SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

74.

Gradsko vijeće Grada Delnica, temeljem članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08), na današnjoj sjednici donosi

PROGRAM
javnih potreba u kulturi u Gradu Delnicama
za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Delnica za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti:

- zaštita i očuvanje kulturnih dobara,

- knjižnična djelatnost,

- glazbena i glazbeno-scenska djelatnost,

- scenska djelatnost,

- izložbena i likovna djelatnost,

- knjižna i nakladnička djelatnost.

Članak 2.

Ovim Programom financirat će se prije svega redovni programi i aktivnosti korisnika ovog Programa.

Članak 3.

Svrha Programa je omogućiti kulturnim udrugama i pojedincima, većinom sa područja našega grada, mogućnost rada i stvaranja kulturnih programa i aktivnosti koji su od značaja ponajprije za Grad Delnice, a onda i za Gorski kotar, Primorsko-goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

Članak 4.

Program se provodi najvećim dijelom, kontinuirano kroz udruge u kulturi koje djeluju i rade na području Grada Delnica.

Članak 5.

Cilj Programa je promicanje kulture, kulturnih djelatnosti i manifestacija koje doprinose razvitku i unapređenju svekolikog kulturnog života na području Grada Delnica.

1) Osnovni ciljevi:

- Financiranje akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi

- Poticanje kulturnog stvaralaštva djece, mladih i odraslih osoba

- Održavanje izložbi, manifestacija i ostalih kulturnih priredbi

2) Dodatni ciljevi:

- Djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruge u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva

- Unapređivanje knjižničarske djelatnosti

- Razvoj glazbeno-scenske i literarne djelatnosti

- Izdavaštvo

Članak 6.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u kulturi u 2009. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Delnica za 2009. godinu.

Sredstvima za ostvarivanje ovog programa raspolaže Gradonačelnik Grada Delnica kao naredbodavatelj za njegovo izvršenje.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka po korisnicima obavlja, na prijedlog člana Poglavarstva zaduženog za područje kulture, Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Delnica za 2009. godinu.

U ime Grada, Gradonačelnik sklapa s korisnikom Ugovor temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi, na prijedlog člana Poglavarstva zaduženog za područje kulture, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 7.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi polugodišnja izvješća Poglavarstvu.

Korisnik također podnosi Poglavarstvu ovjereni završni račun i to najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 8.

Poglavarstvo putem Odjela prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Gradskom vijeću Grada Delnica.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine

Klasa: 402-08/08-01/08

Ur. broj: 2112-01-08-26

Delnice, 22. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51300&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr