SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

37.

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 19. prosinca 2008. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2009. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Grada Krka za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje njegovim prihodima i izdacima, upravljanje imovinom i dugovima te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračun se sastoji od bilance prihoda i izdataka u kojoj se iskazuju svi tekući prihodi, kapitalni primici i primici od financijske imovine i zaduživanja te svi tekući rashodi, kapitalni izdaci i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U posebnom dijelu proračuna izdaci i rashodi iskazani su prema pozicijama i organizacijskoj, lokacijskoj, funkcionalnoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te plan razvojnih programa.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Izdaci ne mogu biti izvršeni u iznosima većim od onih koji su utvrđeni Proračunom.

Članak 4.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava u pojedinim razdjelima po pojedinim pozicijama.

Proračunski korisnici smiju proračunska sredstva koristiti za namjene koje su utvrđene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu.

Članak 5.

U roku od petnaest dana od donošenja Proračuna, Upravni odjel za proračun i društvene djelatnosti obvezan je izvijestiti sve korisnike o odobrenim sredstvima Proračuna za 2009. godinu.

Korisnici proračuna - ustanove, dužni su Upravnom odjelu za proračun i društvene djelatanosti u narednom roku od 15 dana dostaviti svoje financijske planove usuglašene sa odobrenim sredstvima u proračunu.

Članak 6.

Korisnici proračunskih sredstva ne mogu raspolagati sredstvima iznad svote utvrđene u bilanci prihoda i rashoda Proračuna, niti preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u Posebnim dijelu Proračuna.

Članak 7.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, Gradsko poglavarstvo će predložiti Gradskom vijeću izmjene i dopune Proračuna.

Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela na zahtjev pročelnika odjela, s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.

Proračunske stavke za otplatu glavnice i kamate javnog duga mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Članak 8.

Pročelnici odjela, u okviru svoga djelokruga odgovorni su za provedbu ove Odluke, za naplatu prihoda i za izvršavanje izdataka, sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje dijela proračuna.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za verifikaciju obveza proračunskih korisnika.

Članak 9.

Za izvršenje Proračuna u cjelini odgovoran je gradonačelnik Grada Krka.

Članak 10.

Ugovore u svezi kupnje, prodaje, odnosno drugih oblika stjecanja i otuđenja nekretnina potpisuje gradonačelnik na temelju odluke Poglavarstva.

Članak 11.

Ukoliko je dinamika priliva sredstava neravnomjerna Poglavarstvo utvrđuje prioritete izmirivanja obveza korisnicima.

Članak 12.

Prihodi koje ostvare upravni odjeli obavljanjem vlastite djelatnosti sastavni su dio prihoda Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihodi s osnova kamata po pojedinom prihodu uplaćuju se na račun prihoda na koji se odnose.

Prihodi od naknada korisnika usluga i pomoći, koje ostvaruju javne ustanove kojih je osnivač Grad, ustupaju se tim ustanovama.

Ako su namjenski prihodi i primici u proračun odnosno na račun proračunskog korisnika uplaćeni u nižem opsegu od planiranog, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih odnosno raspoloživih sredstava.

Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu vlastitih prihoda i primitaka kao i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Članak 13.

Ako prihodi koji pripadaju proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno naplaćena svota vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 14.

Korištenje proračunskih sredstava za određene namjene provodi se na temelju pismenog naloga pročelnika nadležnog upravnog odjela uz oznaku pozicije iz Posebnog dijela Proračuna.

Namjenski prihodi i primici koji nisu bili iskorišteni u prethodnoj godini, osim onih koje proračunski korisnik ostvari vlastitom djelatnošću prenose se u proračun za tekuću godinu.

Za opseg prenesenih prihoda i primitaka povećava se financijski plan proračunskog korisnika.

Proračunski korisnik - primatelj donacije koji nije iskoristio donaciju na način i pod uvjetom što ih je utvrdio donator, mora u financijskom planu osigurati prihode za donaciju čiji povrat zahtijeva donator.

Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava iz stavka 4. ovog članka korisniku će se umanjiti proračunska sredstva u godini u kojoj mora vratiti primljenu donaciju.

Članak 15.

Korisnici Proračuna dužni su i odgovorni da postupak nabave roba i usluga obavljaju sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 16.

Za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva proračunske zalihe. Odluku o korištenju proračunske zalihe donosi gradonačelnik do iznosa utvrđenog Proračunom. Gradonačelnik je obvezan izvjestiti Gradsko poglavarstvo o korištenju proračunske zalihe, a Gradsko poglavarstvo je obvezno izvjestiti predstavničko tijelo polugodišnje.

Članak 17.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Grada ovlašćuje se gradonačelnik.

Članak 18.

Odluku o dugoročnom zaduživanju radi financiranja kapitalnih projekata donosi Gradsko vijeće na prijedlog Gradskog poglavarstva.

Članak 19.

Grad se u 2009. godini može zadužiti isključivo za investicije (kapitalne projekte) sukladno propisima do iznosa od 3.000.000,00 kuna, utvrđenog u iznosu Računa financiranja Proračuna.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i javna ustanova čiji je osnivač Grad, može se zadužiti samo uz suglasnost Grada, sukladno zakonskim propisima i općim aktima.

Grad može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi i javnoj ustanovi iz stavka 2. ovoga članka, sukladno zakonskim propisima i općim aktima Grada. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Grada.

Rizici za obveze po danim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Grada u jamstvenoj zalihi do 5 % dospjelih izdanih jamstava.

Članak 20.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se plasirati ustanovama i društvima u vlasništvu grada kao i turističkoj zajednici Grada putem pozajmica, uz kamatu u visini eskontne stope ako to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka. O davanju kratkoročnih pozajmica odlučuje Gradsko poglavarstvo. Dane pozajmice moraju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2009. godine.

Plaćanje predujma može se ugovoriti samo u iznimnim slučajevima i na temelju prethodne suglasnosti Poglavarstva.

Članak 21.

Uz suglasnost Poglavarstva predsjednik Poglavarstva može otpisati ili djelomično otpisati potraživanja ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja.

Članak 22.

Gradske ustanove - proračunski korisnici, ne mogu se zaduživati bez prethodne suglasnosti Gradskog poglavarstva.

Članak 23.

Korisnici proračuna - ustanove čiji je osnivač Grad Krk, primjenjuju računovodstveni sustav za Proračun.

Upravni odjel za proračun i društvene djelatnosti ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava. Proračunski nadzor organizirat će se u skladu sa zakonom.

Korisnici su obvezni Upravnom odjelu za proračun i društvene djelatnosti dati sve podatke, isprave i izvješća koja od njih zatraže. Korisnici su obvezni dostaviti njihova tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća Upravnom odjelu za proračun i društvene djelatnosti na konsolidaciju u zakonom propisanim rokovima.

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljena protivno Zakonu i Proračunu, izvijestit će se Gradsko poglavarstvo i poduzeti mjere za nadoknadu tako utrošenih sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski trošena.

Članak 24.

Tijela gradske uprave upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada koju posjeduju za obavljanje poslova iz svoga djelokruga rada, sukladno općim aktima Grada.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup. Pročelnik tijela gradske uprave zaduženog za imovinu mora imovinom upravljati brigom dobrog gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa zakonom.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja nadležnog tijela gradske uprave.

Poslove sklapanja ugovora s osiguravateljima i naplatu šteta obavlja Upravni odjel za komunalni sustav.

Članak 25.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2009. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2010. godinu.

Sva sredstva koja do 31. prosinca 2009. godine preostanu na računu proračunskog korisnika moraju se vratiti na račun Proračuna, ako Gradsko poglavarstvo donese takvu odluku.

O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Gradsko vijeće prilikom donošenja Godišnjeg obračuna Proračuna za 2008. godinu.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 400-06/08-01/4

Ur. broj: 2142/01-01-08-3

Krk, 19. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51500&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr