SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

76.

Gradsko vijeće Grada Delnica, temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08), na današnjoj sjednici donosi

PROGRAM
potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Gradu Delnicama u 2009. godini

Članak 1.

Programom potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Delnica za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz domene:

a) socijalne zaštite (skrbi),

b) humanitarnih udruga,

c) zdravstvene zaštite.

Članak 2.

Svrha socijalnog programa i zdravstvene zaštite je osigurati građanima Grada Delnica viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji propisuje i osigurava država Republika Hrvatska.

Članak 3.

Cilj Socijalnog programa i zdravstvene zaštite je pomoć pri ostvarivanju osnovnih uvjeta za kvalitetniji život, pomoć starijim, bolesnim, nemoćnim i invalidnim osobama, te očuvanje zdravlja djece i odraslih.

Članak 4.

Program socijalne i zdravstvene zaštite sastoji se od tri programa:

1. Socijalna zaštita (ili skrb)

2. Humanitarne udruge

3. Zdravstvena zaštita

Program se provodi kontinuirano, a namijenjen je svim građanima Grada Delnica, kojim je u danom trenutku potrebna dodatna socijalna i zdravstvena zaštita (skrb).

Članak 5.

I. Socijalna zaštita (skrb)

Socijalna zašita (skrb) ostvaruje se kroz slijedeće potprograme:

1. Subvencija troškova stanovanja (komunalne usluge i ostale režije stanovanja)

2. Jednokratne novčane pomoći za hitne intervencije

3. Novčana potpora starim i nemoćnim osobama

4. Poklon paketi za blagdane (starijim osobama)

5. Pomoć za poboljšanje uvjeta stanovanja

6. Pomoć u kući starijim i bolesnim osobama

7. Prehrana učenika u Osnovnim školama Delnice i Brod na Kupi

8. Produženi boravak učenika u Osnovnim školama Delnice i Brod na Kupi

9. Subvencija za Dječje vrtiće Delnice i Brod na Kupi

10. Subvencija troškova prijevoza učenika i studenata

11. Socijalne stipendije učenicima i studentima

12. Smještaj učenika u učeničke domove

13. Jednokratna novčana pomoć za novorođenčad

14. Ogrjev za socijalno ugrožene obitelji

15. Osobni asistent u OŠ za invalidne osobe

16. Suradnik u nastavi Centar za autizam Rijeka

Članak 6.

II. Društveno humanitarne udruge

1. Crveni križ Delnice

2. Udruga umirovljenika Delnice

3. Klub liječenih alkoholičara

4. Društvo dijabetičara Delnice

5. Društvo multipleskleroze Gorski kotar Delnice

6. Udruga Roma Grada Delnica

7. Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke

8. Udruga civilnih invalida rata Rijeka

9. Udruga distrofičara PGŽ

10. Udruga slijepih PGŽ

11. HVIDRA

12. LABOR

13. Međuopćinska udruga boraca

Članak 7.

III. Zdravstvena zaštita

1. Edukacija dijabetičara

2. Rehabilitacija liječenih alkoholičara i obitelji

3. Trening životnih vještina u osnovnim i srednjim školama

4. Savjetovalište za mlade

5. Prvašić u kući

6. Color doppler krvnih žila

Članak 8.

U realizaciji navedenih Programa u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti sudjeluju članovi Socijalnog vijeća Grada Delnica, uz pomoć Centra za socijalnu skrb - podružnica Delnice, Crvenog križa Delnice, voditelja Udruga, zdravstvenih djelatnika i institucija, te nastavnika osnovnih i srednjih škola Grada Delnica.

Članak 9.

Sredstva za realizaciju Programa socijalne i zdravstvene zaštite osigurati će Grad Delnice iz proračunskih sredstava u iznosu od 1.423.000,00 kuna, od toga:

1. Socijalna skrb 1.061.000,00 kn

+120.000,00 kn za soc.stipendije

2. Društveno humanitarne

udruge 177.000,00 kn

3. Zdravstvena zaštita65.000,00 kn

Članak 10.

Cilj za 2009. godinu je zadržati postojeću razinu socijalne i zdravstvene skrbi, uz realizaciju novih potprograma:

1. Pomoć u kući starijim i bolesnim osobama uz uvođenje geronto domaćice (pilot - projekt)

2. Osobni asistent u OŠ za invalidne osobe

3. Suradnik u nastavi u Centru za autizam Rijeka

Članak 11.

Financijska sredstva za ostvarivanje potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2009. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Delnica za 2009. godinu.

Sredstvima za ostvarivanje ovog programa raspolaže Gradonačelnik Grada Delnica kao naredbodavatelj za njegovo izvršenje.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka po korisnicima obavlja, na prijedlog člana Poglavarstva zaduženog za područje socijalne skrbi i zdravstva, Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Delnica za 2009. godinu.

U ime Grada, Gradonačelnik sklapa s korisnikom Ugovor temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Plan raspodjele sredstava za programe potreba u ovom području, na prijedlog člana Poglavarstva zaduženog za područje socijalne skrbi i zdravstva, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 12.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi polugodišnja izvješća Poglavarstvu.

Korisnik također podnosi Poglavarstvu ovjereni završni račun i to najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 13.

Poglavarstvo putem Odjela prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Gradskom vijeću Grada Delnica.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 402-08/08-01/13

Ur. broj: 2112-01-08-17

Delnice, 22. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51300&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr