao i investicijsko održavanje plaža Þ sanacija pokosa, održavanje komunalne infrastrukture po MO (komunalni prioriteti), održavanje gradskih zidina i trgova Þ popravak oštećenja koji nastaju na gradskim zidinama i trgovima, te čišćenje korova sa gradskih zidina, komunalna oprema; nabavka klupa, nabavka dječjih sprava, nabavka ploča s imenima naselja, ulica, oznaka Grada i sl., nabavka posuda za otpad, nabavka rashladnog odra za groblje, itd.

- poz. 3107 Održavanje javnih površina 450.000,00 kn

- poz. 3209 Održavanje zelenih

površina 1.200,000,00 kn

- poz. 3111 Održavanje plaža 200.000,00 kn

- poz. 3108 Održavanje objekata po

mjesnim odborima 350.000,00 kn

- dio poz. 3112 Održavanje gradskih zidina

i trgova 50.000,00 kn

- poz. 3141 Komunalna oprema 150.000,00 kn


UKUPNO: 2.400.000,00 kn

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA (održavanje nerazvrstanih cesta Þ redovno i pojačano održavanje, prometni zahvati, obnavljanje horizontalne signalizacije, održavanje, dobava i postava vertikalne signalizacije, čišćenje slivnika Þ obuhvaća radove na održavanju čistoće uličnih slivnika)

- poz. 3104 Održavanje nerazvrstanih cesta 600.000,00 kn


UKUPNO: 600.000,00 kn

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE (održavanje objekata javne rasvjete Þ upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, snimanje te izrada pojektne dokumentacije za objekte i uređaje javne rasvjete za sve trafostanice na području Grada Krka, utrošak el. energije za javnu rasvjetu, prigodna božićno-novogodišnja i karnevalska dekorativna rasvjeta)

- poz. 3109 Održavanje javne rasvjete 450.000,00 kn

- poz. 3101 Električna energija 800.000,00 kn

- poz. 3110 Dekorativna rasvjeta 120.000,00 kn


UKUPNO: 1.370.000,00 kn

V. ODRŽAVANJE GROBLJA (čišćenje groblja sa košnjom trave 4 x godišnje, održavanje Þ popravak ogradnih zidova groblja, održavanje objekata na groblju - kapelica, mrtvačnica, seciraona, održavanje staza na groblju).

- poz. 3113 Održavanje groblja 100.000,00 kn


UKUPNO: 100.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Krka, a njima raspolaže Gradsko poglavarstvo Grada Krka po prijedlogu Upravnog odjela za komunalni sustav.

Upravni odjel za komunalni sustav podnosi izvješće za ostvarivanje ovog Programa Gradskom poglavarstvu Grada Krka do kraja veljače 2010. godine.

Gradsko poglavarstvo Grada Krka dužno je do kraja ožujka 2010. god. Gradskom vijeću Grada Krka podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 363-05/08-01/14

Ur. broj: 2142/01-01-08-4

Krk, 19. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51500&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr