SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

71.

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst i 82/04), članka i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Delnica za 2009. godinu, opseg radova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarenje Programa.

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se:

- prihodi od komunalne naknade 5.000.000,00

- proračun Grada 537.000,00


UKUPNO: 5.537.000,00


Članak 3.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta i održavanje groblja utvrđuje se kako slijedi:

1. održavanje nerazvrstanih cesta: 3.060.000,00 kn

- zimsko održavanje 730.000,00 kn

- sanacija cesta

1. krpanje udarnih rupa i manje sanacije kolnika

na području Delnica i Crnog Luga 180.000,00 kn

2. sanacija i asfaltiranje ceste koja spaja

naselja Podgora Požar, Kalić u dužini

1500 m, šir. 4 m 200.000,00 kn

3. Ulica Risnjak - Crni Lug 200.000,00 kn

4. Dovršetak radova na Pintarskoj ulici u

Crnom Lugu 90.000,00 kn

5. razni nepredviđeni radovi 200.000,00 kn

6. Asfaltiranje Ulice bana J. Jelačića do

Kneza Domagoja 280.000,00 kn

7. uređenje ceste i okoliša Klizališta i

uređenje staze u parku 1.000.000,00 kn

8. Dovršetak radova na sanaciji ceste

Podgora 180.000,00 kn

- horizontalna i vertikalna signalizacija

1. popravak i održavanje horizontalne

signalizacije 50.000,00 kn

2. Popravak i održavanje vertikalne

signalizacije 50.000,00 kn

2. novogodišnje ukrašavanje Delnice,

Crni Lug, Brod na Kupi 60.000,00 kn

2. održavanje oborinske kanalizacije 170.000,00

1. čišćenje slivnika i upojnih bunara te manje

sanacije 90.000,00

2. izgradnja dijela kanalizacije u Malom Selu 50.000,00

3. razni nepredviđeni popravci 30.000,00

3. održavanje javnih površina 1.102.000,00

1. čišćenje cesta, i javno prometnih površina,

košnja travnjaka, održavanje cvjetnjaka,

vaza, obrezivanje granja na drvoredu

(Supilova) 650.000,00

2. nabava kanti za otpatke, vaza i

pregradnih bedema 20.000,00

3. sanacija divljih deponija 27.000,00

4. odvoz smeća s javnih površina

kontejnerima 100.000,00

5. deratizacija javnih površina 20.000,00

6. održavanje dječjih igrališta odnosno

popravak uništenog, premazivanje zaštitnim

sredstvima i nabava opreme 100.000,00

7. Potok Delnice - nabava klupa i druge urbane

opreme, te rekonstrukcija ceste 45.000,00

8. razni nepredviđeni popravci 70.000,00

9. Odmorišta uz cestu Delnice - Brod na

Kupi - 10.000,00

11. stepenice za željezničku stanicu 60.000,00

5. javna rasvjeta 755.000,00 kn

1. održavanje i popravak postojeće javne

rasvjete, zamjena žarulja, popravak srušenih

stupova i sl. 70.000,00 kn

2. zamjena dotrajalih lampi Lujzinskoj ul. 150.000,00 kn

3. utrošak električne energije za javnu

rasvjetu 500.000,00 kn

5. razni nepredviđeni radovi 35.000,00 kn

6. održavanje groblja 450.000,00 kn

1. čišćenje, košnja trave, manji popravci,

utrošak struje, vode na grobljima

Delnice, Crni Lug, Brod na Kupi 100.000,00 kn

2. radovi na održavanju groblja u Zamostu

Brodskom, (uređenje staza i platoa,

popravak potpornih zidova i sl.) 200.000,00 kn

3. Popravak krova na mrtvačnici u

Delnicama 100.000,00 kn

4. razni nepredviđeni radovi 50.000,00 kn


UKUPNO 5.537.000,00 kn


Članak 4.

Dinamika izvođenja radova uskladit će se s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih pod člankom 1. ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/08-01/25

Ur. broj: 2112-01-04-02/01-08-2

Delnice, 22. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51300&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr