SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 52. Ponedjeljak, 22. prosinca 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

66.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 12. i 26. stavka 4. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 1/ 07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« 09/06 - pročišćen tekst, 29/07, 33/07 i 16/08) Gradsko vijeće Grada Delnica, na današnjoj sjednici donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2009. godinu koja se osiguravaju u Proračunu Grada Delnica za 2009. godinu.

Članak 2.

Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna Grada Delnica imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog zastupnika u Gradskom vijeću.

Članak 3.

U Proračunu Grada Delnica za 2009. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću u iznosu od 100.000,00 kuna.

Članak 4.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća pod zastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća, a određenog u stavku 1. ovog članka.

Članak 5.

Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova Gradskog vijeća uzimaju se podaci o stranačkoj pripadnosti članova Gradskog vijeća na dan konstituiranja Gradskog vijeća.

Članak 6.

Ukoliko tijekom proračunske godine, pojedini vijećnik/ vijećnica ili više njih, napuste ili promijene članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju

sukladno prethodnom članku ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je zastupnik pripadao u času konstituiranja Gradskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno prethodnom članku ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Političkoj se stranci u tijeku proračunske godine mogu povećati odnosno smanjiti financijska sredstva propisana ovom Odlukom ukoliko dođe do promjene broja članova Gradskog vijeća iz reda pod zastupljenog spola koje ta politička stranka ima u Gradskom vijeću.

Članak 7.

Sukladno članku 4. ove Odluke, za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 6.493,51 kuna.

Isto tako, sukladno članku 4. ove Odluke za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 649,35 kuna.

Članak 8.

Na dan konstituiranja Gradskog vijeća, njegov je sastav bio sljedeći:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 10.

Sredstva utvrđena ovom Odlukom doznačit će Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica, Odsjek nadležan za poslove financija i unutarnju kontrolu.

Sredstva propisana ovom Odlukom, a koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro-račun ogranka političke stranke, o čemu ogranak političke stranke pisano obavještava tijelo iz prethodnog stavka ovog članka.

Sredstva iz ove Odluke doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 402-08/08-01/15

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-08-02

Delnice, 22. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=590&mjesto=51300&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr