SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

80.

Gradsko vijeće Grada Delnica, temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08), na današnjoj sjednici donosi

PROGRAM
javnih potreba u turizmu u Gradu Delnicama
za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u turizmu u Gradu Delnicama za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz domena;

-koji pridonose razvoju turizma te razvoju, očuvanju, zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša te očuvanje flore i faune na području Grada Delnica, a koji se očituju kroz čišćenje divljih deponija i odlagališta otpada, čišćenje i održavanje javnih površina, sadnju cvijeća te ukrašavanje javnih površina, trgova i sl., kao i kroz vođenje brige oko flore i faune (npr. održavanje raznih oblika seminara, tribina, izložbi i sl.).

Članak 2.

Svrha ovog Programa je;

-usmjeravanje razvoja svijesti o razvoju autohtonog turizma, zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša te očuvanju flore i faune na području Grada Delnica.

Članak 3.

Cilj donošenja ovog Programa je:

- poticanje i promicanje zaštite i unapređenja prirodnog okoliša te očuvanje flore i faune,

- poticanje u razvoju autohtonog turizma,

- poticanje uključivanja što većeg broja ljudi u razvoj ovog Programa,

- poticanje programa organiziranog osposobljavanja u udrugama, školama i ostalim sličnim institucijama,

- sudjelovanje u organizaciji aktivnosti vezanih uz ovaj Program i sl.

Članak 4.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima djelatnosti:

- kroz redovne aktivnosti iz područja zaštite i unapređenja prirodnog okoliša te očuvanje flore i faune,

- kroz opće društveno korisne aktivnosti istih.

Članak 5.

Ovim Programom financirat će se prije svega redovni programi i aktivnosti korisnika ovog Programa.

Članak 6.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u provođenju ovog Programa u 2009. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Delnica za 2009. godinu.

Sredstvima za ostvarivanje ovog Programa raspolaže Gradonačelnik Grada Delnica kao naredbodavatelj za njegovo izvršenje.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka po korisnicima obavlja, na prijedlog nadležnog člana Poglavarstva, Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za ovaj Program za 2009. godinu.

U ime Grada, Gradonačelnik sklapa s korisnikom Ugovor temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog člana Poglavarstva zaduženog za područje kulture izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 7.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi polugodišnja izvješća Poglavarstvu.

Korisnik također podnosi Poglavarstvu ovjereni završni račun i to najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 8.

Poglavarstvo putem Odjela prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Gradskom vijeću Grada Delnica.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 402-08/08-01/12

Ur. broj: 2112-01-08-11

Delnice, 22. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51300&odluka=80
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr