SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

67.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 09/06-pročišćen tekst, 29/07, 33/07 i 16/08), Gradsko vijeće Grada Delnica, na današnjoj sjednici donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine PGŽ« broj 13/07 i 09/08), članak 15. mijenja se i glasi:

»Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji u vrijeme podnošenja zahtjeva ima prebivalište na području Grada Delnica neprekidno pet godina što se dokazuje uvjerenjem o prebivalištu nadležnog tijela ne starijim od 3 mjeseca.

Pet godina iz prethodnog stavka ovog članka računa se počevši od godine u kojoj je podnesen zahtjev pa unatrag pet godina bez obzira kada je u toj godini korisnik prijavljen.

Prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.«

Članak 2.

Iza članka 15. dodaju se članaci 15.a i 15 b. koji glase;

Članak 15 a.

»Nezaposlene radno sposobne osobe koje su mlađe od 55. godina života, da bi mogle ostvariti prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom, uz ispunjavanje uvjeta iz prethodnog članka kao i ostalih uvjeta propisanih odredbama ove Odluke, moraju biti redovito prijavljene na Zavodu za zapošljavanje što se dokazuje uvjerenjem ili potvrdom Zavoda za zapošljavanje ne starijim od 30 dana.

Članak 15 b.

Korisnik koji ima djecu mlađu od 15 godina, da bi mogao ostvariti prava iz socijalne skrbi propisana ovom odlukom, uz ispunjavanje uvjeta iz članka 15. i 15.a ove Odluke kao i ostalih uvjeta propisanih odredbama ove Odluke, moći će ista ostvariti ukoliko djecu redovito cijepi odnosno redovito ih šalje u osnovnu školu što se dokazuje uvjerenjima ili potvrdama nadležnog obiteljskog liječnika odnosno škole ne starijim od 30 dana.«

Članak 3.

U članku 47. a iza zagrade stavlja se točka, a riječi »s neprekidnim prebivalištem jednoga od roditelja na području Grada Delnica unatrag najmanje 3. godine od dana podnošenja zahtjeva« se brišu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 500-01/07-01/07

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-08-05

Delnice, 22. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51300&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr