SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

73.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst i 82/04) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« 09/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

1. - javne površine 2. - opskrbu pitkom vodom

- nerazvrstane ceste - odvodnju i pročišćavanje

- groblja otpadnih voda

- javnu rasvjetu

3. - održavanje čistoće

- odlaganje komunalnog otpada

- tržnice na malo

Članak 2.

U narednoj 2009. godini planira se izgradnja:

1.* javne površine

- otkup zemljišta za izgradnju komunalne

infrastrukture za formiranje poslovnih i

stambenih zona 500.000,00 kn


UKUPNO 500.000,00 kn


* nerazvrstane ceste

- rekonstrukcija Ul. Radićeve, dijela Kamenite

te dijela Školske s uređenjem infrastrukture

(oborinska kanal. i sl.) te potrebnim rušenjima

građevina 2.000.000,00 kn


UKUPNO: 2.000.000,00 kn


* javna rasvjeta

- proširenje javne rasvjete u smislu postave

lampe na postojeći stup u Crnom Lugu,

Razlogama, Iševnici, Lučicama, Delnicama,

Kuželju i drugim mjestima prema

potrebi 30.000,00 kn

- proširenja javne rasvjete u Delnicama i

naseljima Grada Delnica - interpolacija

u postojeći sustav javne rasvjete 120.000,00 kn


UKUPNO: 150.000,00 kn


* građenje groblja

- Zamost Brodski - nastavak radova na

proširenju groblja

- doprema struje i vode do novog groblja i

početak druge faze

Proširenja prema troškovniku i projektu 250.000,00 kn


UKUPNO: 250.000.00 kn


SVEUKUPNO 1: 2.900.000,00 kn


IZVORI FINANCIRANJA

Radovi na javnim površinama, nerazvrstanim cestama,

javnoj rasvjeti i građenju groblja financirat će se:

- iz proračuna Grada 2.387.000,00

- iz komunalnog doprinosa 500.000,00

- naknade za koncesiju za obavljanje

pogrebnih poslova 13.000,00


UKUPNO: 2.900.000,00


2.

* opskrba pitkom vodom

- Turki - uređenje kaptaže izvora i ventila

na vodospremi 30.000,00 kn 30.000,00 kn

- pripomoć pri nabavci cijevi za

naselje Zakrajc (Turki) (30.000,00 30.000,00 kn

- zamjena vodovodnih cijevi u

Kuželju 490.000,00 kn 490.000,00 kn

- izmjena vodovoda u Delnicama i

izgradnja oborinske odvodnje

do srednje škole 380.000,00 770.000,00 kn

- Zamost Brodski - kućni

priključci 100.000,00 160.000,00 kn

- Vodovod Homer - Lešnica 80.000,00 120.000,00 kn


UKUPNO: 1.110.000,00 1.600.000,00 kn


IZVORI FINANCIRANJA

Izgradnja kanalizacijskih kolektora i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje financira se iz:

- sredstva Komunalca 390.000,00

- proračuna Grada 1.110.000,00

- naknade za priključenje -

- drugih izvora - županija 100.000,00


UKUPNO: 1.600.000,00


* odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

- sanacija uređaja za.pročišćavanje

otpadnih voda u Delnicama 300.000,00 2.800.000,00 kn

- rekonstrukcija fekalne odvodnje

u Supilovoj ulici 130.000,00 260.000,00 kn

- izgradnja kolektora fekalne

odvodnje Ulice kneza Domagoja,

Kamenita, Radićeva, Školska

cca 600 m 1.500.000,00 kn 2.300.000,00 kn

- Kuželj - izgradnja kućnih

priključaka na kanalizaciju (120.000,00) 120.000,00 kn


UKUPNO: 2.050.000,00 kn 5.480.000,00 kn


IZVORI FINANCIRANJA

Izgradnja i rekonstrukcija objekata vezanih uz opskrbu pitkom vodom financira se iz:

- sredstva Komunalca 1.030.000,00

- proračuna Grada 1.050.000,00

- šumskog doprinosa 700.000,00

- naknada za priključenje

- drugih izvora -

- Hrvatske vode 400.000,00

- Državnog proračuna 300.000,00

- Ostalo - EU 2.000.000,00


UKUPNO: 5.480.000,00 kn


SVEUKUPNO 2: 7.080.000,00 kn


3.

* odlaganje komunalnog otpada

- izrada glavnog projekta sanacije odlagališta

Sović Laz i ishođenje građ. dozvole te

početak sanacije 2.000.000,00 2.000.000,00 kn


UKUPNO: 2.000.000,00 kn


SVEUKUPNO 3: 2.000.000,00 kn


IZVORI FINANCIRANJA

- proračuna Grada 370.000,00 kn

- drugih izvora:

proračuna jedinica lokalne samouprave

koje koriste 630.000,00 kn

odlagalište)

državnog proračuna (Fond zaštite

okoliša) 1.000.000,00 kn


UKUPNO: 2.000.000,00 kn


SVEUKUPNO 1+2+3:

2.900.000,00 + 7.080.000,00 + 2.000.000,00 = 11.980.000,00

Od toga iz:

- proračuna Grada Delnica 4.917.000,00

- šumskog doprinosa 700.000,00

- drugih izvora 4.430.000,00

- komunalnog doprinosa 500.000,00

- naknade za koncesiju 13.000,00

- sredstva Komunalca 1.420.000,00


UKUPNO: 11.980.000,00


Članak 3.

Dinamika izvođenja radova uskladit će se s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/08-01/26

Ur. broj: 2112-01-04-02/01-08-2

Delnice, 22. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51300&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr