SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

75.

Gradsko vijeće Grada Delnica, temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08), na današnjoj sjednici donosi

PROGRAM
javnih potreba u religijskoj kulturi u Gradu Delnicama
za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u religijskoj kulturi u Gradu Delnicama za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz domena;

- koji pridonose promicanju i razvoju vjerskih zajednica, a koji su izvan njihovih redovnih aktivnosti, te

- kapitalna ulaganja u vjerske objekte.

Članak 2.

Svrha ovog Programa je;

- širenje trpeljivosti, tolerancije, suradnje i sl., prema svim vjerskim zajednicama i njihovim vjernicima koje djeluju u skladu s pravnim poretkom na području Grada Delnica te prema svim ostalim građanima,

Članak 3.

Jedan od osnovnih ciljeva ovog Programa je taj da se pripomogne vjerskim zajednicama kako bi u svom radu djelovale sa sadržajem i načinom koji nisu protivni pravnom poretku, javnom moralu ili na štetu života i zdravlja ili drugih prava i sloboda njenih vjernika i drugih građana, te kojima se omogućava ostvarivanje njihovih zakonom propisanih prava.

Isto tako, cilj donošenja ovog Programa je i pomoć u održavanju religijskih objekata, njihovoga očuvanja, zaštite i unapređenja.

Članak 4.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima djelatnosti:

- kroz redovne aktivnosti vjerskih zajednica kao i iz područja zaštite i unapređenja religijskih objekata,

- kroz opće društveno korisne aktivnosti istih,

- kroz izvanredne i poticajne programe namijenjene praćenju tradicionalnih i značajnih vjerskih djelovanja u Gradu Delnicama.

Članak 5.

Ovim Programom financirat će se prije svega redovni programi i aktivnosti korisnika ovog Programa.

Članak 6.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u provođenju ovog Programa u 2009. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Delnica za 2009. godinu.

Sredstvima za ostvarivanje ovog Programa raspolaže Gradonačelnik Grada Delnica kao naredbodavatelj za njegovo izvršenje.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka po korisnicima obavlja, na prijedlog nadležnog člana Poglavarstva, Jedinstveni upravni odjel Grada Del

nica (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za ovaj Program za 2009. godinu.

U ime Grada, Gradonačelnik sklapa s korisnikom Ugovor temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog člana Poglavarstva zaduženog za područje kulture izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 7.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi polugodišnja izvješća Poglavarstvu.

Korisnik također podnosi Poglavarstvu ovjereni završni račun i to najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 8.

Poglavarstvo putem Odjela prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Gradskom vijeću Grada Delnica.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 402-08/08-01/10

Ur. broj: 2112-01-08-5

Delnice, 22. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51300&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr